OleDbDataReader.Depth Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą głębokość zagnieżdżenia dla bieżącego wiersza.Gets a value that indicates the depth of nesting for the current row.

public:
 virtual property int Depth { int get(); };
public:
 property int Depth { int get(); };
public override int Depth { get; }
public int Depth { get; }
member this.Depth : int
Public Overrides ReadOnly Property Depth As Integer
Public ReadOnly Property Depth As Integer

Wartość właściwości

Int32

Głębokość zagnieżdżenia bieżącego wiersza.The depth of nesting for the current row.

Implementuje

Uwagi

Skrajna tabela ma głębokość zero.The outermost table has a depth of zero.

Dotyczy

Zobacz też