DefaultValueAttribute Klasa

Definicja

Określa wartość domyślną właściwości.Specifies the default value for a property.

public ref class DefaultValueAttribute : Attribute
public ref class DefaultValueAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
public class DefaultValueAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)]
public sealed class DefaultValueAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.All)>]
type DefaultValueAttribute = class
  inherit Attribute
Public Class DefaultValueAttribute
Inherits Attribute
Public NotInheritable Class DefaultValueAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
DefaultValueAttribute
Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie ustawiono wartość domyślną MyProperty równą false .The following example sets the default value of MyProperty to false.

private:
  bool _myVal;

public:
  [DefaultValue(false)]
  property bool MyProperty 
  {
   bool get()
   {
     return _myVal;
   }

   void set( bool value )
   {
     _myVal = value;
   }
  }

private bool _myVal = false;

[DefaultValue(false)]
public bool MyProperty
{
  get
  {
    return _myVal;
  }
  set
  {
    _myVal = value;
  }
}

Private _myVar As Boolean = False

<DefaultValue(False)>
Public Property MyProperty() As Boolean
  Get
    Return _myVar
  End Get
  Set
    _myVar = Value
  End Set
End Property

W następnym przykładzie jest sprawdzana wartość domyślna MyProperty .The next example checks the default value of MyProperty. Pierwszy kod pobiera PropertyDescriptorCollection wszystkie właściwości obiektu.First the code gets a PropertyDescriptorCollection with all the properties for the object. Następnie indeksuje element PropertyDescriptorCollection do get MyProperty .Next it indexes into the PropertyDescriptorCollection to get MyProperty. Następnie zwraca atrybuty dla tej właściwości i zapisuje je w zmiennej atrybutów.Then it returns the attributes for this property and saves them in the attributes variable.

W przykładzie jest drukowana wartość domyślna przez pobranie DefaultValueAttribute z AttributeCollection i zapisanie jej nazwy na ekranie konsoli.The example then prints the default value by retrieving the DefaultValueAttribute from the AttributeCollection, and writing its name to the console screen.

// Gets the attributes for the property.
AttributeCollection^ attributes = TypeDescriptor::GetProperties( this )[ "MyProperty" ]->Attributes;

/* Prints the default value by retrieving the DefaultValueAttribute 
   * from the AttributeCollection. */
DefaultValueAttribute^ myAttribute = dynamic_cast<DefaultValueAttribute^>(attributes[ DefaultValueAttribute::typeid ]);
Console::WriteLine( "The default value is: {0}", myAttribute->Value );
// Gets the attributes for the property.
AttributeCollection attributes =
  TypeDescriptor.GetProperties(this)["MyProperty"].Attributes;

/* Prints the default value by retrieving the DefaultValueAttribute 
 * from the AttributeCollection. */
DefaultValueAttribute myAttribute =
  (DefaultValueAttribute) attributes[typeof(DefaultValueAttribute)];
Console.WriteLine("The default value is: " + myAttribute.Value.ToString());
' Gets the attributes for the property.
Dim attributes As AttributeCollection =
    TypeDescriptor.GetProperties(Me)("MyProperty").Attributes

' Prints the default value by retrieving the DefaultValueAttribute
' from the AttributeCollection. 
Dim myAttribute As DefaultValueAttribute =
    CType(attributes(GetType(DefaultValueAttribute)), DefaultValueAttribute)
Console.WriteLine(("The default value is: " & myAttribute.Value.ToString()))

Uwagi

Można utworzyć DefaultValueAttribute z dowolną wartością.You can create a DefaultValueAttribute with any value. Wartość domyślna elementu członkowskiego jest zwykle wartością początkową.A member's default value is typically its initial value. Projektant wizualny może użyć wartości domyślnej do zresetowania wartości elementu członkowskiego.A visual designer can use the default value to reset the member's value. Generatory kodu mogą używać wartości domyślnych, aby określić, czy kod ma być generowany dla elementu członkowskiego.Code generators can use the default values also to determine whether code should be generated for the member.

Uwaga

DefaultValueAttributeNie spowoduje to, że element członkowski zostanie automatycznie zainicjowany przy użyciu wartości atrybutu.A DefaultValueAttribute will not cause a member to be automatically initialized with the attribute's value. Należy ustawić wartość początkową w kodzie.You must set the initial value in your code.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz atrybuty.For more information, see Attributes.

Konstruktory

DefaultValueAttribute(Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu Boolean wartości.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a Boolean value.

DefaultValueAttribute(Byte)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using an 8-bit unsigned integer.

DefaultValueAttribute(Char)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu znaku Unicode.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a Unicode character.

DefaultValueAttribute(Double)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu liczby zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a double-precision floating point number.

DefaultValueAttribute(Int16)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu 16-bitowej podpisanej liczby całkowitej.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a 16-bit signed integer.

DefaultValueAttribute(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu 32-bitowej podpisanej liczby całkowitej.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a 32-bit signed integer.

DefaultValueAttribute(Int64)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu 64-bitowej podpisanej liczby całkowitej.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a 64-bit signed integer.

DefaultValueAttribute(Object)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DefaultValueAttribute.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class.

DefaultValueAttribute(SByte)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu SByte wartości.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a SByte value.

DefaultValueAttribute(Single)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu liczby zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a single-precision floating point number.

DefaultValueAttribute(String)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu String .Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a String.

DefaultValueAttribute(Type, String)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy, konwertując określoną wartość na określony typ i używając niezmiennej kultury jako kontekstu tłumaczenia.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class, converting the specified value to the specified type, and using an invariant culture as the translation context.

DefaultValueAttribute(UInt16)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu UInt16 wartości.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a UInt16 value.

DefaultValueAttribute(UInt32)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu UInt32 wartości.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a UInt32 value.

DefaultValueAttribute(UInt64)

Inicjuje nowe wystąpienie DefaultValueAttribute klasy przy użyciu UInt64 wartości.Initializes a new instance of the DefaultValueAttribute class using a UInt64 value.

Właściwości

TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego elementu Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Odziedziczone po Attribute)
Value

Pobiera wartość domyślną właściwości, z którą jest powiązany ten atrybut.Gets the default value of the property this attribute is bound to.

Metody

Equals(Object)

Zwraca czy wartość danego obiektu jest równa bieżącemu DefaultValueAttribute .Returns whether the value of the given object is equal to the current DefaultValueAttribute.

GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Odziedziczone po Attribute)
Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
SetValue(Object)

Ustawia wartość domyślną właściwości, z którą jest powiązany ten atrybut.Sets the default value for the property to which this attribute is bound.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy

Zobacz też