DuplicateKeyException.Object Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który spowodował wyjątek.Gets the object that caused the exception.

public:
 property System::Object ^ Object { System::Object ^ get(); };
public object Object { get; }
member this.Object : obj
Public ReadOnly Property Object As Object

Wartość właściwości

Obiekt, który spowodował wyjątek.The object that caused the exception.

Dotyczy