ConfigurationElement.CurrentConfiguration Właściwość

Definicja

Pobiera odwołanie do wystąpienia najwyższego poziomu Configuration , które reprezentuje hierarchię konfiguracji, do której ConfigurationElement należy bieżące wystąpienie.Gets a reference to the top-level Configuration instance that represents the configuration hierarchy that the current ConfigurationElement instance belongs to.

public:
 property System::Configuration::Configuration ^ CurrentConfiguration { System::Configuration::Configuration ^ get(); };
public System.Configuration.Configuration CurrentConfiguration { get; }
member this.CurrentConfiguration : System.Configuration.Configuration
Public ReadOnly Property CurrentConfiguration As Configuration

Wartość właściwości

Configuration

Wystąpienie najwyższego poziomu Configuration , do którego ConfigurationElement należy bieżące wystąpienie.The top-level Configuration instance that the current ConfigurationElement instance belongs to.

Uwagi

CurrentConfigurationWłaściwość ułatwia ustalenie, która wersja .NET Framework jest celem.The CurrentConfiguration property makes it easy to determine which version of the .NET Framework is targeted. TargetFrameworkWłaściwość wystąpienia najwyższego poziomu Configuration wskazuje dodaną wersję platformy.The TargetFramework property of the top-level Configuration instance indicates the targeted framework version.

Dotyczy