IsolationLevel Wyliczenie

Definicja

Określa zachowanie blokowania transakcji dla połączenia.Specifies the transaction locking behavior for the connection.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class IsolationLevel
public enum IsolationLevel
[System.Flags]
public enum IsolationLevel
type IsolationLevel = 
[<System.Flags>]
type IsolationLevel = 
Public Enum IsolationLevel
Dziedziczenie
IsolationLevel
Atrybuty

Pola

Chaos 16

Oczekujące zmiany z bardziej wysoce izolowanych transakcji nie mogą zostać nadpisywane.The pending changes from more highly isolated transactions cannot be overwritten.

ReadCommitted 4096

Blokady udostępnione są przechowywane, podczas gdy dane są odczytywane w celu uniknięcia zanieczyszczonych odczytów, ale dane można zmienić przed końcem transakcji, co oznacza, że odczyty lub dane fantomu nie będą powtarzane.Shared locks are held while the data is being read to avoid dirty reads, but the data can be changed before the end of the transaction, resulting in non-repeatable reads or phantom data.

ReadUncommitted 256

Możliwe jest przeczytanie zanieczyszczone, co oznacza, że nie są wydawane żadne blokady udostępnione i nie są honorowane blokady wyłączne.A dirty read is possible, meaning that no shared locks are issued and no exclusive locks are honored.

RepeatableRead 65536

Blokady są umieszczane na wszystkich danych, które są używane w zapytaniu, uniemożliwiając innym użytkownikom aktualizowanie danych.Locks are placed on all data that is used in a query, preventing other users from updating the data. Zapobiega odczytom niepowtarzalnym, ale wiersze fantomów są nadal możliwe.Prevents non-repeatable reads but phantom rows are still possible.

Serializable 1048576

Blokada zakresu jest umieszczana na DataSet , uniemożliwiając innym użytkownikom aktualizowanie lub wstawianie wierszy do zestawu danych do momentu ukończenia transakcji.A range lock is placed on the DataSet, preventing other users from updating or inserting rows into the dataset until the transaction is complete.

Snapshot 16777216

Redukuje blokowanie przez przechowywanie wersji danych, które mogą odczytywać jedna aplikacja, podczas gdy inne modyfikuje te same dane.Reduces blocking by storing a version of data that one application can read while another is modifying the same data. Wskazuje, że z jednej transakcji nie można zobaczyć zmian wprowadzonych w innych transakcjach, nawet jeśli zostanie wykonana ponowna kwerenda.Indicates that from one transaction you cannot see changes made in other transactions, even if you requery.

Unspecified -1

Jest używany inny poziom izolacji niż określony, ale nie można ustalić poziomu.A different isolation level than the one specified is being used, but the level cannot be determined.

Przykłady

Ta aplikacja pokazuje, jak używać IsolationLevel programu w programie DbTransaction .This application demonstrates how to use IsolationLevel in DbTransaction. Przykład pokazuje, które z następujących zachowań są dozwolone na różnych poziomach izolacji:The sample will demonstrate which of the following behaviors are allowed in the different isolation levels:

 • Odczyty zanieczyszczone.Dirty reads.

 • Odczyty niepowtarzalne.Non-repeatable reads.

 • Fantomy.Phantoms.

Ta aplikacja będzie działać na następujących poziomach izolacji:This application will execute in the following isolation levels:

 • ReadUncommittedReadUncommitted

 • ReadCommittedReadCommitted

 • RepeatableReadRepeatableRead

 • SerializableSerializable

 • SnapshotSnapshot

Klasa PhantomReadThreads pokazuje, czy konkretna transakcja zezwala na zachowanie odczytu fantomu.The PhantomReadThreads class demonstrates if the specific transaction allows the Phantom Read behavior. Jeśli transakcja zezwala na zachowanie, wątki będą działać w następującej kolejności:If the transaction allows the behavior, the threads will operate in the following order:

 • W pierwszym wątku wybierz produkty (wszystkie).In first thread, select the products(All).

 • W drugim wątku Wstaw nowy produkt.In the second thread, insert a new product.

 • Zatwierdź transakcję w drugim wątku.Commit the transaction in second thread.

 • Ponownie wybierz produkty.Select the products again.

 • Zatwierdź transakcję w pierwszym wątku.Commit the transaction in first thread.

Jeśli transakcja zezwala na zachowanie, dwie operacje wyboru będą uzyskiwać różne wyniki.If the transaction allows the behavior, the two Select operations will get the different results.

Klasa NonrepeatableReadThreads pokazuje, czy konkretna transakcja zezwala na zachowanie niepowtarzalnych odczytów.The NonrepeatableReadThreads class demonstrates if the specific transaction allows the Nonrepeatable Read behavior. Jeśli transakcja zezwala na zachowanie, wątki będą działać w następującej kolejności:If the transaction allows the behavior, the threads will operate in the following order:

 • W pierwszym wątku wybierz produkt (ProductId = 1).In first thread, select the product(ProductId=1).

 • W drugim wątku należy zaktualizować wartość ilości (ProductId = 1).In the second thread, update the Quantity value(ProductId=1).

 • Zatwierdź transakcję w drugim wątku.Commit the transaction in second thread.

 • Wybierz produkt ponownie.Select the product again.

 • Zatwierdź transakcję w pierwszym wątku.Commit the transaction in first thread.

Jeśli transakcja zezwala na zachowanie, dwie operacje wyboru będą uzyskiwać różne wyniki.If the transaction allows the behavior, the two Select operations will get the different results.

Klasa ExchangeValuesThreads ilustruje różnicę między transakcjami serializacji i tworzenia migawek.The ExchangeValuesThreads class demonstrates the difference between the Serializable and Snapshot transaction. W przypadku transakcji możliwej do serializacji wątki będą działać w następującej kolejności:For the Serializable transaction, threads will operate in the following order:

 • W pierwszym wątku Pobierz cenę produktu (ProductId = 2) i Zapisz ją w zmiennej.In first thread, get the Price of product(ProductId=2) and store in the variable.

 • W pierwszym wątku zaktualizuj cenę produktu (ProductId = 1) o cenę produktu (ProductId = 2).In first thread, update the Price of product(ProductId=1) with the price of product(ProductId=2).

 • Zatwierdź transakcję w pierwszym wątku.Commit the transaction in first thread.

 • W drugim wątku Pobierz cenę produktu (ProductId = 1) i Zapisz ją w zmiennej.In second thread, get the Price of product(ProductId=1) and store in the variable.

 • W drugim wątku zaktualizuj cenę produktu (ProductId = 2) o cenę produktu (ProductId = 1).In second thread, update the Price of product(ProductId=2) with the price of product(ProductId=1).

 • Zatwierdź transakcję w drugim wątku.Commit the transaction in second thread.

Teraz wartości ceny (ProductId = 1 i ProductId = 2) są takie same, jak oryginalna cena produktu (ProductId = 2).Now the values of the Price(ProductId=1 and ProductId=2) are as same as the original Price of Product(ProductId=2).

W przypadku transakcji migawek wątki będą działać w następującej kolejności:For the Snapshot transaction, threads will operate in the following order:

 • W pierwszym wątku Pobierz cenę produktu (ProductId = 2) i Zapisz ją w zmiennej;In first thread, get the Price of product(ProductId=2) and store in the variable;

 • W pierwszym wątku zaktualizuj cenę produktu (ProductId = 1) o cenę produktu (ProductId = 2).In first thread, update the Price of product(ProductId=1) with the price of product(ProductId=2).

 • W drugim wątku Pobierz cenę produktu (ProductId = 1) z migawki i Zapisz ją w zmiennej.In second thread, get the Price of product(ProductId=1) from the snapshot and store in the variable.

 • W drugim wątku zaktualizuj cenę produktu (ProductId = 2) o cenę produktu (ProductId = 1).In second thread, update the Price of product(ProductId=2) with the price of product(ProductId=1).

 • Zatwierdź transakcję w drugim wątku.Commit the transaction in second thread.

 • Zatwierdź transakcję w pierwszym wątku.Commit the transaction in first thread.

Teraz zamienimy cenę produktów (ProductId = 1 i ProductId = 2).Now exchange the Price of products(ProductId=1 and ProductId=2).

Klasa DirtyReadThreads pokazuje, czy konkretna transakcja zezwala na zachowanie zanieczyszczonego odczytu.The DirtyReadThreads class demonstrates if the specific transaction allows the Dirty Read behavior. Jeśli transakcja zezwala na zachowanie, wątki będą działać w następującej kolejności:If the transaction allows the behavior, the threads will operate in the following order:

 • W pierwszym wątku Rozpocznij transakcję i Dodaj wartość (ProductId = 1).In first thread, begin a transaction and add the Quantity value(ProductId=1).

 • W drugim wątku Przeczytaj wartość ilość i ponownie Dodaj wartość.In the second thread, read the Quantity value and add the value again.

 • Zatwierdź transakcję w drugim wątku.Commit the transaction in second thread.

 • Wycofaj transakcję z pierwszego wątku.Roll back the transaction in first thread.

Jeśli transakcja zezwala na zachowanie, wartość ilości zostanie dodana dwukrotnie.If the transaction allows the behavior, the Quantity value will be added twice.

Projekty C# i Visual Basic z tym przykładem kodu można znaleźć na przykładach kodu dewelopera.C# and Visual Basic projects with this code sample can be found on Developer Code Samples.

using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSDataIsolationLevel {

  // Use the delegate to call the different threads.
  public delegate void AsyncAccessDatabase(String connString, IsolationLevel level);

  static class DirtyReadThreads {
   public static void DirtyReadFirstThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the DirtyReadFirstThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Update dbo.Products set Quantity=Quantity+100 where ProductId=1;
          WaitFor Delay '00:00:06';";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "DirtyReadFirst")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;
         command.ExecuteNonQuery();
        }

        if (tran != null)
         tran.Rollback();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the DirtyReadFirstThread.....");
   }

   public static void DirtyReadSecondThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the DirtyReadSecondThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          WaitFor Delay '00:00:03';

          Declare @qty int;
          select @qty=Quantity from dbo.Products where ProductId=1;

          Update dbo.Products set Quantity=@qty+100 where ProductId=1;";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "DirtyReadSecond")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;
         command.ExecuteNonQuery();
        }
        tran.Commit();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the DirtyReadSecondThread.....");
   }
  }

  static class NonrepeatableReadThreads {
   public static void NonrepeatableReadFirstThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the NonrepeatableReadFirstThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products
          where ProductId=1

          WaitFor Delay '00:00:06';

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products
          where ProductId=1";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "NonrepeatableReadFirst")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;

         using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) {
           Boolean isFirstReader = true;
           do {
            Console.WriteLine("It's the result of {0} read:", isFirstReader ? "first" : "second");
            TransactionIsolationLevels.DisplayData(reader);
            isFirstReader = !isFirstReader;
           } while (reader.NextResult() && !isFirstReader);
         }
        }

        tran.Commit();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the NonrepeatableReadFirstThread.....");
   }

   public static void NonrepeatableReadSecondThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the NonrepeatableReadSecondThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          WaitFor Delay '00:00:03';

          Update dbo.Products set Quantity=Quantity+100 where ProductId=1;";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "NonrepeatableReadSecond")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;
         command.ExecuteNonQuery();
        }
        tran.Commit();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the NonrepeatableReadSecondThread.....");
   }
  }

  static class PhantomReadThreads {
   public static void PhantomReadFirstThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the PhantomReadFirstThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products

          WaitFor Delay '00:00:06';

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "PhantomReadFirst")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;

         using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) {
           Boolean isFirstReader = true;
           do {
            Console.WriteLine("It's the result of {0} read:", isFirstReader ? "first" : "second");

            TransactionIsolationLevels.DisplayData(reader);

            isFirstReader = !isFirstReader;
           } while (reader.NextResult() && !isFirstReader);
         }
        }

        tran.Commit();
      }
     }
     Console.WriteLine("Exit from the PhantomReadFirstThread.....");
   }

   public static void PhantomReadSecondThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
     Console.WriteLine("Begin the PhantomReadSecondThread.....");

     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          WaitFor Delay '00:00:03';

          INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price])
          VALUES (N'White Bike', 843, 1349.00)";

      conn.Open();

      using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "PhantomReadSecond")) {
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
         command.Transaction = tran;
         command.ExecuteNonQuery();
        }
        tran.Commit();
      }
     }

     Console.WriteLine("Exit from the PhantomReadSecondThread.....");
   }
  }

  // Demonstrates if the specific transaction allows the following behaviors:
  // 1. Dirty reads;
  // 2. Non-repeatable reads;
  // 3. Phantoms.
  static class TransactionIsolationLevels {
   public static void DemonstrateIsolationLevel(String connString, IsolationLevel level) {
     // Before connect the database, recreate the table.
     OperateDatabase.CreateTable(connString);
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, DirtyReadThreads.DirtyReadFirstThread, DirtyReadThreads.DirtyReadSecondThread);
     DisplayData(connString);
     Console.WriteLine();

     OperateDatabase.CreateTable(connString);
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, NonrepeatableReadThreads.NonrepeatableReadFirstThread, NonrepeatableReadThreads.NonrepeatableReadSecondThread);
     Console.WriteLine();

     OperateDatabase.CreateTable(connString);
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, PhantomReadThreads.PhantomReadFirstThread, PhantomReadThreads.PhantomReadSecondThread);
     Console.WriteLine();
   }

   // Demonstrates if the specific transaction allows the specific behaviors.
   public static void DemonstrateIsolationLevel(String connString, IsolationLevel level,
     AsyncAccessDatabase firstThread, AsyncAccessDatabase secondThread) {
     Task[] tasks ={
              Task.Factory.StartNew(()=>firstThread(connString, level)),
              Task.Factory.StartNew(()=>secondThread(connString, level))
            };

     Task.WaitAll(tasks);
   }

   static class ExchangeValuesThreads {
     public static void ExchangeValuesFirstThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
      Console.WriteLine("Begin the ExchangeValuesFirstThread.....");

      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
        String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Declare @price money;
          select @price=Price from dbo.Products where ProductId=2;

          Update dbo.Products set Price=@price where ProductId=1;

          WaitFor Delay '00:00:06'; ";

        conn.Open();
        using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "ExchangeValuesFirst")) {

         using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
           command.Transaction = tran;
           command.ExecuteNonQuery();
         }

         tran.Commit();
        }
      }

      Console.WriteLine("Exit from the ExchangeValuesFirstThread.....");
     }

     public static void ExchangeValuesSecondThread(String connStrig, IsolationLevel level) {
      Console.WriteLine("Begin the ExchangeValuesSecondThread.....");

      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connStrig)) {
        String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          WaitFor Delay '00:00:03';

          Declare @price money;
          select @price=Price from dbo.Products where ProductId=1;

          Update dbo.Products set Price=@price where ProductId=2;";

        conn.Open();

        using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction(level, "ExchangeValuesSecond")) {
         using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
           command.Transaction = tran;
           command.ExecuteNonQuery();
         }
         tran.Commit();
        }
      }

      Console.WriteLine("Exit from the ExchangeValuesSecondThread.....");
     }
   }

   // Demonstrates the difference between the Serializable and Snapshot transaction
   public static void DemonstrateBetweenSnapshotAndSerializable(String connString) {
     OperateDatabase.CreateTable(connString);

     Console.WriteLine("Exchange Vaules in the Snapshot transaction:");
     DemonstrateIsolationLevel(connString, IsolationLevel.Snapshot,
       ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesFirstThread,
       ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesSecondThread);
     DisplayData(connString);
     Console.WriteLine();

     Console.WriteLine("Cannot Exchange Vaules in the Serializable transaction:");
     OperateDatabase.CreateTable(connString);
     DemonstrateIsolationLevel(connString, IsolationLevel.Serializable,
       ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesFirstThread,
       ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesSecondThread);
     DisplayData(connString);
   }

   public static void DisplayData(String connString) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel;

          Select ProductId,ProductName,Quantity,Price
          from dbo.Products";

      conn.Open();

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) {
         DisplayData(reader);
        }
      }
     }
   }

   public static void DisplayData(SqlDataReader reader) {
     Boolean isFirst = true;

     while (reader.Read()) {
      if (isFirst) {
        isFirst = false;

        for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
         Console.Write("{0,-12}  ", reader.GetName(i));
        Console.WriteLine();
      }

      for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++)
        Console.Write("{0,-12}  ", reader[i]);
      Console.WriteLine();
     }
   }
  }

  // This class includes database operations. If there's no database 'DbDataIsolationLevel', create the database.
  static class OperateDatabase {
   public static Boolean CreateDatabase(String connString) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = @"Use Master;

                   if Db_Id('DbDataIsolationLevel') is null
                   create Database [DbDataIsolationLevel];";

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        conn.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
      }

      Console.WriteLine("Create the Database 'DbDataIsolationLevel'");
     }

     return true;
   }

   // If there's no table [dbo].[Products] in DbDataIsolationLevel, create the table; or recreate it.
   public static Boolean CreateTable(String connString) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel

                  if Object_ID('[dbo].[Products]') is not null
                  drop table [dbo].[Products]

                  Create Table [dbo].[Products]
                  (
                  [ProductId] int IDENTITY(1,1) primary key,
                  [ProductName] NVarchar(100) not null,
                  [Quantity] int null,
                  [Price] money null
                  )";

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        conn.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
      }
     }

     return InsertRows(connString);
   }

   // Insert some rows into [dbo].[Products] table.
   public static Boolean InsertRows(String connString) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = @"Use DbDataIsolationLevel

          INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Blue Bike', 365,1075.00)
          INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Red Bike', 159, 1299.00)
          INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Black Bike', 638, 1159.00)";

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        conn.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
      }
     }
     return true;
   }

   // Turn on or off 'ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION'
   public static Boolean SetSnapshot(String connString, Boolean isOpen) {
     using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) {
      String cmdText = null;

      if (isOpen)
        cmdText = @"ALTER DATABASE DbDataIsolationLevel SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON";
      else
        cmdText = @"ALTER DATABASE DbDataIsolationLevel SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF";

      using (SqlCommand command = new SqlCommand(cmdText, conn)) {
        conn.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
      }
     }

     return true;
   }
  }
  class Program {
   static void Main(string[] args) {
     String connString = "Data Source=(local);Initial Catalog=master;Integrated Security=True;Asynchronous Processing=true;";

     OperateDatabase.CreateDatabase(connString);
     Console.WriteLine();

     Console.WriteLine("Demonstrate the ReadUncommitted transaction: ");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.ReadUncommitted);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the ReadCommitted transaction: ");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.ReadCommitted);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the RepeatableRead transaction: ");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.RepeatableRead);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the Serializable transaction: ");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.Serializable);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the Snapshot transaction: ");
     OperateDatabase.SetSnapshot(connString, true);
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString,
       System.Data.IsolationLevel.Snapshot);
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

     Console.WriteLine("Demonstrate the difference between the Snapshot and Serializable transactions:");
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateBetweenSnapshotAndSerializable(connString);
     OperateDatabase.SetSnapshot(connString, false);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks

Namespace CSDataIsolationLevel

  ' Use the delegate to call the different threads.
  Public Delegate Sub AsyncAccessDatabase(connString As [String], level As IsolationLevel)

  NotInheritable Class DirtyReadThreads
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Sub DirtyReadFirstThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the DirtyReadFirstThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Update dbo.Products set Quantity=Quantity+100 where ProductId=1;" & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:06';"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "DirtyReadFirst")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran
         command.ExecuteNonQuery()
        End Using

        If tran IsNot Nothing Then
         tran.Rollback()
        End If
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the DirtyReadFirstThread.....")
   End Sub

   Public Shared Sub DirtyReadSecondThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the DirtyReadSecondThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:03'; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Declare @qty int;" & vbCr & vbLf &
        "select @qty=Quantity from dbo.Products where ProductId=1;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Update dbo.Products set Quantity=@qty+100 where ProductId=1;"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "DirtyReadSecond")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran
         command.ExecuteNonQuery()
        End Using
        tran.Commit()
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the DirtyReadSecondThread.....")
   End Sub
  End Class


  NotInheritable Class NonrepeatableReadThreads
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Sub NonrepeatableReadFirstThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the NonrepeatableReadFirstThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products" & vbCr & vbLf &
        "where ProductId=1" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:06';" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products" & vbCr & vbLf &
        "where ProductId=1"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "NonrepeatableReadFirst")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran

         Using reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader()
           Dim isFirstReader As [Boolean] = True
           Do
            Console.WriteLine("It's the result of {0} read:", If(isFirstReader, "first", "second"))
            TransactionIsolationLevels.DisplayData(reader)
            isFirstReader = Not isFirstReader
           Loop While reader.NextResult() AndAlso Not isFirstReader
         End Using
        End Using

        tran.Commit()
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the NonrepeatableReadFirstThread.....")
   End Sub

   Public Shared Sub NonrepeatableReadSecondThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the NonrepeatableReadSecondThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:03'; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Update dbo.Products set Quantity=Quantity+100 where ProductId=1;"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "NonrepeatableReadSecond")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran
         command.ExecuteNonQuery()
        End Using
        tran.Commit()
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the NonrepeatableReadSecondThread.....")
   End Sub
  End Class


  NotInheritable Class PhantomReadThreads
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Sub PhantomReadFirstThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the PhantomReadFirstThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:06';" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "PhantomReadFirst")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran

         Using reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader()
           Dim isFirstReader As [Boolean] = True
           Do
            Console.WriteLine("It's the result of {0} read:", If(isFirstReader, "first", "second"))

            TransactionIsolationLevels.DisplayData(reader)

            isFirstReader = Not isFirstReader
           Loop While reader.NextResult() AndAlso Not isFirstReader
         End Using
        End Using

        tran.Commit()
      End Using
     End Using
     Console.WriteLine("Exit from the PhantomReadFirstThread.....")
   End Sub

   Public Shared Sub PhantomReadSecondThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
     Console.WriteLine("Begin the PhantomReadSecondThread.....")

     Using conn As New SqlConnection(connStrig)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "WaitFor Delay '00:00:03'; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) " & vbCr & vbLf &
        "VALUES (N'White Bike', 843, 1349.00)"

      conn.Open()

      Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "PhantomReadSecond")
        Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
         command.Transaction = tran
         command.ExecuteNonQuery()
        End Using
        tran.Commit()
      End Using
     End Using

     Console.WriteLine("Exit from the PhantomReadSecondThread.....")
   End Sub
  End Class


  ' Demonstrates if the specific transaction allows the following behaviors:
  ' 1. Dirty reads;
  ' 2. Non-repeatable reads;
  ' 3. Phantoms.
  NotInheritable Class TransactionIsolationLevels
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Sub DemonstrateIsolationLevel(connString As [String], level As IsolationLevel)
     ' Before connect the database, recreate the table.
     OperateDatabase.CreateTable(connString)
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, AddressOf DirtyReadThreads.DirtyReadFirstThread, AddressOf DirtyReadThreads.DirtyReadSecondThread)
     DisplayData(connString)
     Console.WriteLine()

     OperateDatabase.CreateTable(connString)
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, AddressOf NonrepeatableReadThreads.NonrepeatableReadFirstThread, AddressOf NonrepeatableReadThreads.NonrepeatableReadSecondThread)
     Console.WriteLine()

     OperateDatabase.CreateTable(connString)
     DemonstrateIsolationLevel(connString, level, AddressOf PhantomReadThreads.PhantomReadFirstThread, AddressOf PhantomReadThreads.PhantomReadSecondThread)
     Console.WriteLine()
   End Sub

   ' Demonstrates if the specific transaction allows the specific behaviors.
   Public Shared Sub DemonstrateIsolationLevel(connString As [String], level As IsolationLevel, firstThread As AsyncAccessDatabase, secondThread As AsyncAccessDatabase)
     ' Dim tasks As Task() = {Task.Factory.StartNew(Function() firstThread(connString, level)), Task.Factory.StartNew(Function() secondThread(connString, level))}

     Dim tasks() As Task = {
             Task.Factory.StartNew(Sub() firstThread(connString, level)),
             Task.Factory.StartNew(Sub() secondThread(connString, level))
                    }

     Task.WaitAll(tasks)
   End Sub

   Private NotInheritable Class ExchangeValuesThreads
     Private Sub New()
     End Sub
     Public Shared Sub ExchangeValuesFirstThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
      Console.WriteLine("Begin the ExchangeValuesFirstThread.....")

      Using conn As New SqlConnection(connStrig)
        Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "Declare @price money;" & vbCr & vbLf &
          "select @price=Price from dbo.Products where ProductId=2;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "Update dbo.Products set Price=@price where ProductId=1;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "WaitFor Delay '00:00:06'; "

        conn.Open()
        Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "ExchangeValuesFirst")

         Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
           command.Transaction = tran
           command.ExecuteNonQuery()
         End Using

         tran.Commit()
        End Using
      End Using

      Console.WriteLine("Exit from the ExchangeValuesFirstThread.....")
     End Sub

     Public Shared Sub ExchangeValuesSecondThread(connStrig As [String], level As IsolationLevel)
      Console.WriteLine("Begin the ExchangeValuesSecondThread.....")

      Using conn As New SqlConnection(connStrig)
        Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "WaitFor Delay '00:00:03'; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "Declare @price money;" & vbCr & vbLf &
          "select @price=Price from dbo.Products where ProductId=1;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
          "Update dbo.Products set Price=@price where ProductId=2;"

        conn.Open()

        Using tran As SqlTransaction = conn.BeginTransaction(level, "ExchangeValuesSecond")
         Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
           command.Transaction = tran
           command.ExecuteNonQuery()
         End Using
         tran.Commit()
        End Using
      End Using

      Console.WriteLine("Exit from the ExchangeValuesSecondThread.....")
     End Sub
   End Class

   ' Demonstrates the difference between the Serializable and Snapshot transaction
   Public Shared Sub DemonstrateBetweenSnapshotAndSerializable(connString As [String])
     OperateDatabase.CreateTable(connString)

     Console.WriteLine("Exchange Vaules in the Snapshot transaction:")
     DemonstrateIsolationLevel(connString, IsolationLevel.Snapshot, AddressOf ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesFirstThread, AddressOf ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesSecondThread)
     DisplayData(connString)
     Console.WriteLine()

     Console.WriteLine("Cannot Exchange Vaules in the Serializable transaction:")
     OperateDatabase.CreateTable(connString)
     DemonstrateIsolationLevel(connString, IsolationLevel.Serializable, AddressOf ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesFirstThread, AddressOf ExchangeValuesThreads.ExchangeValuesSecondThread)
     DisplayData(connString)
   End Sub

   Public Shared Sub DisplayData(connString As [String])
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel; " & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Select ProductId,ProductName,Quantity,Price" & vbCr & vbLf &
        "from dbo.Products"

      conn.Open()

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        Using reader As SqlDataReader = command.ExecuteReader()
         DisplayData(reader)
        End Using
      End Using
     End Using
   End Sub

   Public Shared Sub DisplayData(reader As SqlDataReader)
     Dim isFirst As [Boolean] = True

     While reader.Read()
      If isFirst Then
        isFirst = False

        For i As Integer = 0 To reader.FieldCount - 1
         Console.Write("{0,-12}  ", reader.GetName(i))
        Next
        Console.WriteLine()
      End If

      For i As Integer = 0 To reader.FieldCount - 1
        Console.Write("{0,-12}  ", reader(i))
      Next
      Console.WriteLine()
     End While
   End Sub
  End Class

  ' This class includes database operations. If there's no database 'DbDataIsolationLevel', create the database.
  NotInheritable Class OperateDatabase
   Private Sub New()
   End Sub
   Public Shared Function CreateDatabase(connString As [String]) As [Boolean]
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = "Use Master;" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "if Db_Id('DbDataIsolationLevel') is null" & vbCr & vbLf &
        "create Database [DbDataIsolationLevel];"

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        conn.Open()
        command.ExecuteNonQuery()
      End Using

      Console.WriteLine("Create the Database 'DbDataIsolationLevel'")
     End Using

     Return True
   End Function


   ' If there's no table [dbo].[Products] in DbDataIsolationLevel, create the table; or recreate it.
   Public Shared Function CreateTable(connString As [String]) As [Boolean]
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "if Object_ID('[dbo].[Products]') is not null" & vbCr & vbLf &
        "drop table [dbo].[Products]" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "Create Table [dbo].[Products]" & vbCr & vbLf &
        "(" & vbCr & vbLf &
        "[ProductId] int IDENTITY(1,1) primary key," & vbCr & vbLf &
        "[ProductName] NVarchar(100) not null," & vbCr & vbLf &
        "[Quantity] int null," & vbCr & vbLf &
        "[Price] money null" & vbCr & vbLf & "                  )"

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        conn.Open()
        command.ExecuteNonQuery()
      End Using
     End Using

     Return InsertRows(connString)
   End Function

   ' Insert some rows into [dbo].[Products] table.
   Public Shared Function InsertRows(connString As [String]) As [Boolean]
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = "Use DbDataIsolationLevel" & vbCr & vbLf & vbCr & vbLf &
        "INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Blue Bike', 365,1075.00)" & vbCr & vbLf &
        "INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Red Bike', 159, 1299.00)" & vbCr & vbLf &
        "INSERT [dbo].[Products] ([ProductName], [Quantity], [Price]) VALUES (N'Black Bike', 638, 1159.00)"

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        conn.Open()
        command.ExecuteNonQuery()
      End Using
     End Using
     Return True
   End Function

   ' Turn on or off 'ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION'
   Public Shared Function SetSnapshot(connString As [String], isOpen As [Boolean]) As [Boolean]
     Using conn As New SqlConnection(connString)
      Dim cmdText As [String] = Nothing

      If isOpen Then
        cmdText = "ALTER DATABASE DbDataIsolationLevel SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON"
      Else
        cmdText = "ALTER DATABASE DbDataIsolationLevel SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF"
      End If

      Using command As New SqlCommand(cmdText, conn)
        conn.Open()
        command.ExecuteNonQuery()
      End Using
     End Using

     Return True
   End Function
  End Class
  Class Program
   Public Shared Sub Main(args As String())
     Dim connString As [String] = "Data Source=(local);Initial Catalog=master;Integrated Security=True;Asynchronous Processing=true;"

     OperateDatabase.CreateDatabase(connString)
     Console.WriteLine()

     Console.WriteLine("Demonstrate the ReadUncommitted transaction: ")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.ReadUncommitted)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the ReadCommitted transaction: ")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.ReadCommitted)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the RepeatableRead transaction: ")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.RepeatableRead)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the Serializable transaction: ")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.Serializable)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the Snapshot transaction: ")
     OperateDatabase.SetSnapshot(connString, True)
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateIsolationLevel(connString, System.Data.IsolationLevel.Snapshot)
     Console.WriteLine("-----------------------------------------------")

     Console.WriteLine("Demonstrate the difference between the Snapshot and Serializable transactions:")
     TransactionIsolationLevels.DemonstrateBetweenSnapshotAndSerializable(connString)
     OperateDatabase.SetSnapshot(connString, False)
     Console.WriteLine()
   End Sub
  End Class
End Namespace

Uwagi

IsolationLevelWartości są używane przez dostawcę danych platformy .NET podczas wykonywania transakcji.The IsolationLevel values are used by a .NET data provider when performing a transaction.

IsolationLevelNadal obowiązuje do czasu zmiany jawnie, ale można ją zmienić w dowolnym momencie.The IsolationLevel remains in effect until explicitly changed, but it can be changed at any time. Nowa wartość jest używana w czasie wykonywania, a nie czasu analizy.The new value is used at execution time, not parse time. W przypadku zmiany w trakcie transakcji oczekiwane zachowanie serwera polega na zastosowaniu nowego poziomu blokowania do wszystkich pozostałych instrukcji.If changed during a transaction, the expected behavior of the server is to apply the new locking level to all statements remaining.

Jeśli używasz OdbcTransaction , jeśli nie ustawisz OdbcTransaction.IsolationLevel lub ustawisz go na Unspecified , transakcja jest wykonywana zgodnie z poziomem izolacji określonym przez używany sterownik.When using OdbcTransaction, if you do not set OdbcTransaction.IsolationLevel or you set it to Unspecified, the transaction executes according to the isolation level determined by the driver in use.

Dotyczy