MemberDescriptor.GetInvocationTarget(Type, Object) Metoda

Definicja

Pobiera obiekt, który powinien być używany podczas wywoływania elementów członkowskich.Retrieves the object that should be used during invocation of members.

protected:
 virtual System::Object ^ GetInvocationTarget(Type ^ type, System::Object ^ instance);
protected virtual object GetInvocationTarget (Type type, object instance);
abstract member GetInvocationTarget : Type * obj -> obj
override this.GetInvocationTarget : Type * obj -> obj
Protected Overridable Function GetInvocationTarget (type As Type, instance As Object) As Object

Parametry

type
Type

TypeObiekt docelowy wywołania.The Type of the invocation target.

instance
Object

Potencjalny obiekt docelowy wywołania.The potential invocation target.

Zwraca

Object

Obiekt, który ma być używany podczas wywołań elementu członkowskiego.The object to be used during member invocations.

Wyjątki

type lub instance jest null .type or instance is null.

Uwagi

Zwykle zwracana wartość będzie taka sama jak instance parametr.Normally, the return value will be the same as the instance parameter. Jeśli inny obiekt został skojarzony z tym wystąpieniem lub jeśli wystąpienie jest deskryptorem typu niestandardowego, GetInvocationTarget Metoda może zwrócić inną wartość.If another object has been associated with this instance, or if the instance is a custom type descriptor, the GetInvocationTarget method may return a different value.

Dotyczy