DataTable.OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi ColumnChanging zdarzenie.Raises the ColumnChanging event.

protected public:
 virtual void OnColumnChanging(System::Data::DataColumnChangeEventArgs ^ e);
protected:
 virtual void OnColumnChanging(System::Data::DataColumnChangeEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnColumnChanging (System.Data.DataColumnChangeEventArgs e);
protected virtual void OnColumnChanging (System.Data.DataColumnChangeEventArgs e);
abstract member OnColumnChanging : System.Data.DataColumnChangeEventArgs -> unit
override this.OnColumnChanging : System.Data.DataColumnChangeEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnColumnChanging (e As DataColumnChangeEventArgs)
Protected Overridable Sub OnColumnChanging (e As DataColumnChangeEventArgs)

Parametry

e
DataColumnChangeEventArgs

A DataColumnChangeEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataColumnChangeEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs) .When overriding OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs) method.

Dotyczy