MemberDescriptor.AttributeArray Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tablicę atrybutów.Gets or sets an array of attributes.

protected:
 virtual property cli::array <Attribute ^> ^ AttributeArray { cli::array <Attribute ^> ^ get(); void set(cli::array <Attribute ^> ^ value); };
protected virtual Attribute[] AttributeArray { get; set; }
member this.AttributeArray : Attribute[] with get, set
Protected Overridable Property AttributeArray As Attribute()

Wartość właściwości

Attribute[]

Tablica typu Attribute , który zawiera atrybuty tego elementu członkowskiego.An array of type Attribute that contains the attributes of this member.

Uwagi

Dostęp do tego elementu członkowskiego pozwala klasom pochodnym modyfikować domyślny zestaw atrybutów, które są używane w CreateAttributeCollection metodzie.Accessing this member allows derived classes to modify the default set of attributes that are used in the CreateAttributeCollection method.

Dotyczy

Zobacz też