IComponent.Disposed Zdarzenie

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje Disposed zdarzenie składnika.Represents the method that handles the Disposed event of a component.

public:
 event EventHandler ^ Disposed;
event EventHandler? Disposed;
event EventHandler Disposed;
member this.Disposed : EventHandler 
Event Disposed As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Podczas tworzenia Disposed delegata identyfikuje się metodę, która obsługuje zdarzenie.When you create a Disposed delegate, you identify the method that handles the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też