DbType Wyliczenie

Definicja

Określa typ danych pola, właściwość lub Parameter obiekt dostawcy danych programu .NET.Specifies the data type of a field, a property, or a Parameter object of a .NET data provider.

public enum class DbType
public enum DbType
type DbType = 
Public Enum DbType
Dziedziczenie

Pola

AnsiString 0

Strumień o zmiennej długości znaków innych niż Unicode z zakresu od 1 do 8 000 znaków.A variable-length stream of non-Unicode characters ranging between 1 and 8,000 characters.

AnsiStringFixedLength 22

Strumień o stałej długości znaków innych niż Unicode.A fixed-length stream of non-Unicode characters.

Binary 1

Strumień o zmiennej długości danych binarnych z zakresu od 1 do 8 000 bajtów.A variable-length stream of binary data ranging between 1 and 8,000 bytes.

Boolean 3

Typ prosty reprezentujący wartości logiczne true lub false .A simple type representing Boolean values of true or false.

Byte 2

8-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma wartość z zakresu od 0 do 255.An 8-bit unsigned integer ranging in value from 0 to 255.

Currency 4

Wartość waluty z przedziału od-2 63 (lub-922 337 203 685 477,5808) do 2 63 -1 (lub + 922 337 203 685 477,5807) z dokładnością do dziesięciu thousandth jednostki walutowej.A currency value ranging from -2 63 (or -922,337,203,685,477.5808) to 2 63 -1 (or +922,337,203,685,477.5807) with an accuracy to a ten-thousandth of a currency unit.

Date 5

Typ reprezentujący wartość typu Date.A type representing a date value.

DateTime 6

Typ reprezentujący wartość daty i godziny.A type representing a date and time value.

DateTime2 26

Dane daty i godziny.Date and time data. Zakres wartości daty wynosi od 1 stycznia do 31 grudnia 9999 AD.Date value range is from January 1,1 AD through December 31, 9999 AD. Zakres wartości czasu to 00:00:00 do 23:59:59.9999999 z dokładnością do 100 nanosekund.Time value range is 00:00:00 through 23:59:59.9999999 with an accuracy of 100 nanoseconds.

DateTimeOffset 27

Dane daty i godziny ze świadomością strefy czasowej.Date and time data with time zone awareness. Zakres wartości daty wynosi od 1 stycznia do 31 grudnia 9999 AD.Date value range is from January 1,1 AD through December 31, 9999 AD. Zakres wartości czasu to 00:00:00 do 23:59:59.9999999 z dokładnością do 100 nanosekund.Time value range is 00:00:00 through 23:59:59.9999999 with an accuracy of 100 nanoseconds. Zakres wartości strefy czasowej to-14:00 do + 14:00.Time zone value range is -14:00 through +14:00.

Decimal 7

Prosty typ reprezentujący wartości z zakresu od 1,0 x 10 -28 do około 7,9 x 10 28 z 28-29 cyfr znaczących.A simple type representing values ranging from 1.0 x 10 -28 to approximately 7.9 x 10 28 with 28-29 significant digits.

Double 8

Typ zmiennoprzecinkowy reprezentujący wartości z około 5,0 x 10 -324 do 1,7 x 10 308 z dokładnością cyfr 15-16.A floating point type representing values ranging from approximately 5.0 x 10 -324 to 1.7 x 10 308 with a precision of 15-16 digits.

Guid 9

Unikatowy identyfikator globalny (lub GUID).A globally unique identifier (or GUID).

Int16 10

Typ całkowity reprezentujący 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem wartości z przedziału od-32768 do 32767.An integral type representing signed 16-bit integers with values between -32768 and 32767.

Int32 11

Typ całkowity reprezentujący podpisane 32-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od-2147483648 do 2147483647.An integral type representing signed 32-bit integers with values between -2147483648 and 2147483647.

Int64 12

Typ całkowity reprezentujący podpisane 64-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od-zakresu od do 9223372036854775807.An integral type representing signed 64-bit integers with values between -9223372036854775808 and 9223372036854775807.

Object 13

Typ ogólny reprezentujący dowolny typ odwołania lub wartości niejawnie reprezentowane przez inną DbType wartość.A general type representing any reference or value type not explicitly represented by another DbType value.

SByte 14

Typ całkowity reprezentujący 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem z wartościami z przedziału od-128 do 127.An integral type representing signed 8-bit integers with values between -128 and 127.

Single 15

Typ zmiennoprzecinkowy reprezentujący wartości z około 1,5 x 10 -45 do 3,4 x 10 38 z dokładnością do 7 cyfr.A floating point type representing values ranging from approximately 1.5 x 10 -45 to 3.4 x 10 38 with a precision of 7 digits.

String 16

Typ reprezentujący ciągi znaków Unicode.A type representing Unicode character strings.

StringFixedLength 23

Ciąg o stałej długości znaków Unicode.A fixed-length string of Unicode characters.

Time 17

Typ reprezentujący wartość SQL Server DateTime .A type representing a SQL Server DateTime value. Jeśli chcesz użyć time wartości SQL Server, użyj Time .If you want to use a SQL Server time value, use Time.

UInt16 18

Typ całkowity reprezentujący 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku z wartościami z zakresu od 0 do 65535.An integral type representing unsigned 16-bit integers with values between 0 and 65535.

UInt32 19

Typ całkowity reprezentujący niepodpisane 32-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od 0 do 4294967295.An integral type representing unsigned 32-bit integers with values between 0 and 4294967295.

UInt64 20

Typ całkowity reprezentujący niepodpisane 64-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od 0 do 18446744073709551615 są.An integral type representing unsigned 64-bit integers with values between 0 and 18446744073709551615.

VarNumeric 21

Wartość liczbowa o zmiennej długości.A variable-length numeric value.

Xml 25

Przeanalizowana reprezentacja dokumentu lub fragmentu XML.A parsed representation of an XML document or fragment.

Uwagi

Typ parametru jest specyficzny dla dostawcy danych programu .NET.The type of a parameter is specific to the .NET data provider. Określenie typu powoduje konwersję wartości Parameter do typu dostawcy danych przed przekazaniem wartości do źródła danych.Specifying the type converts the value of the Parameter to the data provider Type before passing the value to the data source. Jeśli typ nie jest określony, ADO.NET wnioskuje typ dostawcy danych Parameter z Value właściwości Parameter obiektu.If the type is not specified, ADO.NET infers the data provider Type of the Parameter from the Value property of the Parameter object.

Można również określić rodzajową Parameter DbType właściwość obiektu przez ustawienie Parameter .You can also generically specify the type of a Parameter by setting DbType property of a Parameter object.

ADO.NET nie może poprawnie wywnioskować typu, jeśli tablica bajtów jest większa niż 8 000 bajtów.ADO.NET cannot correctly infer the type if a byte array is larger than 8,000 bytes. Jawnie określ DbType czas pracy z tablicami bajtów większymi niż 8 000 bajtów.Explicitly specify the DbType when working with byte arrays larger than 8,000 bytes.

Dotyczy