OracleBinary.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla tej OracleBinary struktury.Returns the hash code for this OracleBinary structure.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Kod skrótu 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.A 32-bit signed integer hash code.

Dotyczy