ComplexBindingPropertiesAttribute.Default Pole

Definicja

Reprezentuje wartość domyślną dla ComplexBindingPropertiesAttribute klasy.Represents the default value for the ComplexBindingPropertiesAttribute class.

public: static initonly System::ComponentModel::ComplexBindingPropertiesAttribute ^ Default;
public static readonly System.ComponentModel.ComplexBindingPropertiesAttribute Default;
 staticval mutable Default : System.ComponentModel.ComplexBindingPropertiesAttribute
Public Shared ReadOnly Default As ComplexBindingPropertiesAttribute 

Wartość pola

ComplexBindingPropertiesAttribute

Uwagi

DefaultSkładowa to statyczne pole tylko do odczytu, które definiuje wystąpienie ComplexBindingPropertiesAttribute klasy zainicjowanej z konstruktorem bez parametrów.The Default member is a static, read-only field that defines an instance of the ComplexBindingPropertiesAttribute class initialized with the parameterless constructor.

Dotyczy