OracleConnection.InfoMessage Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Oracle wysyła komunikat ostrzegawczy lub informacyjny.Occurs when Oracle sends a warning or an informational message.

public:
 event System::Data::OracleClient::OracleInfoMessageEventHandler ^ InfoMessage;
public event System.Data.OracleClient.OracleInfoMessageEventHandler InfoMessage;
member this.InfoMessage : System.Data.OracleClient.OracleInfoMessageEventHandler 
Public Custom Event InfoMessage As OracleInfoMessageEventHandler 

Typ zdarzenia

OracleInfoMessageEventHandler

Uwagi

Ponieważ .NET Framework Dostawca danych dla programu Oracle korzysta z interfejsu wywołania Oracle (OCI), za każdym razem, gdy dostawca danych odbiera sukces z komunikatem informacyjnym, InfoMessage zostanie wygenerowane zdarzenie.Because the .NET Framework Data Provider for Oracle uses the Oracle Call Interface (OCI), whenever the data provider receives a Success With Info message, an InfoMessage event is generated. Przykładem może być utworzenie procedury składowanej, która zawiera błąd składni.An example would be creating a stored procedure that contains a syntax error. Wywołanie ExecuteNonQuery metody powiodło się.The call to the ExecuteNonQuery method would succeed. Jednak zostanie InfoMessage wygenerowane zdarzenie z informacją o błędzie składni.However an InfoMessage event would be generated informing you of the syntax error.

Klienci, którzy chcą przetwarzać ostrzeżenia lub komunikaty informacyjne wysyłane przez serwer, powinni utworzyć OracleInfoMessageEventHandler delegata do nasłuchiwania tego zdarzenia.Clients who want to process warnings or informational messages sent by the server should create an OracleInfoMessageEventHandler delegate to listen to this event.

Dotyczy