Installer.BeforeUninstall Zdarzenie

Definicja

Występuje przed Installers wykonaniem operacji odinstalowywania przez instalatorów we właściwości.Occurs before the installers in the Installers property perform their uninstall operations.

public:
 event System::Configuration::Install::InstallEventHandler ^ BeforeUninstall;
public event System.Configuration.Install.InstallEventHandler BeforeUninstall;
member this.BeforeUninstall : System.Configuration.Install.InstallEventHandler 
Public Custom Event BeforeUninstall As InstallEventHandler 

Typ zdarzenia

InstallEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje BeforeUninstall zdarzenie.The following example demonstrates the BeforeUninstall event. Jest on wywoływany przez OnBeforeUninstall metodę.It is raised by the OnBeforeUninstall method.

  // MyInstaller is derived from the class 'Installer'.
private:
  MyInstaller()
  {
   BeforeUninstall += gcnew InstallEventHandler( this, &MyInstaller::BeforeUninstallEventHandler );
  }

  void BeforeUninstallEventHandler( Object^ sender, InstallEventArgs^ e )
  {
   // Add steps to perform any actions before the Uninstall process.
   Console::WriteLine( "Code for BeforeUninstallEventHandler" );
  }
// MyInstaller is derived from the class 'Installer'.
MyInstaller() : base()
{
  BeforeUninstall += new InstallEventHandler(BeforeUninstallEventHandler);
}
private void BeforeUninstallEventHandler(object sender, InstallEventArgs e)
{
  // Add steps to perform any actions before the Uninstall process.
  Console.WriteLine("Code for BeforeUninstallEventHandler");
}
' MyInstaller is derived from the class 'Installer'.
Sub New()
  MyBase.New()
  AddHandler BeforeUninstall, AddressOf BeforeUninstallEventHandler
End Sub

Private Sub BeforeUninstallEventHandler(sender As Object, e As InstallEventArgs)
  ' Add steps to perform any actions before the Uninstall process.
  Console.WriteLine("Code for BeforeUninstallEventHandler")
End Sub

Dotyczy

Zobacz też