DataTable.IListSource.ContainsListCollection Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ContainsListCollection.For a description of this member, see ContainsListCollection.

property bool System::ComponentModel::IListSource::ContainsListCollection { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection { get; }
System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection
 ReadOnly Property ContainsListCollection As Boolean Implements IListSource.ContainsListCollection

Wartość właściwości

true, jeśli kolekcja jest kolekcją obiektów IList; w przeciwnym razie false.true if the collection is a collection of IList objects; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie DataTable jest rzutowane na interfejs IListSource.It can be used only when the DataTable instance is cast to an IListSource interface.

Dotyczy