DataSet.Merge Metoda

Definicja

Scala określony DataSet, DataTablelub tablicę obiektów DataRow w bieżącym DataSet lub DataTable.Merges a specified DataSet, DataTable, or array of DataRow objects into the current DataSet or DataTable.

Przeciążenia

Merge(DataRow[])

Scala tablicę DataRow obiektów w bieżącym DataSet.Merges an array of DataRow objects into the current DataSet.

Merge(DataSet)

Scala określony DataSet i jego schemat do bieżącego DataSet.Merges a specified DataSet and its schema into the current DataSet.

Merge(DataTable)

Scala określony DataTable i jego schemat do bieżącego DataSet.Merges a specified DataTable and its schema into the current DataSet.

Merge(DataSet, Boolean)

Scala określony DataSet i jego schemat do bieżącego DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w tym DataSet zgodnie z podanym argumentem.Merges a specified DataSet and its schema into the current DataSet, preserving or discarding any changes in this DataSet according to the given argument.

Merge(DataRow[], Boolean, MissingSchemaAction)

Scala tablicę DataRow obiektów w bieżącym DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges an array of DataRow objects into the current DataSet, preserving or discarding changes in the DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

Merge(DataSet, Boolean, MissingSchemaAction)

Scala określony DataSet i jego schemat z bieżącą DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w bieżącym DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges a specified DataSet and its schema with the current DataSet, preserving or discarding changes in the current DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

Scala określony DataTable i jego schemat do bieżącego DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges a specified DataTable and its schema into the current DataSet, preserving or discarding changes in the DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

Merge(DataRow[])

Scala tablicę DataRow obiektów w bieżącym DataSet.Merges an array of DataRow objects into the current DataSet.

public:
 void Merge(cli::array <System::Data::DataRow ^> ^ rows);
public void Merge (System.Data.DataRow[] rows);
member this.Merge : System.Data.DataRow[] -> unit
Public Sub Merge (rows As DataRow())

Parametry

rows
DataRow[]

Tablica obiektów DataRow, które mają zostać scalone w DataSet.The array of DataRow objects to be merged into the DataSet.

Uwagi

Metoda Merge służy do scalania dwóch DataSet obiektów, które mają bardzo podobne schematy.The Merge method is used to merge two DataSet objects that have largely similar schemas. Scalanie jest zwykle używane w aplikacji klienckiej w celu uwzględnienia najnowszych zmian ze źródła danych w istniejącym DataSet.A merge is typically used on a client application to incorporate the latest changes from a data source into an existing DataSet. Dzięki temu aplikacja kliencka może mieć odświeżone DataSet z najnowszymi danymi ze źródła danych.This allows the client application to have a refreshed DataSet with the latest data from the data source.

Metoda Merge jest zazwyczaj wywoływana na końcu serii procedur, które obejmują sprawdzanie poprawności zmian, uzgadnianie błędów, aktualizowanie źródła danych ze zmianami i odświeżanie istniejących DataSet.The Merge method is typically called at the end of a series of procedures that involve validating changes, reconciling errors, updating the data source with the changes, and finally refreshing the existing DataSet.

W aplikacji klienckiej często istnieje pojedynczy przycisk, który użytkownik może kliknąć, który zbiera zmienione dane i weryfikuje je przed wysłaniem ich z powrotem do składnika warstwy środkowej.In a client application, it is common to have a single button that the user can click that gathers the changed data and validates it before sending it back to a middle-tier component. W tym scenariuszu Metoda GetChanges jest wywoływana po raz pierwszy.In this scenario, the GetChanges method is first invoked. Ta metoda zwraca drugi DataSet zoptymalizowany pod kątem walidacji i scalania.That method returns a second DataSet optimized for validating and merging. Ten drugi DataSet obiektu zawiera tylko obiekty DataTable i DataRow, które uległy zmianie, co spowodowało podzbiór oryginalnego DataSet.This second DataSet object contains only the DataTable and DataRow objects that were changed, resulting in a subset of the original DataSet. Ten podzbiór jest zwykle mniejszy i w ten sposób bardziej wydajnie przeszedł z powrotem do składnika warstwy środkowej.This subset is generally smaller and thus more efficiently passed back to a middle-tier component. Składnik warstwy środkowej aktualizuje oryginalne źródło danych zmianami za pomocą procedur składowanych.The middle-tier component then updates the original data source with the changes through stored procedures. Warstwa środkowa może następnie wysłać do tyłu nowy DataSet zawierający oryginalne dane oraz najnowsze dane ze źródła danych (przez ponowne uruchomienie oryginalnego zapytania) lub może wysłać do niego wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w tym źródle danych.The middle tier can then send back either a new DataSet that includes original data and the latest data from the data source (by running the original query again), or it can send back the subset with any changes that have been made to it from the data source. (Na przykład, jeśli źródło danych automatycznie tworzy unikatowe wartości klucza podstawowego, te wartości mogą być propagowane z powrotem do aplikacji klienta). W obu przypadkach zwrócone DataSet można scalić z powrotem do oryginalnego DataSet aplikacji klienckiej przy użyciu metody Merge.(For example, if the data source automatically creates unique primary key values, these values can be propagated back to the client application.) In either case, the returned DataSet can be merged back into the client application's original DataSet with the Merge method.

Gdy wywoływana jest metoda Merge, schematy dwóch obiektów DataSet są porównywane, ponieważ istnieje możliwość, że schematy mogły zostać zmienione.When the Merge method is called, the schemas of the two DataSet objects are compared because it is possible that the schemas may have been changed. Na przykład w scenariuszu między firmami nowe kolumny mogły zostać dodane do schematu XML przez proces zautomatyzowany.For example, in a business-to-business scenario, new columns may have been added to an XML schema by an automated process. Jeśli DataSet źródłowa zawiera elementy schematu (dodano obiekty DataColumn), które nie są obecne w elemencie docelowym, elementy schematu można dodać do elementu docelowego przez ustawienie argumentu missingSchemaAction na MissingSchemaAction.Add.If the source DataSet contains schema elements (added DataColumn objects) that are missing in the target, the schema elements can be added to the target by setting the missingSchemaAction argument to MissingSchemaAction.Add. W takim przypadku scalone DataSet zawierają dodany schemat i dane.In that case, the merged DataSet contains the added schema and data.

Po scaleniu schematów dane są scalane.After merging schemas, the data is merged.

Podczas scalania nowego DataSet źródła w celu, wszystkie wiersze źródłowe o wartości DataRowState Unchanged, Modifiedlub Deleted są dopasowywane do wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego.When merging a new source DataSet into the target, any source rows with a DataRowState value of Unchanged, Modified, or Deleted are matched to target rows with the same primary key values. Wiersze źródłowe z DataRowState wartością Added są dopasowywane do nowych wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego, co nowe wiersze źródłowe.Source rows with a DataRowState value of Added are matched to new target rows with the same primary key values as the new source rows.

Podczas scalania ograniczenia są wyłączone.During a merge, constraints are disabled. Jeśli na końcu scalania nie można włączyć żadnych ograniczeń, zostanie wygenerowany ConstraintException i scalone dane zostaną zachowane, gdy ograniczenia zostaną wyłączone.If any constraints cannot be enabled at the end of a merge, a ConstraintException is generated and the merged data is retained while the constraints are disabled. W tym przypadku Właściwość EnforceConstraints jest ustawiona na false, a wszystkie wiersze, które są nieprawidłowe, są oznaczone jako błąd.In this case, the EnforceConstraints property is set to false, and all rows that are invalid are marked in error. Przed próbą zresetowania właściwości EnforceConstraints do truenależy rozwiązać te błędy.The errors must be resolved before attempting to reset the EnforceConstraints property to true.

Zobacz też

Merge(DataSet)

Scala określony DataSet i jego schemat do bieżącego DataSet.Merges a specified DataSet and its schema into the current DataSet.

public:
 void Merge(System::Data::DataSet ^ dataSet);
public void Merge (System.Data.DataSet dataSet);
member this.Merge : System.Data.DataSet -> unit
Public Sub Merge (dataSet As DataSet)

Parametry

dataSet
DataSet

DataSet, których dane i schemat zostaną scalone.The DataSet whose data and schema will be merged.

Wyjątki

Nie można włączyć co najmniej jednego ograniczenia.One or more constraints cannot be enabled.

dataSet jest null.The dataSet is null.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metody GetChanges, Update i Merge na DataSet.The following example uses the GetChanges, Update, and Merge methods on a DataSet.

private void DemonstrateMerge() 
{
  // Create a DataSet with one table, two columns, and three rows.
  DataSet dataSet = new DataSet("dataSet");
  DataTable table = new DataTable("Items");
  DataColumn idColumn = new DataColumn("id", 
    Type.GetType("System.Int32"));
  idColumn.AutoIncrement=true;
  DataColumn itemColumn = new DataColumn("Item", 
    Type.GetType("System.Int32"));

  // DataColumn array to set primary key.
  DataColumn[] keyColumn= new DataColumn[1];
  DataRow row;

  // Create variable for temporary DataSet. 
  DataSet changeDataSet;

  // Add columns to table, and table to DataSet.  
  table.Columns.Add(idColumn);
  table.Columns.Add(itemColumn);
  dataSet.Tables.Add(table);

  // Set primary key column.
  keyColumn[0]= idColumn;
  table.PrimaryKey=keyColumn;

  // Add ten rows.
  for(int i = 0; i <10;i++)
  {
    row=table.NewRow();
    row["Item"]= i;
    table.Rows.Add(row);
  }

  // Accept changes.
  dataSet.AcceptChanges();
  PrintValues(dataSet, "Original values");

  // Change two row values.
  table.Rows[0]["Item"]= 50;
  table.Rows[1]["Item"]= 111;

  // Add one row.
  row=table.NewRow();
  row["Item"]=74;
  table.Rows.Add(row);

  // Insert code for error checking. Set one row in error.
  table.Rows[1].RowError= "over 100";
  PrintValues(dataSet, "Modified and New Values");
  // If the table has changes or errors, create a subset DataSet.
  if(dataSet.HasChanges(DataRowState.Modified | 
    DataRowState.Added)& dataSet.HasErrors)
  {
    // Use GetChanges to extract subset.
    changeDataSet = dataSet.GetChanges(
      DataRowState.Modified|DataRowState.Added);
    PrintValues(changeDataSet, "Subset values");
    // Insert code to reconcile errors. In this case reject changes.
    foreach(DataTable changeTable in changeDataSet.Tables)
    {
      if (changeTable.HasErrors)
      {
        foreach(DataRow changeRow in changeTable.Rows)
        {
          //Console.WriteLine(changeRow["Item"]);
          if((int)changeRow["Item",
            DataRowVersion.Current ]> 100)
          {
            changeRow.RejectChanges();
            changeRow.ClearErrors();
          }
        }
      }
    }
    PrintValues(changeDataSet, "Reconciled subset values");
    // Merge changes back to first DataSet.
    dataSet.Merge(changeDataSet);
    PrintValues(dataSet, "Merged Values");
  }
}

private void PrintValues(DataSet dataSet, string label)
{
  Console.WriteLine("\n" + label);
  foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
  {
    Console.WriteLine("TableName: " + table.TableName);
    foreach(DataRow row in table.Rows)
    {
      foreach(DataColumn column in table.Columns)
      {
        Console.Write("\table " + row[column] );
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }
}
 Private Sub DemonstrateMerge()
   ' Create a DataSet with one table, two columns, and three rows.
   Dim dataSet As New DataSet("dataSet")
   Dim table As New DataTable("Items")
   Dim idColumn As New DataColumn("id", Type.GetType("System.Int32"))
   idColumn.AutoIncrement = True
   Dim itemColumn As New DataColumn("Item", Type.GetType("System.Int32"))

   ' DataColumn array to set primary key.
   Dim keyColumn(0) As DataColumn
   Dim row As DataRow

   ' Create variable for temporary DataSet. 
   Dim changeDataSet As DataSet

   ' Add columns to table, and table to DataSet.  
   table.Columns.Add(idColumn)
   table.Columns.Add(itemColumn)
   dataSet.Tables.Add(table)

   ' Set primary key column.
   keyColumn(0) = idColumn
   table.PrimaryKey = keyColumn

   ' Add ten rows.
   Dim i As Integer
   For i = 0 To 9
     row = table.NewRow()
     row("Item") = i
     table.Rows.Add(row)
   Next i

   ' Accept changes.
   dataSet.AcceptChanges()
   PrintValues(dataSet, "Original values")

   ' Change two row values.
   table.Rows(0)("Item") = 50
   table.Rows(1)("Item") = 111

   ' Add one row.
   row = table.NewRow()
   row("Item") = 74
   table.Rows.Add(row)

   ' Insert code for error checking. Set one row in error.
   table.Rows(1).RowError = "over 100"
   PrintValues(dataSet, "Modified and New Values")

   ' If the table has changes or errors, create a subset DataSet.
   If dataSet.HasChanges(DataRowState.Modified Or DataRowState.Added) _
    And dataSet.HasErrors Then

     ' Use GetChanges to extract subset.
     changeDataSet = dataSet.GetChanges(DataRowState.Modified _
      Or DataRowState.Added)
     PrintValues(changeDataSet, "Subset values")

     ' Insert code to reconcile errors. In this case, reject changes.
     Dim changeTable As DataTable
     For Each changeTable In changeDataSet.Tables
       If changeTable.HasErrors Then
         Dim changeRow As DataRow
         For Each changeRow In changeTable.Rows
           'Console.WriteLine(changeRow["Item"]);
           If CInt(changeRow("Item", _
            DataRowVersion.Current)) > 100 Then
             changeRow.RejectChanges()
             changeRow.ClearErrors()
           End If
         Next changeRow
       End If
     Next changeTable
     PrintValues(changeDataSet, "Reconciled subset values")

     ' Merge changes back to first DataSet.
     dataSet.Merge(changeDataSet)
     PrintValues(dataSet, "Merged Values")
   End If
 End Sub
 
Private Sub PrintValues(dataSet As DataSet, label As String)
   Console.WriteLine(ControlChars.Cr & label)
   Dim table As DataTable
   For Each table In dataSet.Tables
     Console.WriteLine("TableName: " & table.TableName)
     Dim row As DataRow
     For Each row In table.Rows
       Dim column As DataColumn
       For Each column In table.Columns
         Console.Write(ControlChars.Tab & " " _
          & row(column).ToString())
       Next column
       Console.WriteLine()
     Next row
   Next table
End Sub

Uwagi

Metoda Merge służy do scalania dwóch DataSet obiektów, które mają bardzo podobne schematy.The Merge method is used to merge two DataSet objects that have largely similar schemas. Scalanie jest zwykle używane w aplikacji klienckiej w celu uwzględnienia najnowszych zmian ze źródła danych w istniejącym DataSet.A merge is typically used on a client application to incorporate the latest changes from a data source into an existing DataSet. Dzięki temu aplikacja kliencka może mieć odświeżone DataSet z najnowszymi danymi ze źródła danych.This allows the client application to have a refreshed DataSet with the latest data from the data source.

Metoda Merge jest zazwyczaj wywoływana na końcu serii procedur, które obejmują sprawdzanie poprawności zmian, uzgadnianie błędów, aktualizowanie źródła danych ze zmianami i odświeżanie istniejących DataSet.The Merge method is typically called at the end of a series of procedures that involve validating changes, reconciling errors, updating the data source with the changes, and finally refreshing the existing DataSet.

W aplikacji klienckiej często istnieje pojedynczy przycisk, który użytkownik może kliknąć, który zbiera zmienione dane i weryfikuje je przed wysłaniem ich z powrotem do składnika warstwy środkowej.In a client application, it is common to have a single button that the user can click that gathers the changed data and validates it before sending it back to a middle-tier component. W tym scenariuszu Metoda GetChanges jest wywoływana po raz pierwszy.In this scenario, the GetChanges method is first invoked. Ta metoda zwraca drugi DataSet zoptymalizowany pod kątem walidacji i scalania.That method returns a second DataSet optimized for validating and merging. Ten drugi DataSet obiektu zawiera tylko obiekty DataTable i DataRow, które uległy zmianie, co spowodowało podzbiór oryginalnego DataSet.This second DataSet object contains only the DataTable and DataRow objects that were changed, resulting in a subset of the original DataSet. Ten podzbiór jest zwykle mniejszy i w ten sposób bardziej wydajnie przeszedł z powrotem do składnika warstwy środkowej.This subset is generally smaller, and thus more efficiently passed back to a middle-tier component. Składnik warstwy środkowej aktualizuje oryginalne źródło danych zmianami za pomocą procedur składowanych.The middle-tier component then updates the original data source with the changes through stored procedures. Warstwa środkowa może następnie wysłać do tyłu nowy DataSet zawierający oryginalne dane oraz najnowsze dane ze źródła danych (przez ponowne uruchomienie oryginalnego zapytania) lub może wysłać do niego wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w tym źródle danych.The middle tier can then send back either a new DataSet that includes original data and the latest data from the data source (by running the original query again), or it can send back the subset with any changes that have been made to it from the data source. (Na przykład, jeśli źródło danych automatycznie tworzy unikatowe wartości klucza podstawowego, te wartości mogą być propagowane z powrotem do aplikacji klienta). W obu przypadkach zwrócone DataSet można scalić z powrotem do oryginalnego DataSet aplikacji klienckiej przy użyciu metody Merge.(For example, if the data source automatically creates unique primary key values, these values can be propagated back to the client application.) In either case, the returned DataSet can be merged back into the client application's original DataSet with the Merge method.

Gdy wywoływana jest metoda Merge, schematy dwóch obiektów DataSet są porównywane, ponieważ istnieje możliwość, że schematy mogły zostać zmienione.When the Merge method is called, the schemas of the two DataSet objects are compared because it is possible that the schemas may have been changed. Na przykład w scenariuszu między firmami nowe kolumny mogły zostać dodane do schematu XML przez proces zautomatyzowany.For example, in a business-to-business scenario, new columns may have been added to an XML schema by an automated process. Jeśli DataSet źródłowa zawiera elementy schematu (dodano obiekty DataColumn), które nie są obecne w elemencie docelowym, elementy schematu można dodać do elementu docelowego przez ustawienie argumentu missingSchemaAction na MissingSchemaAction.Add.If the source DataSet contains schema elements (added DataColumn objects) that are missing in the target, the schema elements can be added to the target by setting the missingSchemaAction argument to MissingSchemaAction.Add. W takim przypadku scalone DataSet zawierają dodany schemat i dane.In that case, the merged DataSet contains the added schema and data.

Po scaleniu schematów dane są scalane.After merging schemas, the data is merged.

Podczas scalania nowego DataSet źródła w celu, wszystkie wiersze źródłowe o wartości DataRowState Unchanged, Modifiedlub Deleted są dopasowywane do wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego.When merging a new source DataSet into the target, any source rows with a DataRowState value of Unchanged, Modified, or Deleted are matched to target rows with the same primary key values. Wiersze źródłowe z DataRowState wartością Added są dopasowywane do nowych wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego, co nowe wiersze źródłowe.Source rows with a DataRowState value of Added are matched to new target rows with the same primary key values as the new source rows.

Podczas scalania ograniczenia są wyłączone.During a merge, constraints are disabled. Jeśli na końcu scalania nie można włączyć żadnych ograniczeń, zostanie wygenerowany ConstraintException i scalone dane zostaną zachowane, gdy ograniczenia zostaną wyłączone.If any constraints cannot be enabled at the end of merge, a ConstraintException is generated and the merged data is retained while the constraints are disabled. W tym przypadku Właściwość EnforceConstraints jest ustawiona na false, a wszystkie wiersze, które są nieprawidłowe, są oznaczone jako błąd.In this case, the EnforceConstraints property is set to false, and all rows that are invalid are marked in error. Przed próbą zresetowania właściwości EnforceConstraints do truenależy rozwiązać te błędy.The errors must be resolved before attempting to reset the EnforceConstraints property to true.

Zobacz też

Merge(DataTable)

Scala określony DataTable i jego schemat do bieżącego DataSet.Merges a specified DataTable and its schema into the current DataSet.

public:
 void Merge(System::Data::DataTable ^ table);
public void Merge (System.Data.DataTable table);
member this.Merge : System.Data.DataTable -> unit
Public Sub Merge (table As DataTable)

Parametry

table
DataTable

DataTable, których dane i schemat zostaną scalone.The DataTable whose data and schema will be merged.

Wyjątki

table jest null.The table is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy prostą DataSet z jedną tabelą, dwiema kolumnami i dziesięciu wierszami.The following example creates a simple DataSet with one table, two columns, and ten rows. Zostanie utworzona druga DataTable, która jest identyczna z pierwszym.A second DataTable is created that is identical to the first. Do drugiej tabeli dodawane są dwa wiersze, które następnie są scalane w DataSet.Two rows are added to the second table, which is then merged into the DataSet.

  private void DemonstrateMergeTable()
  {
    // Create a DataSet with one table, two columns, and ten rows.
    DataSet dataSet = new DataSet("dataSet");
    DataTable table = new DataTable("Items");

    // Add table to the DataSet
    dataSet.Tables.Add(table);

    // Add columns
    DataColumn c1 = new DataColumn("id", 
      Type.GetType("System.Int32"),"");
    DataColumn c2 = new DataColumn("Item", 
      Type.GetType("System.Int32"),"");
    table.Columns.Add(c1);
    table.Columns.Add(c2);

    // DataColumn array to set primary key.
    DataColumn[] keyCol= new DataColumn[1];

    // Set primary key column.
    keyCol[0]= c1;
    table.PrimaryKey=keyCol;

    // Add a RowChanged event handler for the table.
    table.RowChanged += new 
      DataRowChangeEventHandler(Row_Changed);

    // Add ten rows.
    for(int i = 0; i <10;i++)
    {
      DataRow row=table.NewRow();
      row["id"] = i;
      row["Item"]= i;
      table.Rows.Add(row);
    }
    // Accept changes.
    dataSet.AcceptChanges();

    PrintValues(dataSet, "Original values");

    // Create a second DataTable identical to the first.
    DataTable t2 = table.Clone();

    // Add three rows. Note that the id column can'te be the
    // same as existing rows in the DataSet table.
    DataRow newRow;
    newRow = t2.NewRow();
    newRow["id"] = 14;
    newRow["item"] = 774;

    //Note the alternative method for adding rows.
    t2.Rows.Add(new Object[] { 12, 555 });
    t2.Rows.Add(new Object[] { 13, 665 });

    // Merge the table into the DataSet
    Console.WriteLine("Merging");
    dataSet.Merge(t2);
    PrintValues(dataSet, "Merged With table.");
  }

  private void Row_Changed(object sender, 
    DataRowChangeEventArgs e)
  {
    Console.WriteLine("Row Changed " + e.Action.ToString() 
      + "\table" + e.Row.ItemArray[0]);
  }

  private void PrintValues(DataSet dataSet, string label)
  {
    Console.WriteLine("\n" + label);
    foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
    {
      Console.WriteLine("TableName: " + table.TableName);
      foreach(DataRow row in table.Rows)
      {
        foreach(DataColumn column in table.Columns)
        {
          Console.Write("\table " + row[column] );
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
Private Sub DemonstrateMergeTable()
  ' Create a DataSet with one table, two columns, 
  ' and ten rows.
  Dim dataSet As New DataSet("dataSet")
  Dim table As New DataTable("Items")

  ' Add tables to the DataSet
  dataSet.Tables.Add(table)

  ' Add columns
  Dim c1 As New DataColumn("id", Type.GetType("System.Int32"), "")
  Dim c2 As New DataColumn("Item", Type.GetType("System.Int32"), "")
  table.Columns.Add(c1)
  table.Columns.Add(c2)

  ' DataColumn array to set primary key.
  Dim keyCol(0) As DataColumn

  ' Set primary key column.
  keyCol(0) = c1
  table.PrimaryKey = keyCol

  ' Add RowChanged event handler for the table.
  AddHandler table.RowChanged, AddressOf Row_Changed

  ' Add ten rows.
  Dim i As Integer
  Dim row As DataRow

  For i = 0 To 9
    row = table.NewRow()
    row("id") = i
    row("Item") = i
    table.Rows.Add(row)
  Next i

  ' Accept changes.
  dataSet.AcceptChanges()
  PrintValues(dataSet, "Original values")

  ' Create a second DataTable identical to the first.
  Dim t2 As DataTable
  t2 = table.Clone()

  ' Add three rows. Note that the id column can't be the 
  ' same as existing rows in the DataSet table.
  Dim newRow As DataRow
  newRow = t2.NewRow()
  newRow("id") = 14
  newRow("Item") = 774
  t2.Rows.Add(newRow)

  newRow = t2.NewRow()
  newRow("id") = 12
  newRow("Item") = 555
  t2.Rows.Add(newRow)

  newRow = t2.NewRow()
  newRow("id") = 13
  newRow("Item") = 665
  t2.Rows.Add(newRow)

  ' Merge the table into the DataSet.
  Console.WriteLine("Merging")
  dataSet.Merge(t2)
  PrintValues(dataSet, "Merged With Table")
 End Sub 
   
 Private Sub Row_Changed( _
  sender As Object, e As DataRowChangeEventArgs)
   Console.WriteLine("Row Changed " & e.Action.ToString() _
    & ControlChars.Tab & e.Row.ItemArray(0).ToString())
 End Sub
 
 Private Sub PrintValues(dataSet As DataSet, label As String)
   Console.WriteLine(ControlChars.Cr & label)
   Dim table As DataTable
   Dim row As DataRow
   Dim column As DataColumn
   For Each table In dataSet.Tables
     Console.WriteLine("TableName: " & table.TableName) 
     For Each row In table.Rows       
       For Each column In table.Columns
         Console.Write(ControlChars.Tab & " " _
          & row(column).ToString())
       Next column
       Console.WriteLine()
     Next row
   Next table
 End Sub

Uwagi

Metoda Merge służy do scalania dwóch DataSet obiektów, które mają bardzo podobne schematy.The Merge method is used to merge two DataSet objects that have largely similar schemas. Scalanie jest zwykle używane w aplikacji klienckiej w celu uwzględnienia najnowszych zmian ze źródła danych w istniejącym DataSet.A merge is typically used on a client application to incorporate the latest changes from a data source into an existing DataSet. Dzięki temu aplikacja kliencka może mieć odświeżone DataSet z najnowszymi danymi ze źródła danych.This allows the client application to have a refreshed DataSet with the latest data from the data source.

Metoda Merge jest zazwyczaj wywoływana na końcu serii procedur, które obejmują sprawdzanie poprawności zmian, uzgadnianie błędów, aktualizowanie źródła danych ze zmianami i odświeżanie istniejących DataSet.The Merge method is typically called at the end of a series of procedures that involve validating changes, reconciling errors, updating the data source with the changes, and finally refreshing the existing DataSet.

W aplikacji klienckiej często istnieje pojedynczy przycisk, który użytkownik może kliknąć, który zbiera zmienione dane i weryfikuje je przed wysłaniem ich z powrotem do składnika warstwy środkowej.In a client application, it is common to have a single button that the user can click that gathers the changed data and validates it before sending it back to a middle-tier component. W tym scenariuszu Metoda GetChanges jest wywoływana po raz pierwszy.In this scenario, the GetChanges method is first invoked. Ta metoda zwraca drugi DataSet zoptymalizowany pod kątem walidacji i scalania.That method returns a second DataSet optimized for validating and merging. Ten drugi DataSet obiektu zawiera tylko obiekty DataTable i DataRow, które uległy zmianie, co spowodowało podzbiór oryginalnego DataSet.This second DataSet object contains only the DataTable and DataRow objects that were changed, resulting in a subset of the original DataSet. Ten podzbiór jest zwykle mniejszy i w ten sposób bardziej wydajnie przeszedł z powrotem do składnika warstwy środkowej.This subset is generally smaller, and thus more efficiently passed back to a middle-tier component. Składnik warstwy środkowej aktualizuje oryginalne źródło danych zmianami za pomocą procedur składowanych.The middle-tier component then updates the original data source with the changes through stored procedures. Warstwa środkowa może następnie wysłać do tyłu nowy DataSet zawierający oryginalne dane oraz najnowsze dane ze źródła danych (przez ponowne uruchomienie oryginalnego zapytania) lub może wysłać do niego wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w tym źródle danych.The middle tier can then send back either a new DataSet that includes original data and the latest data from the data source (by running the original query again), or it can send back the subset with any changes that have been made to it from the data source. (Na przykład, jeśli źródło danych automatycznie tworzy unikatowe wartości klucza podstawowego, te wartości mogą być propagowane z powrotem do aplikacji klienta). W obu przypadkach zwrócone DataSet można scalić z powrotem do oryginalnego DataSet aplikacji klienckiej przy użyciu metody Merge.(For example, if the data source automatically creates unique primary key values, these values can be propagated back to the client application.) In either case, the returned DataSet can be merged back into the client application's original DataSet with the Merge method.

Gdy wywoływana jest metoda Merge, schematy dwóch obiektów DataSet są porównywane, ponieważ istnieje możliwość, że schematy mogły zostać zmienione.When the Merge method is called, the schemas of the two DataSet objects are compared because it is possible that the schemas may have been changed. Na przykład w scenariuszu między firmami nowe kolumny mogły zostać dodane do schematu XML przez proces zautomatyzowany.For example, in a business-to-business scenario, new columns may have been added to an XML schema by an automated process. Jeśli DataSet źródłowa zawiera elementy schematu (dodano obiekty DataColumn), które nie są obecne w elemencie docelowym, elementy schematu można dodać do elementu docelowego przez ustawienie argumentu missingSchemaAction na MissingSchemaAction.Add.If the source DataSet contains schema elements (added DataColumn objects) that are missing in the target, the schema elements can be added to the target by setting the missingSchemaAction argument to MissingSchemaAction.Add. W takim przypadku scalone DataSet zawierają dodany schemat i dane.In that case, the merged DataSet contains the added schema and data.

Po scaleniu schematów dane są scalane.After merging schemas, the data is merged.

Podczas scalania nowego DataSet źródła w celu, wszystkie wiersze źródłowe o wartości DataRowState Unchanged, Modifiedlub Deleted są dopasowywane do wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego.When merging a new source DataSet into the target, any source rows with a DataRowState value of Unchanged, Modified, or Deleted are matched to target rows with the same primary key values. Wiersze źródłowe z DataRowState wartością Added są dopasowywane do nowych wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego, co nowe wiersze źródłowe.Source rows with a DataRowState value of Added are matched to new target rows with the same primary key values as the new source rows.

Podczas scalania ograniczenia są wyłączone.During a merge, constraints are disabled. Jeśli na końcu scalania nie można włączyć żadnych ograniczeń, zostanie wygenerowany ConstraintException i scalone dane zostaną zachowane, gdy ograniczenia zostaną wyłączone.If any constraints cannot be enabled at the end of merge, a ConstraintException is generated and the merged data is retained while the constraints are disabled. W tym przypadku Właściwość EnforceConstraints jest ustawiona na false, a wszystkie wiersze, które są nieprawidłowe, są oznaczone jako błąd.In this case, the EnforceConstraints property is set to false, and all rows that are invalid are marked in error. Przed próbą zresetowania właściwości EnforceConstraints do truenależy rozwiązać te błędy.The errors must be resolved before attempting to reset the EnforceConstraints property to true.

Zobacz też

Merge(DataSet, Boolean)

Scala określony DataSet i jego schemat do bieżącego DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w tym DataSet zgodnie z podanym argumentem.Merges a specified DataSet and its schema into the current DataSet, preserving or discarding any changes in this DataSet according to the given argument.

public:
 void Merge(System::Data::DataSet ^ dataSet, bool preserveChanges);
public void Merge (System.Data.DataSet dataSet, bool preserveChanges);
member this.Merge : System.Data.DataSet * bool -> unit
Public Sub Merge (dataSet As DataSet, preserveChanges As Boolean)

Parametry

dataSet
DataSet

DataSet, których dane i schemat zostaną scalone.The DataSet whose data and schema will be merged.

preserveChanges
Boolean

true zachować zmian w bieżącym DataSet; w przeciwnym razie false.true to preserve changes in the current DataSet; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy prostą DataSet z jedną tabelą, dwiema kolumnami i dziesięciu wierszami.The following example creates a simple DataSet with one table, two columns, and ten rows. Po dodaniu dziesięciu wierszy są zmieniane dwie wartości i zostanie dodany jeden wiersz.After adding ten rows, two values are changed, and one row is added. Podzestaw zmienionych danych jest tworzony przy użyciu metody GetChanges.A subset of the changed data is created using the GetChanges method. Po rozpoczęciu błędów dane podzestawu są scalane w pierwotną DataSet.After reconciling errors, the subset data is merged into the original DataSet.

  private void DemonstrateMerge()
  {
    // Create a DataSet with one table, two columns, 
    // and three rows.
    DataSet dataSet = new DataSet("dataSet");
    DataTable table = new DataTable("Items");
    DataColumn idColumn = new DataColumn("id", 
      Type.GetType("System.Int32"),"");
    idColumn.AutoIncrement=true;
    DataColumn itemColumn = new DataColumn("Item", 
      Type.GetType("System.Int32"),"");

    // DataColumn array to set primary key.
    DataColumn[] keyColumn= new DataColumn[1];
    DataRow row;

    // Create variable for temporary DataSet. 
    DataSet changesDataSet;

    // Add RowChanged event handler for the table.
    table.RowChanged+=new DataRowChangeEventHandler(
      Row_Changed);
    dataSet.Tables.Add(table);
    table.Columns.Add(idColumn);
    table.Columns.Add(itemColumn);

    // Set primary key column.
    keyColumn[0]= idColumn;
    table.PrimaryKey=keyColumn;
    // Add ten rows.
    for(int i = 0; i <10;i++)
    {
      row=table.NewRow();
      row["Item"]= i;
      table.Rows.Add(row);
    }
    // Accept changes.
    dataSet.AcceptChanges();
    PrintValues(dataSet, "Original values");

    // Change row values.
    table.Rows[0]["Item"]= 50;
    table.Rows[1]["Item"]= 111;

    // Add one row.
    row=table.NewRow();
    row["Item"]=74;
    table.Rows.Add(row);

    // Insert code for error checking. Set one row in error.
    table.Rows[1].RowError= "over 100";
    PrintValues(dataSet, "Modified and New Values");

    // If the table has changes or errors, 
    // create a subset DataSet.
    if(dataSet.HasChanges(DataRowState.Modified | 
      DataRowState.Added)&& dataSet.HasErrors)
    {
      // Use GetChanges to extract subset.
      changesDataSet = dataSet.GetChanges(
        DataRowState.Modified|DataRowState.Added);
      PrintValues(changesDataSet, "Subset values");

      // Insert code to reconcile errors. In this case, reject changes.
      foreach(DataTable changesTable in changesDataSet.Tables)
      {
        if (changesTable.HasErrors)
        {
          foreach(DataRow changesRow in changesTable.Rows)
          {
            //Console.WriteLine(changesRow["Item"]);
            if((int)changesRow["Item",DataRowVersion.Current ]> 100)
            {
              changesRow.RejectChanges();
              changesRow.ClearErrors();
            }
          }
        }
      }
      // Add a column to the changesDataSet.
      changesDataSet.Tables["Items"].Columns.Add(
        new DataColumn("newColumn"));
      PrintValues(changesDataSet, "Reconciled subset values");
      // Merge changes back to first DataSet.
      dataSet.Merge(changesDataSet, false, 
        System.Data.MissingSchemaAction.Add);
    }
    PrintValues(dataSet, "Merged Values");
  }

  private void Row_Changed(object sender, DataRowChangeEventArgs e)
  {
    Console.WriteLine("Row Changed " + e.Action.ToString() 
      + "\table" + e.Row.ItemArray[0]);
  }

  private void PrintValues(DataSet dataSet, string label)
  {
    Console.WriteLine(label + "\n");
    foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
    {
      Console.WriteLine("TableName: " + table.TableName);
      foreach(DataRow row in table.Rows)
      {
        foreach(DataColumn column in table.Columns)
        {
          Console.Write("\table " + row[column] );
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
Private Sub DemonstrateMerge()
  ' Create a DataSet with one table, two columns, 
  ' and three rows.
  Dim dataSet As New DataSet("dataSet")
  Dim table As New DataTable("Items")
  Dim idColumn As New DataColumn("id", _
    Type.GetType("System.Int32"), "")
  idColumn.AutoIncrement = True
  Dim itemColumn As New DataColumn("Item", _
    Type.GetType("System.Int32"), "")

  ' Create DataColumn array to set primary key.
  Dim keyColumn(0) As DataColumn
  Dim row As DataRow

  ' Create variable for temporary DataSet. 
  Dim changesDataSet As DataSet

  ' Add RowChanged event handler for the table.
  AddHandler table.RowChanged, AddressOf Row_Changed
  dataSet.Tables.Add(table)
  table.Columns.Add(idColumn)
  table.Columns.Add(itemColumn)

  ' Set primary key column.
  keyColumn(0) = idColumn
  table.PrimaryKey = keyColumn

  ' Add ten rows.
  Dim i As Integer
  For i = 0 To 9
    row = table.NewRow()
    row("Item") = i
    table.Rows.Add(row)
  Next i

  ' Accept changes.
  dataSet.AcceptChanges()
  PrintValues(dataSet, "Original values")

  ' Change row values.
  table.Rows(0)("Item") = 50
  table.Rows(1)("Item") = 111

  ' Add one row.
  row = table.NewRow()
  row("Item") = 74
  table.Rows.Add(row)

  ' Insert code for error checking. Set one row in error.
  table.Rows(1).RowError = "over 100"
  PrintValues(dataSet, "Modified and New Values")

  ' If the table has changes or errors, create a subset DataSet.
  If dataSet.HasChanges(DataRowState.Modified Or DataRowState.Added) _
    And dataSet.HasErrors Then
    ' Use GetChanges to extract subset.
    changesDataSet = dataSet.GetChanges( _
      DataRowState.Modified Or DataRowState.Added)
    PrintValues(changesDataSet, "Subset values")

    ' Insert code to reconcile errors. In this case, reject changes.
    Dim changesTable As DataTable
    For Each changesTable In changesDataSet.Tables
      If changesTable.HasErrors Then
        Dim changesRow As DataRow
        For Each changesRow In changesTable.Rows
          'Console.WriteLine(changesRow["Item"]);
          If CInt(changesRow("Item", _
            DataRowVersion.Current)) > 100 Then
            changesRow.RejectChanges()
            changesRow.ClearErrors()
          End If
        Next changesRow
      End If
    Next changesTable

    ' Add a column to the changesDataSet.
    changesDataSet.Tables("Items").Columns.Add( _
      New DataColumn("newColumn"))
    PrintValues(changesDataSet, "Reconciled subset values")

    ' Merge changes back to first DataSet.
    dataSet.Merge(changesDataSet, False, _
      System.Data.MissingSchemaAction.Add)
  End If
  PrintValues(dataSet, "Merged Values")
End Sub
    
 Private Sub Row_Changed(sender As Object, e As DataRowChangeEventArgs)
   Console.WriteLine("Row Changed " + e.Action.ToString() _
    + ControlChars.Tab + e.Row.ItemArray(0).ToString())
 End Sub
  
Private Sub PrintValues(dataSet As DataSet, label As String)
   Console.WriteLine(label + ControlChars.Cr)
   Dim table As DataTable
   For Each table In dataSet.Tables
     Console.WriteLine("TableName: " + table.TableName)
     Dim row As DataRow
     For Each row In table.Rows
       Dim column As DataColumn
       For Each column In table.Columns
         Console.Write(ControlChars.Tab & " " _
          & row(column).ToString())
       Next column
       Console.WriteLine()
     Next row
   Next table
End Sub

Uwagi

Metoda Merge służy do scalania dwóch DataSet obiektów, które mają bardzo podobne schematy.The Merge method is used to merge two DataSet objects that have largely similar schemas. Scalanie jest zwykle używane w aplikacji klienckiej w celu uwzględnienia najnowszych zmian ze źródła danych w istniejącym DataSet.A merge is typically used on a client application to incorporate the latest changes from a data source into an existing DataSet. Dzięki temu aplikacja kliencka może mieć odświeżone DataSet z najnowszymi danymi ze źródła danych.This allows the client application to have a refreshed DataSet with the latest data from the data source.

Metoda Merge jest zazwyczaj wywoływana na końcu serii procedur, które obejmują sprawdzanie poprawności zmian, uzgadnianie błędów, aktualizowanie źródła danych ze zmianami i odświeżanie istniejących DataSet.The Merge method is typically called at the end of a series of procedures that involve validating changes, reconciling errors, updating the data source with the changes, and finally refreshing the existing DataSet.

W aplikacji klienckiej często istnieje pojedynczy przycisk, który użytkownik może kliknąć, który zbiera zmienione dane i weryfikuje je przed wysłaniem ich z powrotem do składnika warstwy środkowej.In a client application, it is common to have a single button that the user can click that gathers the changed data and validates it before sending it back to a middle-tier component. W tym scenariuszu Metoda GetChanges jest wywoływana po raz pierwszy.In this scenario, the GetChanges method is first invoked. Ta metoda zwraca drugi DataSet zoptymalizowany pod kątem walidacji i scalania.That method returns a second DataSet optimized for validating and merging. Ten drugi DataSet obiektu zawiera tylko obiekty DataTable i DataRow, które uległy zmianie, co spowodowało podzbiór oryginalnego DataSet.This second DataSet object contains only the DataTable and DataRow objects that were changed, resulting in a subset of the original DataSet. Ten podzbiór jest zwykle mniejszy i w ten sposób bardziej wydajnie przeszedł z powrotem do składnika warstwy środkowej.This subset is generally smaller, and thus more efficiently passed back to a middle-tier component. Składnik warstwy środkowej aktualizuje oryginalne źródło danych zmianami za pomocą procedur składowanych.The middle-tier component then updates the original data source with the changes through stored procedures. Warstwa środkowa może następnie wysłać do tyłu nowy DataSet zawierający oryginalne dane oraz najnowsze dane ze źródła danych (przez ponowne uruchomienie oryginalnego zapytania) lub może wysłać do niego wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w tym źródle danych.The middle tier can then send back either a new DataSet that includes original data and the latest data from the data source (by running the original query again), or it can send back the subset with any changes that have been made to it from the data source. (Na przykład, jeśli źródło danych automatycznie tworzy unikatowe wartości klucza podstawowego, te wartości mogą być propagowane z powrotem do aplikacji klienta). W obu przypadkach zwrócone DataSet można scalić z powrotem do oryginalnego DataSet aplikacji klienckiej przy użyciu metody Merge.(For example, if the data source automatically creates unique primary key values, these values can be propagated back to the client application.) In either case, the returned DataSet can be merged back into the client application's original DataSet with the Merge method.

Gdy wywoływana jest metoda Merge, schematy dwóch obiektów DataSet są porównywane, ponieważ istnieje możliwość, że schematy mogły zostać zmienione.When the Merge method is called, the schemas of the two DataSet objects are compared because it is possible that the schemas may have been changed. Na przykład w scenariuszu między firmami nowe kolumny mogły zostać dodane do schematu XML przez proces zautomatyzowany.For example, in a business-to-business scenario, new columns may have been added to an XML schema by an automated process. Jeśli DataSet źródłowa zawiera elementy schematu (dodano obiekty DataColumn), które nie są obecne w elemencie docelowym, elementy schematu można dodać do elementu docelowego przez ustawienie argumentu missingSchemaAction na MissingSchemaAction.Add.If the source DataSet contains schema elements (added DataColumn objects) that are missing in the target, the schema elements can be added to the target by setting the missingSchemaAction argument to MissingSchemaAction.Add. W takim przypadku scalone DataSet zawierają dodany schemat i dane.In that case, the merged DataSet contains the added schema and data.

Po scaleniu schematów dane są scalane.After merging schemas, the data is merged.

Podczas scalania nowego DataSet źródła w celu, wszystkie wiersze źródłowe o wartości DataRowState Unchanged, Modifiedlub Deleted są dopasowywane do wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego.When merging a new source DataSet into the target, any source rows with a DataRowState value of Unchanged, Modified, or Deleted are matched to target rows with the same primary key values. Wiersze źródłowe z DataRowState wartością Added są dopasowywane do nowych wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego, co nowe wiersze źródłowe.Source rows with a DataRowState value of Added are matched to new target rows with the same primary key values as the new source rows.

Podczas scalania ograniczenia są wyłączone.During a merge, constraints are disabled. Jeśli na końcu scalania nie można włączyć żadnych ograniczeń, zostanie wygenerowany ConstraintException i scalone dane zostaną zachowane, gdy ograniczenia zostaną wyłączone.If any constraints cannot be enabled at the end of merge, a ConstraintException is generated and the merged data is retained while the constraints are disabled. W tym przypadku Właściwość EnforceConstraints jest ustawiona na false, a wszystkie wiersze, które są nieprawidłowe, są oznaczone jako błąd.In this case, the EnforceConstraints property is set to false, and all rows that are invalid are marked in error. Przed próbą zresetowania właściwości EnforceConstraints do truenależy rozwiązać te błędy.The errors must be resolved before attempting to reset the EnforceConstraints property to true.

Zobacz też

Merge(DataRow[], Boolean, MissingSchemaAction)

Scala tablicę DataRow obiektów w bieżącym DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges an array of DataRow objects into the current DataSet, preserving or discarding changes in the DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

public:
 void Merge(cli::array <System::Data::DataRow ^> ^ rows, bool preserveChanges, System::Data::MissingSchemaAction missingSchemaAction);
public void Merge (System.Data.DataRow[] rows, bool preserveChanges, System.Data.MissingSchemaAction missingSchemaAction);
member this.Merge : System.Data.DataRow[] * bool * System.Data.MissingSchemaAction -> unit
Public Sub Merge (rows As DataRow(), preserveChanges As Boolean, missingSchemaAction As MissingSchemaAction)

Parametry

rows
DataRow[]

Tablica obiektów DataRow, które mają zostać scalone w DataSet.The array of DataRow objects to be merged into the DataSet.

preserveChanges
Boolean

true zachować zmian w DataSet; w przeciwnym razie false.true to preserve changes in the DataSet; otherwise, false.

missingSchemaAction
MissingSchemaAction

Jedna z wartości MissingSchemaAction.One of the MissingSchemaAction values.

Uwagi

Metoda Merge służy do scalania dwóch DataSet obiektów, które mają bardzo podobne schematy.The Merge method is used to merge two DataSet objects that have largely similar schemas. Scalanie jest zwykle używane w aplikacji klienckiej w celu uwzględnienia najnowszych zmian ze źródła danych w istniejącym DataSet.A merge is typically used on a client application to incorporate the latest changes from a data source into an existing DataSet. Dzięki temu aplikacja kliencka może mieć odświeżone DataSet z najnowszymi danymi ze źródła danych.This allows the client application to have a refreshed DataSet with the latest data from the data source.

Metoda Merge jest zazwyczaj wywoływana na końcu serii procedur, które obejmują sprawdzanie poprawności zmian, uzgadnianie błędów, aktualizowanie źródła danych ze zmianami i odświeżanie istniejących DataSet.The Merge method is typically called at the end of a series of procedures that involve validating changes, reconciling errors, updating the data source with the changes, and finally refreshing the existing DataSet.

W aplikacji klienckiej często istnieje pojedynczy przycisk, który użytkownik może kliknąć, który zbiera zmienione dane i weryfikuje je przed wysłaniem ich z powrotem do składnika warstwy środkowej.In a client application, it is common to have a single button that the user can click that gathers the changed data and validates it before sending it back to a middle-tier component. W tym scenariuszu Metoda GetChanges jest wywoływana po raz pierwszy.In this scenario, the GetChanges method is first invoked. Ta metoda zwraca drugi DataSet zoptymalizowany pod kątem walidacji i scalania.That method returns a second DataSet optimized for validating and merging. Ten drugi DataSet obiektu zawiera tylko obiekty DataTable i DataRow, które uległy zmianie, co spowodowało podzbiór oryginalnego DataSet.This second DataSet object contains only the DataTable and DataRow objects that were changed, resulting in a subset of the original DataSet. Ten podzbiór jest zwykle mniejszy i w ten sposób bardziej wydajnie przeszedł z powrotem do składnika warstwy środkowej.This subset is generally smaller, and thus more efficiently passed back to a middle-tier component. Składnik warstwy środkowej aktualizuje oryginalne źródło danych zmianami za pomocą procedur składowanych.The middle-tier component then updates the original data source with the changes through stored procedures. Warstwa środkowa może następnie wysłać do tyłu nowy DataSet zawierający oryginalne dane oraz najnowsze dane ze źródła danych (przez ponowne uruchomienie oryginalnego zapytania) lub może wysłać do niego wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w tym źródle danych.The middle tier can then send back either a new DataSet that includes original data and the latest data from the data source (by running the original query again), or it can send back the subset with any changes that have been made to it from the data source. (Na przykład, jeśli źródło danych automatycznie tworzy unikatowe wartości klucza podstawowego, te wartości mogą być propagowane z powrotem do aplikacji klienta). W obu przypadkach zwrócone DataSet można scalić z powrotem do oryginalnego DataSet aplikacji klienckiej przy użyciu metody Merge.(For example, if the data source automatically creates unique primary key values, these values can be propagated back to the client application.) In either case, the returned DataSet can be merged back into the client application's original DataSet with the Merge method.

Aby ułatwić wyjaśnienie metody Merge, użyjemy "target", aby wyznaczać bieżącą DataSeti "source", aby nazwać drugi (parametr) DataSet.To facilitate explanation of the Merge method, we use "target" to signify the current DataSet, and "source" to name the second (parameter) DataSet. DataSet docelowa to nazwa, ponieważ jest obiektem, na którym występuje akcja (Scalanie).The target DataSet is so named because it is the object upon which an action (the merge) occurs. Druga DataSet jest nazywana "źródłem", ponieważ zawarte w nim informacje nie zmieniają się, ale zamiast tego są scalane do bieżącego DataSet.The second DataSet is called a "source" because the information it contains does not change, but instead is merged into the current DataSet.

Gdy wywoływana jest metoda Merge, schematy dwóch obiektów DataSet są porównywane, ponieważ istnieje możliwość, że schematy mogły zostać zmienione.When the Merge method is called, the schemas of the two DataSet objects are compared because it is possible that the schemas may have been changed. Na przykład w scenariuszu między firmami nowe kolumny mogły zostać dodane do schematu XML przez proces zautomatyzowany.For example, in a business-to-business scenario, new columns may have been added to an XML schema by an automated process. Jeśli DataSet źródłowa zawiera elementy schematu (dodano obiekty DataColumn), które nie są obecne w elemencie docelowym, elementy schematu można dodać do elementu docelowego przez ustawienie argumentu missingSchemaAction na MissingSchemaAction.Add.If the source DataSet contains schema elements (added DataColumn objects) that are missing in the target, the schema elements can be added to the target by setting the missingSchemaAction argument to MissingSchemaAction.Add. W takim przypadku scalone DataSet zawierają dodany schemat i dane.In that case, the merged DataSet contains the added schema and data.

Po scaleniu schematów dane są scalane.After merging schemas, the data is merged.

Podczas scalania nowego DataSet źródła w celu, wszystkie wiersze źródłowe o wartości DataRowState Unchanged, Modifiedlub Deleted są dopasowywane do wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego.When merging a new source DataSet into the target, any source rows with a DataRowState value of Unchanged, Modified, or Deleted are matched to target rows with the same primary key values. Wiersze źródłowe z DataRowState wartością Added są dopasowywane do nowych wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego, co nowe wiersze źródłowe.Source rows with a DataRowState value of Added are matched to new target rows with the same primary key values as the new source rows.

Podczas scalania ograniczenia są wyłączone.During a merge, constraints are disabled. Jeśli na końcu scalania nie można włączyć żadnych ograniczeń, zostanie wygenerowany ConstraintException i scalone dane zostaną zachowane, gdy ograniczenia zostaną wyłączone.If any constraints cannot be enabled at the end of merge, a ConstraintException is generated and the merged data is retained while the constraints are disabled. W tym przypadku Właściwość EnforceConstraints jest ustawiona na false, a wszystkie wiersze, które są nieprawidłowe, są oznaczone jako błąd.In this case, the EnforceConstraints property is set to false, and all rows that are invalid are marked in error. Przed próbą zresetowania właściwości EnforceConstraints do truenależy rozwiązać te błędy.The errors must be resolved before attempting to reset the EnforceConstraints property to true.

Zobacz też

Merge(DataSet, Boolean, MissingSchemaAction)

Scala określony DataSet i jego schemat z bieżącą DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w bieżącym DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges a specified DataSet and its schema with the current DataSet, preserving or discarding changes in the current DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

public:
 void Merge(System::Data::DataSet ^ dataSet, bool preserveChanges, System::Data::MissingSchemaAction missingSchemaAction);
public void Merge (System.Data.DataSet dataSet, bool preserveChanges, System.Data.MissingSchemaAction missingSchemaAction);
member this.Merge : System.Data.DataSet * bool * System.Data.MissingSchemaAction -> unit
Public Sub Merge (dataSet As DataSet, preserveChanges As Boolean, missingSchemaAction As MissingSchemaAction)

Parametry

dataSet
DataSet

DataSet, których dane i schemat zostaną scalone.The DataSet whose data and schema will be merged.

preserveChanges
Boolean

true zachować zmian w bieżącym DataSet; w przeciwnym razie false.true to preserve changes in the current DataSet; otherwise, false.

missingSchemaAction
MissingSchemaAction

Jedna z wartości MissingSchemaAction.One of the MissingSchemaAction values.

Wyjątki

dataSet jest null.The dataSet is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy prostą DataSet z jedną tabelą, dwiema kolumnami i dziesięciu wierszami.The following example creates a simple DataSet with one table, two columns, and ten rows. Dwie wartości są zmieniane i zostanie dodany jeden wiersz.Two values are changed, and one row is added. Podzestaw zmienionych danych jest tworzony przy użyciu metody GetChanges.A subset of the changed data is created using the GetChanges method. Po rozpoczęciu uzgadniania błędów nowa kolumna zostanie dodana do podzestawu, zmieniając schemat.After reconciling errors, a new column is added to the subset, changing the schema. Gdy metoda Merge jest wywoływana z missingSchemaAction ustawioną na MissingSchemaAction.Add, Nowa kolumna zostanie dodana do schematu oryginalnego obiektu DataSet.When the Merge method is called with the missingSchemaAction set to MissingSchemaAction.Add, the new column is added to the original DataSet object's schema.

  private void DemonstrateMergeMissingSchema()
  {
    // Create a DataSet with one table, two columns, 
    // and three rows.
    DataSet dataSet = new DataSet("dataSet");
    DataTable table = new DataTable("Items");
    DataColumn idColumn = new DataColumn("id", 
      Type.GetType("System.Int32"));
    idColumn.AutoIncrement=true;
    DataColumn itemColumn = new DataColumn("Item", 
      Type.GetType("System.Int32"));
    // DataColumn array to set primary key.

    DataColumn[] keyColumn= new DataColumn[1];
    DataRow row;
    // Create variable for temporary DataSet. 
    DataSet changeDataSet;

    // Add RowChanged event handler for the table.
    table.RowChanged+= new DataRowChangeEventHandler(
      Row_Changed);
    dataSet.Tables.Add(table);
    table.Columns.Add(idColumn);
    table.Columns.Add(itemColumn);

    // Set primary key column.
    keyColumn[0]= idColumn;
    table.PrimaryKey=keyColumn;

    // Add ten rows.
    for(int i = 0; i <10;i++)
    {
      row=table.NewRow();
      row["Item"]= i;
      table.Rows.Add(row);
    }

    // Accept changes.
    dataSet.AcceptChanges();
    PrintValues(dataSet, "Original values");

    // Change row values.
    table.Rows[0]["Item"]= 50;
    table.Rows[1]["Item"]= 111;

    // Add one row.
    row=table.NewRow();
    row["Item"]=74;
    table.Rows.Add(row);

    // Insert code for error checking. Set one row in error.
    table.Rows[1].RowError= "over 100";
    PrintValues(dataSet, "Modified and New Values");
    // If the table has changes or errors, create a subset DataSet.
    if(dataSet.HasChanges(DataRowState.Modified | 
      DataRowState.Added)& dataSet.HasErrors)
    {
      // Use GetChanges to extract subset.
      changeDataSet = dataSet.GetChanges(
        DataRowState.Modified|DataRowState.Added);
      PrintValues(changeDataSet, "Subset values");

      // Insert code to reconcile errors. Reject the changes.
      foreach(DataTable changeTable in changeDataSet.Tables)
      {
        if (changeTable.HasErrors)
        {
          foreach(DataRow changeRow in changeTable.Rows)
          {
            //Console.WriteLine(changeRow["Item"]);
            if((int)changeRow["Item", 
              DataRowVersion.Current ]> 100)
            {
              changeRow.RejectChanges();
              changeRow.ClearErrors();
            }
          }
        }
      }
      // Add a column to the changeDataSet to change the schema.
      changeDataSet.Tables["Items"].Columns.Add(
        new DataColumn("newColumn"));
      PrintValues(changeDataSet, "Reconciled subset values");

      // Add values to the rows for each column.
      foreach(DataRow rowItem in changeDataSet.Tables["Items"].Rows)
      {
        rowItem["newColumn"] = "my new schema value";
      }
      // Merge changes back to first DataSet.
      dataSet.Merge(changeDataSet, false,
        System.Data.MissingSchemaAction.Add);
    }
    PrintValues(dataSet, "Merged Values");
  }

  private void Row_Changed(object sender, DataRowChangeEventArgs e)
  {
    Console.WriteLine("Row Changed " + e.Action.ToString() 
      + "\table" + e.Row.ItemArray[0]);
  }

  private void PrintValues(DataSet dataSet, string label)
  {
    Console.WriteLine("\n" + label);
    foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
    {
      Console.WriteLine("TableName: " + table.TableName);
      foreach(DataRow row in table.Rows)
      {
        foreach(DataColumn column in table.Columns)
        {
          Console.Write("\table " + row[column] );
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
Private Sub DemonstrateMergeMissingSchema()
  ' Create a DataSet with one table, two columns, 
  ' and three rows.
  Dim dataSet As New DataSet("dataSet")
  Dim table As New DataTable("Items")
  Dim idColumn As New DataColumn("id", _
    Type.GetType("System.Int32"))
  idColumn.AutoIncrement = True
  Dim itemColumn As New DataColumn("Item", _
    Type.GetType("System.Int32"))

  ' DataColumn array to set primary key.
  Dim keyColumn(0) As DataColumn
  Dim row As DataRow

  ' Create variable for temporary DataSet. 
  Dim changeDataSet As DataSet

  ' Add RowChanged event handler for the table.
  AddHandler table.RowChanged, AddressOf Row_Changed
  dataSet.Tables.Add(table)
  table.Columns.Add(idColumn)
  table.Columns.Add(itemColumn)

  ' Set primary key column.
  keyColumn(0) = idColumn
  table.PrimaryKey = keyColumn

  ' Add ten rows.
  Dim i As Integer
  For i = 0 To 9
    row = table.NewRow()
    row("Item") = i
    table.Rows.Add(row)
  Next i

  ' Accept changes.
  dataSet.AcceptChanges()
  PrintValues(dataSet, "Original values")

  ' Change row values.
  table.Rows(0)("Item") = 50
  table.Rows(1)("Item") = 111

  ' Add one row.
  row = table.NewRow()
  row("Item") = 74
  table.Rows.Add(row)

  ' Insert code for error checking. Set one row in error.
  table.Rows(1).RowError = "over 100"
  PrintValues(dataSet, "Modified and New Values")
  ' If the table has changes or errors, 
  ' create a subset DataSet.
  If dataSet.HasChanges(DataRowState.Modified Or DataRowState.Added) _
    And dataSet.HasErrors Then
    ' Use GetChanges to extract subset.
    changeDataSet = dataSet.GetChanges(DataRowState.Modified _
      Or DataRowState.Added)
    PrintValues(changeDataSet, "Subset values")
    ' Insert code to reconcile errors. In this case, reject changes.
    Dim changeTable As DataTable
    For Each changeTable In changeDataSet.Tables
      If changeTable.HasErrors Then
        Dim changeRow As DataRow
        For Each changeRow In changeTable.Rows
          If CInt(changeRow("Item", _
            DataRowVersion.Current)) > 100 Then
            changeRow.RejectChanges()
            changeRow.ClearErrors()
          End If
        Next changeRow
      End If
    Next changeTable

    ' Add a column to the changeDataSet to change the schema.
    changeDataSet.Tables("Items").Columns.Add( _
      New DataColumn("newColumn"))
    PrintValues(changeDataSet, "Reconciled subset values")

    ' Add values to the rows for each column.
    Dim rowItem As DataRow
    For Each rowItem In changeDataSet.Tables("Items").Rows
      rowItem("newColumn") = "my new schema value"
    Next rowItem

    ' Merge changes back to first DataSet.
    dataSet.Merge(changeDataSet, False, _
      System.Data.MissingSchemaAction.Add)
  End If
  PrintValues(dataSet, "Merged Values")
End Sub
  
Private Sub Row_Changed(sender As Object, _
  e As DataRowChangeEventArgs)
   Console.WriteLine("Row Changed " & e.Action.ToString() _
    & ControlChars.Tab & e.Row.ItemArray(0).ToString())
End Sub
 
Private Sub PrintValues(dataSet As DataSet, label As String)
  Console.WriteLine(ControlChars.Cr & label)
  Dim table As DataTable
  For Each table In dataSet.Tables
    Console.WriteLine("TableName: " & table.TableName)
    Dim row As DataRow
    For Each row In table.Rows
      Dim column As DataColumn
      For Each column In table.Columns
        Console.Write(ControlChars.Tab & " " _
          & row(column).ToString())
      Next column
      Console.WriteLine()
    Next row
  Next table
End Sub

Uwagi

Metoda Merge służy do scalania dwóch DataSet obiektów, które mają bardzo podobne schematy.The Merge method is used to merge two DataSet objects that have largely similar schemas. Scalanie jest zwykle używane w aplikacji klienckiej w celu uwzględnienia najnowszych zmian ze źródła danych w istniejącym DataSet.A merge is typically used on a client application to incorporate the latest changes from a data source into an existing DataSet. Dzięki temu aplikacja kliencka może mieć odświeżone DataSet z najnowszymi danymi ze źródła danych.This allows the client application to have a refreshed DataSet with the latest data from the data source.

Metoda Merge jest zazwyczaj wywoływana na końcu serii procedur, które obejmują sprawdzanie poprawności zmian, uzgadnianie błędów, aktualizowanie źródła danych ze zmianami i odświeżanie istniejących DataSet.The Merge method is typically called at the end of a series of procedures that involve validating changes, reconciling errors, updating the data source with the changes, and finally refreshing the existing DataSet.

W aplikacji klienckiej często istnieje pojedynczy przycisk, który użytkownik może kliknąć, który zbiera zmienione dane i weryfikuje je przed wysłaniem ich z powrotem do składnika warstwy środkowej.In a client application, it is common to have a single button that the user can click that gathers the changed data and validates it before sending it back to a middle-tier component. W tym scenariuszu Metoda GetChanges jest wywoływana po raz pierwszy.In this scenario, the GetChanges method is first invoked. Ta metoda zwraca drugi DataSet zoptymalizowany pod kątem walidacji i scalania.That method returns a second DataSet optimized for validating and merging. Ten drugi DataSet obiektu zawiera tylko obiekty DataTable i DataRow, które uległy zmianie, co spowodowało podzbiór oryginalnego DataSet.This second DataSet object contains only the DataTable and DataRow objects that were changed, resulting in a subset of the original DataSet. Ten podzbiór jest zwykle mniejszy i w ten sposób bardziej wydajnie przeszedł z powrotem do składnika warstwy środkowej.This subset is generally smaller, and thus more efficiently passed back to a middle-tier component. Składnik warstwy środkowej aktualizuje oryginalne źródło danych zmianami za pomocą procedur składowanych.The middle-tier component then updates the original data source with the changes through stored procedures. Warstwa środkowa może następnie wysłać do tyłu nowy DataSet zawierający oryginalne dane oraz najnowsze dane ze źródła danych (przez ponowne uruchomienie oryginalnego zapytania) lub może wysłać do niego wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w tym źródle danych.The middle tier can then send back either a new DataSet that includes original data and the latest data from the data source (by running the original query again), or it can send back the subset with any changes that have been made to it from the data source. (Na przykład, jeśli źródło danych automatycznie tworzy unikatowe wartości klucza podstawowego, te wartości mogą być propagowane z powrotem do aplikacji klienta). W obu przypadkach zwrócone DataSet można scalić z powrotem do oryginalnego DataSet aplikacji klienckiej przy użyciu metody Merge.(For example, if the data source automatically creates unique primary key values, these values can be propagated back to the client application.) In either case, the returned DataSet can be merged back into the client application's original DataSet with the Merge method.

Aby ułatwić wyjaśnienie metody Merge, użyjemy "target", aby wyznaczać bieżącą DataSeti "source", aby nazwać drugi (parametr) DataSet.To facilitate explanation of the Merge method, we use "target" to signify the current DataSet, and "source" to name the second (parameter) DataSet. DataSet docelowa to nazwa, ponieważ jest obiektem, na którym występuje akcja (Scalanie).The target DataSet is so named because it is the object upon which an action (the merge) occurs. Druga DataSet jest nazywana "źródłem", ponieważ zawarte w nim informacje nie zmieniają się, ale zamiast tego są scalane do bieżącego DataSet.The second DataSet is called a "source" because the information it contains does not change, but instead is merged into the current DataSet.

Gdy wywoływana jest metoda Merge, schematy dwóch obiektów DataSet są porównywane, ponieważ istnieje możliwość, że schematy mogły zostać zmienione.When the Merge method is called, the schemas of the two DataSet objects are compared because it is possible that the schemas may have been changed. Na przykład w scenariuszu między firmami nowe kolumny mogły zostać dodane do schematu XML przez proces zautomatyzowany.For example, in a business-to-business scenario, new columns may have been added to an XML schema by an automated process. Jeśli DataSet źródłowa zawiera elementy schematu (dodano obiekty DataColumn), które nie są obecne w elemencie docelowym, elementy schematu można dodać do elementu docelowego przez ustawienie argumentu missingSchemaAction na MissingSchemaAction.Add.If the source DataSet contains schema elements (added DataColumn objects) that are missing in the target, the schema elements can be added to the target by setting the missingSchemaAction argument to MissingSchemaAction.Add. W takim przypadku scalone DataSet zawierają dodany schemat i dane.In that case, the merged DataSet contains the added schema and data.

Po scaleniu schematów dane są scalane.After merging schemas, the data is merged.

Podczas scalania nowego DataSet źródła w celu, wszystkie wiersze źródłowe o wartości DataRowState Unchanged, Modifiedlub Deleted są dopasowywane do wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego.When merging a new source DataSet into the target, any source rows with a DataRowState value of Unchanged, Modified, or Deleted are matched to target rows with the same primary key values. Wiersze źródłowe z DataRowState wartością Added są dopasowywane do nowych wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego, co nowe wiersze źródłowe.Source rows with a DataRowState value of Added are matched to new target rows with the same primary key values as the new source rows.

Podczas scalania ograniczenia są wyłączone.During a merge, constraints are disabled. Jeśli na końcu scalania nie można włączyć żadnych ograniczeń, zostanie wygenerowany ConstraintException i scalone dane zostaną zachowane, gdy ograniczenia zostaną wyłączone.If any constraints cannot be enabled at the end of merge, a ConstraintException is generated and the merged data is retained while the constraints are disabled. W tym przypadku Właściwość EnforceConstraints jest ustawiona na false, a wszystkie wiersze, które są nieprawidłowe, są oznaczone jako błąd.In this case, the EnforceConstraints property is set to false, and all rows that are invalid are marked in error. Przed próbą zresetowania właściwości EnforceConstraints do truenależy rozwiązać te błędy.The errors must be resolved before attempting to reset the EnforceConstraints property to true.

Zobacz też

Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

Scala określony DataTable i jego schemat do bieżącego DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges a specified DataTable and its schema into the current DataSet, preserving or discarding changes in the DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

public:
 void Merge(System::Data::DataTable ^ table, bool preserveChanges, System::Data::MissingSchemaAction missingSchemaAction);
public void Merge (System.Data.DataTable table, bool preserveChanges, System.Data.MissingSchemaAction missingSchemaAction);
member this.Merge : System.Data.DataTable * bool * System.Data.MissingSchemaAction -> unit
Public Sub Merge (table As DataTable, preserveChanges As Boolean, missingSchemaAction As MissingSchemaAction)

Parametry

table
DataTable

DataTable, których dane i schemat zostaną scalone.The DataTable whose data and schema will be merged.

preserveChanges
Boolean

Jedna z wartości MissingSchemaAction.One of the MissingSchemaAction values.

missingSchemaAction
MissingSchemaAction

true zachować zmian w DataSet; w przeciwnym razie false.true to preserve changes in the DataSet; otherwise, false.

Wyjątki

dataSet jest null.The dataSet is null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy prostą DataSet z jedną tabelą, dwiema kolumnami i dziesięciu wierszami.The following example creates a simple DataSet with one table, two columns, and ten rows. Zostanie utworzona druga DataTable, która jest niemal identyczna z pierwszym, z tą różnicą, że do tabeli zostanie dodany nowy DataColumn.A second DataTable is created that is nearly identical to the first except that a new DataColumn is added to the table. Do drugiej tabeli dodawane są dwa wiersze, które następnie są scalane do DataSet z argumentem preserveChanges ustawionym na false, a argumentem missingSchemaAction ustawionym na MissingSchemaAction.Add.Two rows are added to the second table, which is then merged into the DataSet with the preserveChanges argument set to false, and the missingSchemaAction argument set to MissingSchemaAction.Add.

  private void DemonstrateMergeTableAddSchema()
  {
    // Create a DataSet with one table, two columns, and ten rows.
    DataSet dataSet = new DataSet("dataSet");
    DataTable table = new DataTable("Items");

    // Add table to the DataSet
    dataSet.Tables.Add(table);

    // Create and add two columns to the DataTable
    DataColumn idColumn = new DataColumn("id", 
      Type.GetType("System.Int32"),"");
    idColumn.AutoIncrement=true;
    DataColumn itemColumn = new DataColumn("Item", 
      Type.GetType("System.Int32"),"");
    table.Columns.Add(idColumn);
    table.Columns.Add(itemColumn);

    // Set the primary key to the first column.
    table.PrimaryKey = new DataColumn[1]{ idColumn };

    // Add RowChanged event handler for the table.
    table.RowChanged+= new DataRowChangeEventHandler(Row_Changed);

    // Add ten rows.
    for(int i = 0; i <10;i++)
    {
      DataRow row=table.NewRow();
      row["Item"]= i;
      table.Rows.Add(row);
    }

    // Accept changes.
    dataSet.AcceptChanges();
    PrintValues(dataSet, "Original values");

    // Create a second DataTable identical to the first, with
    // one extra column using the Clone method.
    DataTable cloneTable = table.Clone();
    cloneTable.Columns.Add("extra", typeof(string));

    // Add two rows. Note that the id column can'table be the 
    // same as existing rows in the DataSet table.
    DataRow newRow;
    newRow=cloneTable.NewRow();
    newRow["id"]= 12;
    newRow["Item"]=555;
    newRow["extra"]= "extra Column 1";
    cloneTable.Rows.Add(newRow);

    newRow=cloneTable.NewRow();
    newRow["id"]= 13;
    newRow["Item"]=665;
    newRow["extra"]= "extra Column 2";
    cloneTable.Rows.Add(newRow);

    // Merge the table into the DataSet.
    Console.WriteLine("Merging");
    dataSet.Merge(cloneTable,false,MissingSchemaAction.Add);
    PrintValues(dataSet, "Merged With Table, Schema Added");
  }

  private void Row_Changed(object sender, 
    DataRowChangeEventArgs e)
  {
    Console.WriteLine("Row Changed " + e.Action.ToString() 
      + "\table" + e.Row.ItemArray[0]);
  }

  private void PrintValues(DataSet dataSet, string label)
  {
    Console.WriteLine("\n" + label);
    foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
    {
      Console.WriteLine("TableName: " + table.TableName);
      foreach(DataRow row in table.Rows)
      {
        foreach(DataColumn column in table.Columns)
        {
          Console.Write("\table " + row[column] );
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
Private Sub DemonstrateMergeTableAddSchema()
  ' Create a DataSet with one table, two columns, 
  'and ten rows.
  Dim dataSet As New DataSet("dataSet")
  Dim table As New DataTable("Items")

  ' Add tables to the DataSet
  dataSet.Tables.Add(table)

  ' Create and add two columns to the DataTable
  Dim idColumn As New DataColumn("id", _
    Type.GetType("System.Int32"), "")
  idColumn.AutoIncrement = True
  Dim itemColumn As New DataColumn("Item", _
    Type.GetType("System.Int32"), "")
  table.Columns.Add(idColumn)
  table.Columns.Add(itemColumn)

  ' DataColumn array to set primary key.
  Dim keyCol(0) As DataColumn

  ' Set primary key column.
  keyCol(0) = idColumn
  table.PrimaryKey = keyCol

  ' Add RowChanged event handler for the table.
  AddHandler table.RowChanged, AddressOf Row_Changed

  ' Add ten rows.
  Dim i As Integer
  Dim row As DataRow

  For i = 0 To 9
    row = table.NewRow()
    row("Item") = i
    table.Rows.Add(row)
  Next i

  ' Accept changes.
  dataSet.AcceptChanges()
  PrintValues(dataSet, "Original values")

  ' Create a second DataTable identical to the first
  ' with one extra column using the Clone method.
  Dim cloneTable As New DataTable
  cloneTable = table.Clone()

  ' Add column.
  cloneTable.Columns.Add("extra", _
    Type.GetType("System.String"))

  ' Add two rows. Note that the id column can't be the 
  ' same as existing rows in the DataSet table.
  Dim newRow As DataRow
  newRow = cloneTable.NewRow()
  newRow("id") = 12
  newRow("Item") = 555
  newRow("extra") = "extra Column 1"
  cloneTable.Rows.Add(newRow)
    
  newRow = cloneTable.NewRow()
  newRow("id") = 13
  newRow("Item") = 665
  newRow("extra") = "extra Column 2"
  cloneTable.Rows.Add(newRow)

  ' Merge the table into the DataSet.
  Console.WriteLine("Merging")
  dataSet.Merge(cloneTable, False, MissingSchemaAction.Add)
  PrintValues(dataSet, "Merged With Table, Schema Added")
End Sub
 
Private Sub Row_Changed(sender As Object, _
  e As DataRowChangeEventArgs)
  Console.WriteLine("Row Changed " & e.Action.ToString() _
    & ControlChars.Tab & e.Row.ItemArray(0).ToString())
End Sub
  
Private Sub PrintValues(dataSet As DataSet, label As String)
  Console.WriteLine(ControlChars.Cr & label)
  Dim table As DataTable
  Dim row As DataRow
  Dim column As DataColumn
  For Each table In dataSet.Tables
    Console.WriteLine("TableName: " & table.TableName)
    For Each row In table.Rows       
      For Each column In table.Columns
        Console.Write(ControlChars.Tab & " " _
          & row(column).ToString())
      Next column
      Console.WriteLine()
    Next row
  Next table
 End Sub

Uwagi

Metoda Merge służy do scalania dwóch DataSet obiektów, które mają bardzo podobne schematy.The Merge method is used to merge two DataSet objects that have largely similar schemas. Scalanie jest zwykle używane w aplikacji klienckiej w celu uwzględnienia najnowszych zmian ze źródła danych w istniejącym DataSet.A merge is typically used on a client application to incorporate the latest changes from a data source into an existing DataSet. Dzięki temu aplikacja kliencka może mieć odświeżone DataSet z najnowszymi danymi ze źródła danych.This allows the client application to have a refreshed DataSet with the latest data from the data source.

Metoda Merge jest zazwyczaj wywoływana na końcu serii procedur, które obejmują sprawdzanie poprawności zmian, uzgadnianie błędów, aktualizowanie źródła danych ze zmianami i odświeżanie istniejących DataSet.The Merge method is typically called at the end of a series of procedures that involve validating changes, reconciling errors, updating the data source with the changes, and finally refreshing the existing DataSet.

Aplikacja kliencka, często ma jeden przycisk, który użytkownik może kliknąć, który zbiera zmienione dane i weryfikuje je przed wysłaniem ich z powrotem do składnika warstwy środkowej.iOn a client application, it is common to have a single button that the user can click that gathers the changed data and validates it before sending it back to a middle-tier component. W tym scenariuszu Metoda GetChanges jest wywoływana po raz pierwszy.In this scenario, the GetChanges method is first invoked. Ta metoda zwraca drugi DataSet zoptymalizowany pod kątem walidacji i scalania.That method returns a second DataSet optimized for validating and merging. Ten drugi DataSet obiektu zawiera tylko obiekty DataTable i DataRow, które uległy zmianie, co spowodowało podzbiór oryginalnego DataSet.This second DataSet object contains only the DataTable and DataRow objects that were changed, resulting in a subset of the original DataSet. Ten podzbiór jest zwykle mniejszy i w ten sposób bardziej wydajnie przeszedł z powrotem do składnika warstwy środkowej.This subset is generally smaller, and thus more efficiently passed back to a middle-tier component. Składnik warstwy środkowej aktualizuje oryginalne źródło danych zmianami za pomocą procedur składowanych.The middle-tier component then updates the original data source with the changes through stored procedures. Warstwa środkowa może następnie wysłać do tyłu nowy DataSet zawierający oryginalne dane oraz najnowsze dane ze źródła danych (przez ponowne uruchomienie oryginalnego zapytania) lub może wysłać do niego wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w tym źródle danych.The middle tier can then send back either a new DataSet that includes original data and the latest data from the data source (by running the original query again), or it can send back the subset with any changes that have been made to it from the data source. (Na przykład, jeśli źródło danych automatycznie tworzy unikatowe wartości klucza podstawowego, te wartości mogą być propagowane z powrotem do aplikacji klienta). W obu przypadkach zwrócone DataSet można scalić z powrotem do oryginalnego DataSet aplikacji klienckiej przy użyciu metody Merge.(For example, if the data source automatically creates unique primary key values, these values can be propagated back to the client application.) In either case, the returned DataSet can be merged back into the client application's original DataSet with the Merge method.

Gdy wywoływana jest metoda Merge, schematy dwóch obiektów DataSet są porównywane, ponieważ istnieje możliwość, że schematy mogły zostać zmienione.When the Merge method is called, the schemas of the two DataSet objects are compared because it is possible that the schemas may have been changed. Na przykład w scenariuszu między firmami nowe kolumny mogły zostać dodane do schematu XML przez proces zautomatyzowany.For example, in a business-to-business scenario, new columns may have been added to an XML schema by an automated process. Jeśli DataSet źródłowa zawiera elementy schematu (dodano obiekty DataColumn), które nie są obecne w elemencie docelowym, elementy schematu można dodać do elementu docelowego przez ustawienie argumentu missingSchemaAction na MissingSchemaAction.Add.If the source DataSet contains schema elements (added DataColumn objects) that are missing in the target, the schema elements can be added to the target by setting the missingSchemaAction argument to MissingSchemaAction.Add. W takim przypadku scalone DataSet zawierają dodany schemat i dane.In that case, the merged DataSet contains the added schema and data.

Po scaleniu schematów dane są scalane.After merging schemas, the data is merged.

Podczas scalania nowego DataSet źródła w celu, wszystkie wiersze źródłowe o wartości DataRowState Unchanged, Modifiedlub Deleted są dopasowywane do wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego.When merging a new source DataSet into the target, any source rows with a DataRowState value of Unchanged, Modified, or Deleted are matched to target rows with the same primary key values. Wiersze źródłowe z DataRowState wartością Added są dopasowywane do nowych wierszy docelowych z tymi samymi wartościami klucza podstawowego, co nowe wiersze źródłowe.Source rows with a DataRowState value of Added are matched to new target rows with the same primary key values as the new source rows.

Podczas scalania ograniczenia są wyłączone.During a merge, constraints are disabled. Jeśli na końcu scalania nie można włączyć żadnych ograniczeń, zostanie wygenerowany ConstraintException i scalone dane zostaną zachowane, gdy ograniczenia zostaną wyłączone.If any constraints cannot be enabled at the end of merge, a ConstraintException is generated and the merged data is retained while the constraints are disabled. W tym przypadku Właściwość EnforceConstraints jest ustawiona na false, a wszystkie wiersze, które są nieprawidłowe, są oznaczone jako błąd.In this case, the EnforceConstraints property is set to false, and all rows that are invalid are marked in error. Przed próbą zresetowania właściwości EnforceConstraints do truenależy rozwiązać te błędy.The errors must be resolved before attempting to reset the EnforceConstraints property to true.

Zobacz też

Dotyczy