DataTable.BeginInit Metoda

Definicja

Rozpoczyna inicjalizację DataTable , która jest używana w formularzu lub używana przez inny składnik.Begins the initialization of a DataTable that is used on a form or used by another component. Inicjalizacja występuje w czasie wykonywania.The initialization occurs at run time.

public:
 virtual void BeginInit();
public virtual void BeginInit ();
public void BeginInit ();
abstract member BeginInit : unit -> unit
override this.BeginInit : unit -> unit
Public Overridable Sub BeginInit ()
Public Sub BeginInit ()

Implementuje

Uwagi

Środowisko projektowe .NET programu Visual Studio używa tej metody do uruchamiania inicjowania składnika, który jest używany w formularzu lub używany przez inny składnik.The Visual Studio .NET design environment uses this method to start the initialization of a component that is used on a form or used by another component. EndInitMetoda przerywa inicjalizację.The EndInit method ends the initialization. Użycie BeginInit metod i EndInit uniemożliwia użycie kontrolki przed jej pełnym zainicjowaniem.Using the BeginInit and EndInit methods prevents the control from being used before it is fully initialized.

Dotyczy