DbDataReader.GetProviderSpecificValues(Object[]) Metoda

Definicja

Pobiera wszystkie kolumny atrybutów specyficzne dla dostawcy w kolekcji dla bieżącego wiersza.Gets all provider-specific attribute columns in the collection for the current row.

public:
 virtual int GetProviderSpecificValues(cli::array <System::Object ^> ^ values);
public virtual int GetProviderSpecificValues (object[] values);
abstract member GetProviderSpecificValues : obj[] -> int
override this.GetProviderSpecificValues : obj[] -> int
Public Overridable Function GetProviderSpecificValues (values As Object()) As Integer

Parametry

values
Object[]

Tablica, do Object której mają zostać skopiowane kolumny atrybutów.An array of Object into which to copy the attribute columns.

Zwraca

Int32

Liczba wystąpień elementów w tablicy.The number of instances of elements in the array.

Dotyczy

Zobacz też