TypeConverter.StandardValuesCollection(ICollection) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TypeConverter.StandardValuesCollection klasy.Initializes a new instance of the TypeConverter.StandardValuesCollection class.

public:
 StandardValuesCollection(System::Collections::ICollection ^ values);
public StandardValuesCollection (System.Collections.ICollection values);
new System.ComponentModel.TypeConverter.StandardValuesCollection : System.Collections.ICollection -> System.ComponentModel.TypeConverter.StandardValuesCollection
Public Sub New (values As ICollection)

Parametry

values
ICollection

Reprezentuje ICollection obiekty, które mają zostać umieszczone w kolekcji.An ICollection that represents the objects to put into the collection.

Dotyczy

Zobacz też