IDesignerHost.TransactionOpening Zdarzenie

Definicja

Dodaje procedurę obsługi zdarzeń dla TransactionOpening zdarzenia.Adds an event handler for the TransactionOpening event.

public:
 event EventHandler ^ TransactionOpening;
event EventHandler TransactionOpening;
member this.TransactionOpening : EventHandler 
Event TransactionOpening As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

To zdarzenie występuje, gdy zostanie rozpoczęta transakcja.This event occurs when a transaction is about to begin.

Ta metoda umożliwia klientom hosta projektanta wykonywanie operacji, zanim inne procedury obsługi zostaną powiadomione o rozpoczęciu transakcji.This method allows designer host clients to perform operations before other handlers are notified that a transaction has begun. Określony program obsługi jest wywoływany tylko wtedy, gdy pierwsze wywołanie CreateTransaction zostało wykonane.The specified handler is called only when the first call to CreateTransaction is made. Kolejne wywołania nie generują tego zdarzenia, dopóki nie zostaną usunięte wszystkie obiekty transakcji.Subsequent calls do not generate this event until all transaction objects have been disposed.

Dotyczy

Zobacz też