BindingList<T>.IBindingList.IsSorted Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsSortedZobacz.For a description of this member, see IsSorted.

property bool System::ComponentModel::IBindingList::IsSorted { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IBindingList.IsSorted { get; }
 ReadOnly Property IsSorted As Boolean Implements IBindingList.IsSorted

Wartość właściwości

trueJeśli ApplySort(ListSortDescriptionCollection) został wywołany i RemoveSort() nie falsezostał wywołany; w przeciwnym razie.true if ApplySort(ListSortDescriptionCollection) has been called and RemoveSort() has not been called; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, BindingList<T> gdy wystąpienie jest rzutowane IBindingList do interfejsu.It can be used only when the BindingList<T> instance is cast to an IBindingList interface.

Dotyczy