BindingList<T>.IBindingList.SupportsSorting Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, SupportsSortingZobacz.For a description of this member, see SupportsSorting.

property bool System::ComponentModel::IBindingList::SupportsSorting { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IBindingList.SupportsSorting { get; }
 ReadOnly Property SupportsSorting As Boolean Implements IBindingList.SupportsSorting

Wartość właściwości

trueJeśli lista obsługuje sortowanie; w przeciwnym razie. falsetrue if the list supports sorting; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, BindingList<T> gdy wystąpienie jest rzutowane IBindingList do interfejsu.It can be used only when the BindingList<T> instance is cast to an IBindingList interface.

Dotyczy