DataTable.OnTableCleared(DataTableClearEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie TableCleared.Raises the TableCleared event.

protected:
 virtual void OnTableCleared(System::Data::DataTableClearEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTableCleared (System.Data.DataTableClearEventArgs e);
abstract member OnTableCleared : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
override this.OnTableCleared : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTableCleared (e As DataTableClearEventArgs)

Parametry

e
DataTableClearEventArgs

DataTableClearEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataTableClearEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Wywołuje zdarzenie TableCleared, które jest uruchamiane natychmiast po pomyślnym wyczyszczeniu wszystkich wierszy, ale zanim metoda Clear zwróci kontrolę z powrotem do obiektu wywołującego.Raises the TableCleared event, which is fired immediately after all rows have been successfully cleared but before the Clear method returns control back to the caller.

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też