RelatedEnd.IRelatedEnd.CreateSourceQuery Metoda

Definicja

Zwraca wartość IEnumerable reprezentującą obiekty, które należą do powiązanego końca.Returns an IEnumerable that represents the objects that belong to the related end.

 virtual System::Collections::IEnumerable ^ System.Data.Objects.DataClasses.IRelatedEnd.CreateSourceQuery() = System::Data::Objects::DataClasses::IRelatedEnd::CreateSourceQuery;
System.Collections.IEnumerable IRelatedEnd.CreateSourceQuery ();
abstract member System.Data.Objects.DataClasses.IRelatedEnd.CreateSourceQuery : unit -> System.Collections.IEnumerable
override this.System.Data.Objects.DataClasses.IRelatedEnd.CreateSourceQuery : unit -> System.Collections.IEnumerable
Function CreateSourceQuery () As IEnumerable Implements IRelatedEnd.CreateSourceQuery

Zwraca

IEnumerable

IEnumerableReprezentuje obiekty należące do powiązanego końca.An IEnumerable that represents the objects that belong to the related end.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy RelatedEnd wystąpienie jest rzutowane do IRelatedEnd interfejsu.It can be used only when the RelatedEnd instance is cast to an IRelatedEnd interface.

EntityCollection<TEntity> i EntityReference<TEntity> obie przesłonięcia IRelatedEnd.CreateSourceQuery w celu zwrócenia ObjectQuery<T> .EntityCollection<TEntity> and EntityReference<TEntity> both override IRelatedEnd.CreateSourceQuery to return an ObjectQuery<T>. To zapytanie, gdy jest wykonywane, zwraca ten sam zestaw obiektów, które należą do powiązanego końca.This query, when it is executed, returns the same set of objects that belong to the related end.

Dotyczy