IDataRecord.GetChar(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość znaku dla określonej kolumny.Gets the character value of the specified column.

public:
 char GetChar(int i);
public char GetChar (int i);
abstract member GetChar : int -> char
Public Function GetChar (i As Integer) As Char

Parametry

i
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Wartość znaku w określonej kolumnie.The character value of the specified column.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount.The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Dotyczy