DataTable.MinimumCapacity Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia początkowy rozmiar początkowy dla tej tabeli.Gets or sets the initial starting size for this table.

public:
 property int MinimumCapacity { int get(); void set(int value); };
public int MinimumCapacity { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataTableMinimumCapacityDescr")]
public int MinimumCapacity { get; set; }
member this.MinimumCapacity : int with get, set
[<System.Data.DataSysDescription("DataTableMinimumCapacityDescr")>]
member this.MinimumCapacity : int with get, set
Public Property MinimumCapacity As Integer

Wartość właściwości

Int32

Początkowy rozmiar początkowy w wierszach tej tabeli.The initial starting size in rows of this table. Domyślna wartość wynosi 50.The default is 50.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ustawia wartość MinimumCapacity DataTable .The following example sets the MinimumCapacity of a DataTable.

private void SetMinimumCapacity(DataTable table)
{
    // Change the MinimumCapacity.
    table.MinimumCapacity = 100;
}
Private Sub SetMinimumCapacity(ByVal table As DataTable)
   ' Change the MinimumCapacity.
   table.MinimumCapacity = 100
End Sub

Uwagi

MinimumCapacityUmożliwia systemowi utworzenie odpowiedniego zestawu zasobów przed pobraniem danych.The MinimumCapacity allows the system to create an appropriate set of resources before fetching data. W sytuacji, gdy wydajność jest krytyczna, ustawienie tej właściwości może zoptymalizować wydajność.In a situation when performance is critical, setting this property can optimize performance.

Dotyczy