DataTable.TableClearing Zdarzenie

Definicja

Występuje po DataTable wyczyszczeniu.Occurs when a DataTable is cleared.

public:
 event System::Data::DataTableClearEventHandler ^ TableClearing;
public event System.Data.DataTableClearEventHandler? TableClearing;
public event System.Data.DataTableClearEventHandler TableClearing;
member this.TableClearing : System.Data.DataTableClearEventHandler 
Public Custom Event TableClearing As DataTableClearEventHandler 

Typ zdarzenia

DataTableClearEventHandler

Uwagi

TableClearingZdarzenie jest wywoływane przed Clear rozpoczęciem przetwarzania operacji.The TableClearing event is fired before processing of the Clear operation begins. To zdarzenie jest zawsze wyzwalane Clear , gdy wywoływana jest metoda, nawet jeśli tabela zawiera zero wierszy.This event is always fired when the Clear method is invoked, even if the table contains zero rows.

Dotyczy