DataTable.CreateDataReader Metoda

Definicja

Zwraca DataTableReader odpowiadającą dane w tym elemencie DataTable .Returns a DataTableReader corresponding to the data within this DataTable.

public:
 System::Data::DataTableReader ^ CreateDataReader();
public System.Data.DataTableReader CreateDataReader ();
member this.CreateDataReader : unit -> System.Data.DataTableReader
Public Function CreateDataReader () As DataTableReader

Zwraca

DataTableReader

DataTableReaderZawierający jeden zestaw wyników odpowiadający DataTable wystąpieniu źródła.A DataTableReader containing one result set, corresponding to the source DataTable instance.

Przykłady

Następująca aplikacja konsolowa tworzy DataTable wystąpienie.The following console application creates a DataTable instance. Następnie przykład przekazuje wypełniony DataTable do procedury, która wywołuje CreateDataReader metodę, która wykonuje iterację przez wyniki zawarte w DataTableReader .The example then passes the filled DataTable to a procedure that calls the CreateDataReader method, which iterates through the results contained within the DataTableReader.

static void Main()
{
  TestCreateDataReader(GetCustomers());
  Console.WriteLine("Press any key to continue.");
  Console.ReadKey();
}

private static void TestCreateDataReader(DataTable dt)
{
  // Given a DataTable, retrieve a DataTableReader
  // allowing access to all the tables' data:
  using (DataTableReader reader = dt.CreateDataReader())
  {
    do
    {
      if (!reader.HasRows)
      {
        Console.WriteLine("Empty DataTableReader");
      }
      else
      {
        PrintColumns(reader);
      }
      Console.WriteLine("========================");
    } while (reader.NextResult());
  }
}

private static DataTable GetCustomers()
{
  // Create sample Customers table, in order
  // to demonstrate the behavior of the DataTableReader.
  DataTable table = new DataTable();

  // Create two columns, ID and Name.
  DataColumn idColumn = table.Columns.Add("ID", typeof(int));
  table.Columns.Add("Name", typeof(string));

  // Set the ID column as the primary key column.
  table.PrimaryKey = new DataColumn[] { idColumn };

  table.Rows.Add(new object[] { 1, "Mary" });
  table.Rows.Add(new object[] { 2, "Andy" });
  table.Rows.Add(new object[] { 3, "Peter" });
  table.Rows.Add(new object[] { 4, "Russ" });
  return table;
}

private static void PrintColumns(DataTableReader reader)
{
  // Loop through all the rows in the DataTableReader
  while (reader.Read())
  {
    for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
    {
      Console.Write(reader[i] + " ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
Sub Main()
 TestCreateDataReader(GetCustomers())
 Console.WriteLine("Press any key to continue.")
 Console.ReadKey()
End Sub

Private Sub TestCreateDataReader(ByVal dt As DataTable)
 ' Given a DataTable, retrieve a DataTableReader
 ' allowing access to all the tables's data:
 Using reader As DataTableReader = dt.CreateDataReader()
  Do
   If Not reader.HasRows Then
    Console.WriteLine("Empty DataTableReader")
   Else
    PrintColumns(reader)
   End If
   Console.WriteLine("========================")
  Loop While reader.NextResult()
 End Using
End Sub

Private Function GetCustomers() As DataTable
 ' Create sample Customers table, in order
 ' to demonstrate the behavior of the DataTableReader.
 Dim table As New DataTable

  ' Create two columns, ID and Name.
 Dim idColumn As DataColumn = table.Columns.Add("ID", GetType(Integer))
 table.Columns.Add("Name", GetType(String))

 ' Set the ID column as the primary key column.
 table.PrimaryKey = New DataColumn() {idColumn}

 table.Rows.Add(New Object() {1, "Mary"})
 table.Rows.Add(New Object() {2, "Andy"})
 table.Rows.Add(New Object() {3, "Peter"})
 table.Rows.Add(New Object() {4, "Russ"})
 Return table
End Function

Private Sub PrintColumns( _
  ByVal reader As DataTableReader)

 ' Loop through all the rows in the DataTableReader.
 Do While reader.Read()
  For i As Integer = 0 To reader.FieldCount - 1
   Console.Write(reader(i).ToString() & " ")
  Next
  Console.WriteLine()
 Loop
End Sub

W przykładzie są wyświetlane następujące dane wyjściowe w oknie konsoli:The example displays the following output in the console window:

1 Mary

2 Andy

3 Peter

4 Russ

Dotyczy

Zobacz też