DataAdapter Klasa

Definicja

Reprezentuje zestaw poleceń SQL i połączenie z bazą danych, które są używane do wypełniania DataSet i aktualizowania źródła danych.Represents a set of SQL commands and a database connection that are used to fill the DataSet and update the data source.

public ref class DataAdapter : System::ComponentModel::Component, System::Data::IDataAdapter
public ref class DataAdapter abstract : System::ComponentModel::Component, System::Data::IDataAdapter
public class DataAdapter : System.ComponentModel.Component, System.Data.IDataAdapter
public abstract class DataAdapter : System.ComponentModel.Component, System.Data.IDataAdapter
type DataAdapter = class
    inherit Component
    interface IDataAdapter
Public Class DataAdapter
Inherits Component
Implements IDataAdapter
Public MustInherit Class DataAdapter
Inherits Component
Implements IDataAdapter
Dziedziczenie
Pochodne
Implementuje

Uwagi

DataAdapter służy jako Most między DataSet i źródłem danych do pobierania i zapisywania danych.The DataAdapter serves as a bridge between a DataSet and a data source for retrieving and saving data. DataAdapter udostępnia ten mostek przez mapowanie Fill, co zmienia dane w DataSet w celu dopasowania ich do danych w źródle danych, a Update, które zmieniają dane w źródle danych w celu dopasowania ich do danych w DataSet.The DataAdapter provides this bridge by mapping Fill, which changes the data in the DataSet to match the data in the data source, and Update, which changes the data in the data source to match the data in the DataSet.

W przypadku łączenia się z bazą danych SQL Server można zwiększyć ogólną wydajność przy użyciu SqlDataAdapter wraz ze skojarzonymi z nią obiektami SqlCommand i SqlConnection.If you are connecting to a SQL Server database, you can increase overall performance by using the SqlDataAdapter along with its associated SqlCommand and SqlConnection objects. Dla źródeł danych obsługiwanych przez OLE DB Użyj DataAdapter ze skojarzonymi z nim obiektami OleDbCommand i OleDbConnection.For OLE DB-supported data sources, use the DataAdapter with its associated OleDbCommand and OleDbConnection objects. W przypadku źródeł danych obsługiwanych przez ODBC Użyj DataAdapter ze skojarzonymi z nią obiektami OdbcCommand i OdbcConnection.For ODBC-supported data sources, use the DataAdapter with its associated OdbcCommand and OdbcConnection objects. W przypadku baz danych Oracle Użyj DataAdapter ze skojarzonymi z nim obiektami OracleCommand i OracleConnection.For Oracle databases, use the DataAdapter with its associated OracleCommand and OracleConnection objects.

Po utworzeniu wystąpienia DataAdapter właściwości do odczytu/zapisu są ustawiane na wartości początkowe.When an instance of DataAdapter is created, the read/write properties are set to initial values. Aby uzyskać listę tych wartości, zobacz Konstruktor DataAdapter.For a list of these values, see the DataAdapter constructor.

Konstruktory

DataAdapter()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataAdapter.Initializes a new instance of a DataAdapter class.

DataAdapter(DataAdapter)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataAdapter z istniejącego obiektu tego samego typu.Initializes a new instance of a DataAdapter class from an existing object of the same type.

Właściwości

AcceptChangesDuringFill

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy AcceptChanges() jest wywoływana na DataRow po dodaniu do DataTable w trakcie wykonywania operacji wypełnienia .Gets or sets a value indicating whether AcceptChanges() is called on a DataRow after it is added to the DataTable during any of the Fill operations.

AcceptChangesDuringUpdate

Pobiera lub ustawia czy AcceptChanges() jest wywoływana podczas Update(DataSet).Gets or sets whether AcceptChanges() is called during a Update(DataSet).

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera IContainer, który zawiera Component.Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
ContinueUpdateOnError

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy ma być generowany wyjątek w przypadku napotkania błędu podczas aktualizacji wiersza.Gets or sets a value that specifies whether to generate an exception when an error is encountered during a row update.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest obecnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego Component.Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
FillLoadOption

Pobiera lub ustawia LoadOption, które określają, jak karta wypełnia DataTable z DbDataReader.Gets or sets the LoadOption that determines how the adapter fills the DataTable from the DbDataReader.

MissingMappingAction

Określa akcję, która ma zostać podjęta, gdy dane przychodzące nie mają zgodnej tabeli lub kolumny.Determines the action to take when incoming data does not have a matching table or column.

MissingSchemaAction

Określa akcję, która ma zostać podjęta, gdy istniejący schemat DataSet nie jest zgodny z danymi przychodzącymi.Determines the action to take when existing DataSet schema does not match incoming data.

ReturnProviderSpecificTypes

Pobiera lub ustawia, czy metoda Fill powinna zwracać wartości specyficzne dla dostawcy lub wspólne wartości zgodne ze specyfikacją CLS.Gets or sets whether the Fill method should return provider-specific values or common CLS-compliant values.

Site

Pobiera lub ustawia ISite Component.Gets or sets the ISite of the Component.

(Odziedziczone po Component)
TableMappings

Pobiera kolekcję, która zapewnia mapowanie wzorca między tabelą źródłową a DataTable.Gets a collection that provides the master mapping between a source table and a DataTable.

Metody

CloneInternals()

Tworzy kopię tego wystąpienia DataAdapter.Creates a copy of this instance of DataAdapter.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
CreateTableMappings()

Tworzy nowy adres DataTableMappingCollection.Creates a new DataTableMappingCollection.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element DataAdapter i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the DataAdapter and optionally releases the managed resources.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
Fill(DataSet)

Dodaje lub odświeża wiersze w DataSet, aby odpowiadały one w źródle danych.Adds or refreshes rows in the DataSet to match those in the data source.

Fill(DataSet, String, IDataReader, Int32, Int32)

Dodaje lub odświeża wiersze w określonym zakresie w DataSet, aby odpowiadały one w źródle danych przy użyciu nazw DataSet i DataTable.Adds or refreshes rows in a specified range in the DataSet to match those in the data source using the DataSet and DataTable names.

Fill(DataTable, IDataReader)

Dodaje lub odświeża wiersze w DataTable, aby odpowiadały one w źródle danych przy użyciu nazwy DataTable i określonego IDataReader.Adds or refreshes rows in the DataTable to match those in the data source using the DataTable name and the specified IDataReader.

Fill(DataTable[], IDataReader, Int32, Int32)

Dodaje lub odświeża wiersze w określonym zakresie w kolekcji obiektów DataTable, aby odpowiadały one w źródle danych.Adds or refreshes rows in a specified range in the collection of DataTable objects to match those in the data source.

FillSchema(DataSet, SchemaType)

Dodaje DataTable do określonego DataSet i konfiguruje schemat tak, aby był zgodny ze źródłem danych w oparciu o określony SchemaType.Adds a DataTable to the specified DataSet and configures the schema to match that in the data source based on the specified SchemaType.

FillSchema(DataSet, SchemaType, String, IDataReader)

Dodaje DataTable do określonego DataSet.Adds a DataTable to the specified DataSet.

FillSchema(DataTable, SchemaType, IDataReader)

Dodaje DataTable do określonego DataSet.Adds a DataTable to the specified DataSet.

GetFillParameters()

Pobiera parametry ustawione przez użytkownika podczas wykonywania instrukcji SELECT języka SQL.Gets the parameters set by the user when executing an SQL SELECT statement.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub Container.Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
HasTableMappings()

Wskazuje, czy DataTableMappingCollection został utworzony.Indicates whether a DataTableMappingCollection has been created.

InitializeLifetimeService()

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego obiektu MarshalByRefObject.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
OnFillError(FillErrorEventArgs)

Wywoływana, gdy wystąpi błąd podczas Fill.Invoked when an error occurs during a Fill.

ResetFillLoadOption()

Resetuje FillLoadOption do stanu domyślnego i powoduje, że Fill(DataSet) przestrzegać AcceptChangesDuringFill.Resets FillLoadOption to its default state and causes Fill(DataSet) to honor AcceptChangesDuringFill.

ShouldSerializeAcceptChangesDuringFill()

Określa, czy właściwość AcceptChangesDuringFill powinna być utrwalona.Determines whether the AcceptChangesDuringFill property should be persisted.

ShouldSerializeFillLoadOption()

Określa, czy właściwość FillLoadOption powinna być utrwalona.Determines whether the FillLoadOption property should be persisted.

ShouldSerializeTableMappings()

Określa, czy jeden lub więcej obiektów DataTableMapping istnieje i powinny być utrwalane.Determines whether one or more DataTableMapping objects exist and they should be persisted.

ToString()

Zwraca String zawierający nazwę Component, jeśli istnieje.Returns a String containing the name of the Component, if any. Ta metoda nie powinna być przesłaniana.This method should not be overridden.

(Odziedziczone po Component)
Update(DataSet)

Wywołuje odpowiednie instrukcje INSERT, UPDATE lub DELETE dla wszystkich wstawionych, zaktualizowanych lub usuniętych wierszy w określonym DataSet z DataTable o nazwie "Table".Calls the respective INSERT, UPDATE, or DELETE statements for each inserted, updated, or deleted row in the specified DataSet from a DataTable named "Table."

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie metody Dispose().Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)
FillError

Zwracany, gdy wystąpi błąd podczas operacji wypełnienia.Returned when an error occurs during a fill operation.

Jawne implementacje interfejsu

IDataAdapter.TableMappings

Wskazuje, w jaki sposób tabela źródłowa jest mapowana na tabelę zestawu danych.Indicates how a source table is mapped to a dataset table.

Dotyczy

Zobacz też