ConfigurationElement.OnDeserializeUnrecognizedAttribute(String, String) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy podczas deserializacji napotkano nieznany atrybut.Gets a value indicating whether an unknown attribute is encountered during deserialization.

protected:
 virtual bool OnDeserializeUnrecognizedAttribute(System::String ^ name, System::String ^ value);
protected virtual bool OnDeserializeUnrecognizedAttribute (string name, string value);
abstract member OnDeserializeUnrecognizedAttribute : string * string -> bool
override this.OnDeserializeUnrecognizedAttribute : string * string -> bool
Protected Overridable Function OnDeserializeUnrecognizedAttribute (name As String, value As String) As Boolean

Parametry

name
String

Nazwa nierozpoznanego atrybutu.The name of the unrecognized attribute.

value
String

Wartość nierozpoznanego atrybutu.The value of the unrecognized attribute.

Zwraca

true, gdy podczas deserializacji napotkano nieznany atrybut; w przeciwnym razie false.true when an unknown attribute is encountered while deserializing; otherwise, false.

Uwagi

OnDeserializeUnrecognizedAttribute jest wywoływana, gdy podczas deserializacji obiektu ConfigurationElement wystąpił nieznany atrybut.The OnDeserializeUnrecognizedAttribute is invoked when an unknown attribute is encountered while deserializing the ConfigurationElement object.

Dotyczy