DataTable.OnTableClearing(DataTableClearEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi TableClearing zdarzenie.Raises the TableClearing event.

protected:
 virtual void OnTableClearing(System::Data::DataTableClearEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTableClearing (System.Data.DataTableClearEventArgs e);
abstract member OnTableClearing : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
override this.OnTableClearing : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTableClearing (e As DataTableClearEventArgs)

Parametry

e
DataTableClearEventArgs

A DataTableClearEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataTableClearEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnosi TableClearing zdarzenie, które jest wywoływane przed Clear rozpoczęciem przetwarzania operacji.Raises the TableClearing event, which is fired before processing of the Clear operation begins.

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Dotyczy