IDataRecord.GetGuid(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca wartość identyfikatora GUID określonego pola.Returns the GUID value of the specified field.

public:
 Guid GetGuid(int i);
public Guid GetGuid (int i);
abstract member GetGuid : int -> Guid
Public Function GetGuid (i As Integer) As Guid

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.The index of the field to find.

Zwraca

Wartość identyfikatora GUID określonego pola.The GUID value of the specified field.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount.The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Dotyczy