OleDbDataReader.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca wartość IEnumerator , która może być używana do iteracji w wierszach w czytniku danych.Returns an IEnumerator that can be used to iterate through the rows in the data reader.

public:
 override System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public override System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Overrides Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IEnumerator, Który może być używany do iteracji wierszy w czytniku danych.An IEnumerator that can be used to iterate through the rows in the data reader.

Uwagi

Mimo że można użyć tej metody do pobierania jawnego modułu wyliczającego, w językach, które obsługują foreach konstrukcję, łatwiej jest używać konstrukcji pętli bezpośrednio w celu wykonywania iteracji w wierszach w czytniku danych.Although you can use this method to retrieve an explicit enumerator, in languages that support a foreach construct, it is simpler to use the looping construct directly in order to iterate through the rows in the data reader.

Dotyczy

Zobacz też