PropertyDescriptor.ComponentType Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera typ składnika, z którym jest powiązana ta właściwość.When overridden in a derived class, gets the type of the component this property is bound to.

public:
 abstract property Type ^ ComponentType { Type ^ get(); };
public abstract Type ComponentType { get; }
member this.ComponentType : Type
Public MustOverride ReadOnly Property ComponentType As Type

Wartość właściwości

Type

TypeReprezentuje typ składnika, z którym jest powiązana ta właściwość.A Type that represents the type of component this property is bound to. Gdy GetValue(Object) SetValue(Object, Object) są wywoływane metody lub, określony obiekt może być wystąpieniem tego typu.When the GetValue(Object) or SetValue(Object, Object) methods are invoked, the object specified might be an instance of this type.

Uwagi

Zazwyczaj ta właściwość jest implementowana poprzez odbicie.Typically, this property is implemented through reflection.

Dotyczy