IDataRecord.FieldCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę kolumn w bieżącym wierszu.Gets the number of columns in the current row.

public:
 property int FieldCount { int get(); };
public int FieldCount { get; }
member this.FieldCount : int
Public ReadOnly Property FieldCount As Integer

Wartość właściwości

Gdy nie jest umieszczony w prawidłowym zestawie rekordów, 0; w przeciwnym razie liczba kolumn w bieżącym rekordzie.When not positioned in a valid recordset, 0; otherwise, the number of columns in the current record. Wartość domyślna to-1.The default is -1.

Uwagi

Po wykonaniu zapytania, które nie zwraca wierszy (na przykład przy użyciu metody ExecuteNonQuery), FieldCount zwraca wartość-1.After executing a query that does not return rows (for example, using the ExecuteNonQuery method), FieldCount returns -1.

Dotyczy