IDataReader.Close Metoda

Definicja

Zamyka IDataReader obiekt.Closes the IDataReader Object.

public:
 void Close();
public void Close ();
abstract member Close : unit -> unit
Public Sub Close ()

Uwagi

Należy jawnie wywołać Close metodę podczas korzystania z usługi, IDataReader Aby użyć skojarzonej IDbConnection do dowolnego innego celu.You must explicitly call the Close method when you are through using the IDataReader to use the associated IDbConnection for any other purpose.

Dotyczy