IDataRecord.GetValues(Object[]) Metoda

Definicja

Wypełnia tablicę obiektów wartościami kolumn bieżącego rekordu.Populates an array of objects with the column values of the current record.

public:
 int GetValues(cli::array <System::Object ^> ^ values);
public int GetValues (object[] values);
abstract member GetValues : obj[] -> int
Public Function GetValues (values As Object()) As Integer

Parametry

values
Object[]

Tablica Object, do której mają zostać skopiowane pola atrybutów.An array of Object to copy the attribute fields into.

Zwraca

Liczba wystąpień Object w tablicy.The number of instances of Object in the array.

Uwagi

W przypadku większości aplikacji Metoda GetValues zapewnia efektywny sposób pobierania wszystkich kolumn, a nie każdej pojedynczej kolumny.For most applications, the GetValues method provides an efficient means for retrieving all columns, instead of retrieving each column individually.

Można przekazać Object tablicę zawierającą mniej niż liczbę kolumn zawartych w wierszu wyników.You can pass an Object array that contains fewer than the number of columns that are contained in the resulting row. Tylko ilość danych, które są przechowywane w tablicy Object, jest kopiowana do tablicy.Only the amount of data the Object array holds is copied to the array. Możesz również przekazać tablicę Object, której długość jest większa niż liczba kolumn zawartych w wierszu wyników.You can also pass an Object array whose length is more than the number of columns that are contained in the resulting row.

Dotyczy