DataSet.HasErrors Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy w żadnym z DataTable obiektów w tym DataSetwystępują błędy.Gets a value indicating whether there are errors in any of the DataTable objects within this DataSet.

public:
 property bool HasErrors { bool get(); };
public bool HasErrors { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool HasErrors { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Data.DataSysDescription("DataSetHasErrorsDescr")]
public bool HasErrors { get; }
member this.HasErrors : bool
Public ReadOnly Property HasErrors As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli dowolna tabela zawiera błąd; w przeciwnym razie false.true if any table contains an error; otherwise, false.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano Właściwość HasErrors, aby określić, czy obiekt DataSet zawiera błędy.The following example uses the HasErrors property to determine whether a DataSet object contains errors. Jeśli tak, zostaną wydrukowane błędy poszczególnych DataRow w każdej DataTable.If so, the errors for each DataRow in each DataTable are printed.

  private void CheckForErrors()
  {
    if(!DataSet1.HasErrors)
    {
      DataSet1.Merge(DataSet2);
    }
    else
    {
      PrintRowErrs(DataSet1);
    }
  }

  private void PrintRowErrs(DataSet dataSet)
  {
    foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
    {
      foreach(DataRow row in table.Rows)
      {
        if(row.HasErrors)
        {
          Console.WriteLine(row.RowError);
        }
      }
    }
  }
Private Sub CheckForErrors()
  If Not DataSet1.HasErrors Then
    DataSet1.Merge(DataSet2)
  Else
    PrintRowErrs(DataSet1)
  End If
End Sub
 
Private Sub PrintRowErrs(ByVal dataSet As DataSet)
  Dim row As DataRow
  Dim table As DataTable
  For Each table In dataSet.Tables
    For Each row In table.Rows
     If row.HasErrors Then
       Console.WriteLine(row.RowError)
     End If
    Next
  Next
End Sub

Uwagi

Każda DataTable w DataSet również ma właściwość HasErrors.Each DataTable in a DataSet also has a HasErrors property. Najpierw użyj właściwości HasErrors DataSet, aby określić, czy dowolna tabela zawiera błędy, przed sprawdzeniem pojedynczych obiektów DataTable.Use the HasErrors property of the DataSet first, to determine if any table has errors, before checking individual DataTable objects. Jeśli DataTable zawiera błędy, Metoda GetErrors zwraca tablicę obiektów DataRow zawierających błędy.If a DataTable has errors, the GetErrors method returns an array of DataRow objects containing the errors.

Dotyczy

Zobacz też