DataTable.OnRemoveColumn(DataColumn) Metoda

Definicja

Powiadamia DataTable , że DataColumn jest usuwany.Notifies the DataTable that a DataColumn is being removed.

protected:
 virtual void OnRemoveColumn(System::Data::DataColumn ^ column);
protected public:
 virtual void OnRemoveColumn(System::Data::DataColumn ^ column);
protected virtual void OnRemoveColumn (System.Data.DataColumn column);
protected internal virtual void OnRemoveColumn (System.Data.DataColumn column);
abstract member OnRemoveColumn : System.Data.DataColumn -> unit
override this.OnRemoveColumn : System.Data.DataColumn -> unit
Protected Overridable Sub OnRemoveColumn (column As DataColumn)
Protected Friend Overridable Sub OnRemoveColumn (column As DataColumn)

Parametry

column
DataColumn

DataColumnTrwa usuwanie.The DataColumn being removed.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnRemoveColumn(DataColumn) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej OnRemoveColumn(DataColumn) .When overriding OnRemoveColumn(DataColumn) in a derived class, be sure to call the base class's OnRemoveColumn(DataColumn) method.

Dotyczy