SettingsPropertyValueCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets the object to synchronize access to the collection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Obiekt do synchronizowania dostępu do kolekcji.The object to synchronize access to the collection.

Implementuje

Dotyczy