ConfigurationElementCollection.BaseGetKey(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera klucz dla ConfigurationElement określonej lokalizacji indeksu.Gets the key for the ConfigurationElement at the specified index location.

protected:
 System::Object ^ BaseGetKey(int index);
protected public:
 System::Object ^ BaseGetKey(int index);
protected object BaseGetKey (int index);
protected internal object BaseGetKey (int index);
member this.BaseGetKey : int -> obj
Protected Function BaseGetKey (index As Integer) As Object
Protected Friend Function BaseGetKey (index As Integer) As Object

Parametry

index
Int32

Lokalizacja indeksu ConfigurationElement .The index location for the ConfigurationElement.

Zwraca

Object

Klucz dla określonego elementu ConfigurationElement .The key for the specified ConfigurationElement.

Wyjątki

index jest mniejsze niż 0 .index is less than 0.

-lub--or- Nie ma ConfigurationElement określonego index .There is no ConfigurationElement at the specified index.

Dotyczy