System.Data.OracleClient Przestrzeń nazw

System.Data.OracleClient Przestrzeń nazw jest .NET Framework Data Provider for Oracle. The System.Data.OracleClient namespace is the .NET Framework Data Provider for Oracle.

Klasy

OracleBFile

Reprezentuje zarządzany OracleBFile obiekt przeznaczony do pracy z typem danych Oracle BFILE .Represents a managed OracleBFile object designed to work with the Oracle BFILE data type. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleClientFactory

Reprezentuje zestaw metod tworzenia wystąpień implementacji dostawcy Oracle klas źródła danych.Represents a set of methods for creating instances of the Oracle provider's implementation of the data source classes.

OracleCommand

Reprezentuje instrukcję SQL lub procedurę składowaną, która ma zostać wykonana względem bazy danych.Represents an SQL statement or stored procedure to execute against a database. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleCommandBuilder

Program automatycznie generuje polecenia pojedynczej tabeli służące do uzgadniania zmian wprowadzonych w DataSet ze skojarzoną bazą danych.Automatically generates single-table commands used to reconcile changes made to a DataSet with the associated database. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleConnection

Reprezentuje otwarte połączenie z bazą danych.Represents an open connection to a database. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleConnectionStringBuilder

Zapewnia prosty sposób tworzenia zawartości parametrów połączenia używanych przez klasę OracleConnection i zarządzania nią.Provides a simple way to create and manage the contents of connection strings used by the OracleConnection class.

OracleDataAdapter

Reprezentuje zestaw poleceń danych i połączenie z bazą danych, która jest używana do wypełniania DataSet i aktualizowania bazy danych.Represents a set of data commands and a connection to a database that are used to fill the DataSet and update the database. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleDataReader

Zapewnia sposób odczytywania strumienia danych tylko do przodu z źródła danych.Provides a way of reading a forward-only stream of data rows from a data source. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleException

Wyjątek, który jest generowany, gdy ostrzeżenie lub błąd jest zwracany przez bazę danych Oracle lub Dostawca danych .NET Framework dla programu Oracle.The exception that is generated when a warning or error is returned by an Oracle database or the .NET Framework Data Provider for Oracle. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleInfoMessageEventArgs

Dostarcza dane dla InfoMessage zdarzenia.Provides data for the InfoMessage event. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleLob

Reprezentuje typ danych dużego obiektu binarnego (LOB) przechowywanego na serwerze Oracle.Represents a large object binary (LOB) data type stored on an Oracle server. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleParameter

Reprezentuje parametr do OracleCommand i opcjonalnie jego mapowanie do DataColumn.Represents a parameter to an OracleCommand and optionally its mapping to a DataColumn. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleParameterCollection

Reprezentuje kolekcję parametrów mających zastosowanie do OracleCommand, a także odpowiednie mapowania do kolumn w DataSet.Represents a collection of parameters relevant to an OracleCommand as well as their respective mappings to columns in a DataSet. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OraclePermission

Włącza Dostawca danych .NET Framework dla programu Oracle, aby pomóc zapewnić, że użytkownik ma poziom zabezpieczeń odpowiedni dla dostępu do bazy danych Oracle.Enables the .NET Framework Data Provider for Oracle to help ensure that a user has a security level adequate to access an Oracle database.

OraclePermissionAttribute

Kojarzy akcję zabezpieczeń z niestandardowym atrybutem zabezpieczeń.Associates a security action with a custom security attribute.

OracleRowUpdatedEventArgs

Dostarcza dane dla RowUpdated zdarzenia.Provides data for the RowUpdated event. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

OracleRowUpdatingEventArgs

Dostarcza dane dla RowUpdating zdarzenia.Provides data for the RowUpdating event.

OracleTransaction

Reprezentuje transakcję, która ma zostać wykonana w bazie danych.Represents a transaction to be made in the database.

Struktury

OracleBinary

Reprezentuje strumień o zmiennej długości danych binarnych, który ma być przechowywany lub pobrany z bazy danych.Represents a variable-length stream of binary data to be stored in or retrieved from a database.

OracleBoolean

Reprezentuje wartość zwróconą z operacji porównywania bazy danych między typami danych Oracle i uwidacznia metody używane do konwersji typów danych.Represents the value returned from a database comparison operation between Oracle data types, and exposes methods used to perform data type conversions.

OracleDateTime

Reprezentuje dane daty i godziny w zakresie od 1 stycznia 4712 BC do 31 grudnia 4712 AD.Represents date and time data ranging in value from January 1, 4712 BC to December 31, 4712 AD.

OracleMonthSpan

Reprezentuje interwał czasu w miesiącach i odpowiada typowi danych Oracle 9i INTERVAL YEAR TO MONTH .Represents a time interval in months and corresponds to the Oracle 9i INTERVAL YEAR TO MONTH data type.

OracleNumber

Reprezentuje stałą precyzję i skalę wartości liczbowych z przedziału od-10 27 -1 i 10 27 -1, które mają być przechowywane lub pobierane z bazy danych.Represents a fixed precision and scale numeric value between -10 27 -1 and 10 27 -1 to be stored in or retrieved from a database.

OracleString

Reprezentuje strumień o zmiennej długości znaków, który ma być przechowywany lub pobrany z bazy danych.Represents a variable-length stream of characters to be stored in or retrieved from the database.

OracleTimeSpan

Reprezentuje przedział czasu i odpowiada typowi danych Oracle 9i INTERVAL DAY TO SECOND .Represents a time interval and corresponds to the Oracle 9i INTERVAL DAY TO SECOND data type.

Wyliczenia

OracleLobOpenMode

Określa, czy OracleLob powinien być otwarty w trybie tylko do odczytu, czy do odczytu i zapisu.Specifies whether an OracleLob should be opened in read-only or read/write mode.

OracleType

Określa typ danych pola lub właściwości do użycia w OracleParameter.Specifies the data type of a field or property for use in an OracleParameter.

Delegaci

OracleInfoMessageEventHandler

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać InfoMessage zdarzenie. OracleConnectionRepresents the method that will handle the InfoMessage event of an OracleConnection.

OracleRowUpdatedEventHandler

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać RowUpdated zdarzenie. OracleDataAdapterRepresents the method that will handle the RowUpdated event of an OracleDataAdapter.

OracleRowUpdatingEventHandler

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać RowUpdating zdarzenie. OracleDataAdapterRepresents the method that will handle the RowUpdating event of an OracleDataAdapter.

Uwagi

To typy w System.Data.OracleClient są przestarzałe i zostanie usunięta w przyszłych wersjach programu .NET Framework.This types in System.Data.OracleClient are deprecated and will be removed in a future version of the .NET Framework. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oracle i ADO.NET.For more information, see Oracle and ADO.NET.

.NET Framework Data Provider for Oracle opisuje kolekcję klas na potrzeby uzyskiwania dostępu do źródła danych programu Oracle w zarządzanej przestrzeni.The .NET Framework Data Provider for Oracle describes a collection of classes for accessing an Oracle data source in the managed space. Za pomocą OracleDataAdapter klasy, możesz wpisać rezydentnego DataSet, wykonuje zapytania i użyj go, aby zaktualizować źródła danych.Using the OracleDataAdapter class, you can fill a memory-resident DataSet, query it, and use it to update the data source.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie używania tej przestrzeni nazw, zobacz OracleDataReader, OracleCommand, i OracleConnection klasy.For additional information about how to use this namespace, see the OracleDataReader, OracleCommand, and OracleConnection classes.

Uwaga

Aby uzyskać ogólne informacje o używaniu tej przestrzeni nazw, podczas programowania przy użyciu programu .NET Framework, zobacz Oracle i ADO.NET.For conceptual information about using this namespace when programming with the .NET Framework, see Oracle and ADO.NET.

.NET Framework Data Provider for Oracle obsługuje wiele typów danych Oracle, w tym BFILE, LOB, i REF CURSOR typów danych.The .NET Framework Data Provider for Oracle supports a number of Oracle data types, including the BFILE, LOB, and REF CURSOR data types. Aby dowiedzieć się, jak używanie typów danych Oracle w parametrach, zobacz OracleType.For information about using Oracle data types in parameters, see OracleType.