DataTable.Columns Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję kolumn, które należą do tej tabeli.Gets the collection of columns that belong to this table.

public:
 property System::Data::DataColumnCollection ^ Columns { System::Data::DataColumnCollection ^ get(); };
[System.Data.DataSysDescription("DataTableColumnsDescr")]
public System.Data.DataColumnCollection Columns { get; }
member this.Columns : System.Data.DataColumnCollection
Public ReadOnly Property Columns As DataColumnCollection

Wartość właściwości

DataColumnCollection, który zawiera kolekcję obiektów DataColumn dla tabeli.A DataColumnCollection that contains the collection of DataColumn objects for the table. Pusta kolekcja jest zwracana, jeśli nie istnieją żadne obiekty DataColumn.An empty collection is returned if no DataColumn objects exist.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład drukuje każdą wartość każdego wiersza w tabeli przy użyciu właściwości Columns.The following example prints each value of each row in a table using the Columns property.

private void PrintValues(DataTable table)
{
  foreach(DataRow row in table.Rows)
  {
    foreach(DataColumn column in table.Columns)
    {
      Console.WriteLine(row[column]);
    }
  }
}
Private Sub PrintValues(ByVal table As DataTable)
  Dim row As DataRow
  Dim column As DataColumn
  For Each row in table.Rows
    For Each column In table.Columns
     Console.WriteLine(row(column))
    Next
  Next
End Sub

Uwagi

DataColumnCollection określa schemat tabeli przez zdefiniowanie typu danych każdej kolumny.The DataColumnCollection determines the schema of a table by defining the data type of each column.

Dotyczy

Zobacz też