ApplicationSettingsBase.SettingsLoaded Zdarzenie

Definicja

Występuje po pobraniu ustawień aplikacji z magazynu.Occurs after the application settings are retrieved from storage.

public:
 event System::Configuration::SettingsLoadedEventHandler ^ SettingsLoaded;
public event System.Configuration.SettingsLoadedEventHandler SettingsLoaded;
member this.SettingsLoaded : System.Configuration.SettingsLoadedEventHandler 
Public Custom Event SettingsLoaded As SettingsLoadedEventHandler 

Typ zdarzenia

SettingsLoadedEventHandler

Uwagi

SettingsLoadedZdarzenie występuje tylko po początkowym get dostępie do pierwszej używanej właściwości konfiguracji, zwykle za pomocą Item[] metody.The SettingsLoaded event occurs only after the initial get access of the first configuration property used, typically through the Item[] method. Następnie uzyskuje dostęp do wartości właściwości ustawienia, które są buforowane lokalnie.Subsequent accesses use values for the settings property that are cached locally. ResetMetody i Reload spowodują wyczyszczenie wszystkich wartości w pamięci podręcznej, aby to zdarzenie zostanie ponownie wywołane podczas kolejnego dostępu do właściwości.The Reset and Reload methods will clear all cached values so this event will be raised again upon subsequent property access.

Dotyczy

Zobacz też