OracleType Wyliczenie

Definicja

Określa typ danych pola lub właściwości do użycia w OracleParameter .Specifies the data type of a field or property for use in an OracleParameter.

public enum class OracleType
public enum OracleType
type OracleType = 
Public Enum OracleType
Dziedziczenie
OracleType

Pola

BFile 1

BFILETyp danych Oracle, który zawiera odwołanie do danych binarnych o maksymalnym rozmiarze wynoszącym 4 gigabajty, który jest przechowywany w pliku zewnętrznym.An Oracle BFILE data type that contains a reference to binary data with a maximum size of 4 gigabytes that is stored in an external file. Użyj OracleBFile typu danych OracleClient z Value właściwością.Use the OracleClient OracleBFile data type with the Value property.

Blob 2

BLOBTyp danych Oracle zawierający dane binarne o maksymalnym rozmiarze wynoszącym 4 gigabajty.An Oracle BLOB data type that contains binary data with a maximum size of 4 gigabytes. Użyj OracleLob typu danych OracleClient w Value .Use the OracleClient OracleLob data type in Value.

Byte 23

Typ całkowity reprezentujący 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku z wartościami z zakresu od 0 do 255.An integral type representing unsigned 8-bit integers with values between 0 and 255. Nie jest to natywny typ danych programu Oracle, ale jest udostępniany w celu zwiększenia wydajności podczas wiązania parametrów wejściowych.This is not a native Oracle data type, but is provided to improve performance when binding input parameters. Użyj .NET Framework Byte Typ danych w Value .Use the .NET Framework Byte data type in Value.

Char 3

CHARTyp danych Oracle, który zawiera ciąg znaków o stałej długości o maksymalnym rozmiarze 2 000 bajtów.An Oracle CHAR data type that contains a fixed-length character string with a maximum size of 2,000 bytes. Użyj .NET Framework String lub OracleString typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework String or OracleClient OracleString data type in Value.

Clob 4

CLOBTyp danych Oracle, który zawiera dane znakowe, na podstawie domyślnego zestawu znaków na serwerze z maksymalnym rozmiarem wynoszącym 4 gigabajty.An Oracle CLOB data type that contains character data, based on the default character set on the server, with a maximum size of 4 gigabytes. Użyj OracleLob typu danych OracleClient w Value .Use the OracleClient OracleLob data type in Value.

Cursor 5

Oracle REF CURSOR .An Oracle REF CURSOR. OracleDataReaderObiekt jest niedostępny.The OracleDataReader object is not available.

DateTime 6

DATETyp danych Oracle zawierający reprezentację o stałej długości daty i godziny, od 1 stycznia 4712 B.C.An Oracle DATE data type that contains a fixed-length representation of a date and time, ranging from January 1, 4712 B.C. do 31 grudnia N.E.to December 31, A.D. 4712, z domyślnym formatem dd-mmm-RR.4712, with the default format dd-mmm-yy. Dla N.E.For A.D. daty, DATE mapuje na DateTime .dates, DATE maps to DateTime. Aby powiązać B.C.To bind B.C. w String przypadku parametrów wejściowych i wyjściowych należy użyć parametrów oraz funkcji konwersji TO_DATE lub TO_CHAR programu Oracle.dates, use a String parameter and the Oracle TO_DATE or TO_CHAR conversion functions for input and output parameters respectively. Użyj .NET Framework DateTime lub OracleDateTime typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework DateTime or OracleClient OracleDateTime data type in Value.

Double 30

Wartość zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji.A double-precision floating-point value. Nie jest to natywny typ danych programu Oracle, ale jest udostępniany w celu zwiększenia wydajności podczas wiązania parametrów wejściowych.This is not a native Oracle data type, but is provided to improve performance when binding input parameters. Aby uzyskać informacje na temat konwersji wartości numerycznych Oracle na typy danych środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR), zobacz OracleNumber .For information about conversion of Oracle numeric values to common language runtime (CLR) data types, see OracleNumber. Użyj .NET Framework Double lub OracleNumber typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework Double or OracleClient OracleNumber data type in Value.

Float 29

Wartość zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji.A single-precision floating-point value. Nie jest to natywny typ danych programu Oracle, ale jest udostępniany w celu zwiększenia wydajności podczas wiązania parametrów wejściowych.This is not a native Oracle data type, but is provided to improve performance when binding input parameters. Aby uzyskać informacje na temat konwersji wartości numerycznych Oracle do typów danych środowiska uruchomieniowego języka wspólnego, zobacz OracleNumber .For information about conversion of Oracle numeric values to common language runtime data types, see OracleNumber. Użyj .NET Framework Single lub OracleNumber typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework Single or OracleClient OracleNumber data type in Value.

Int16 27

Typ całkowity reprezentujący 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem wartości z przedziału od-32768 do 32767.An integral type representing signed 16-bit integers with values between -32768 and 32767. Nie jest to natywny typ danych programu Oracle, ale jest udostępniany w celu zwiększenia wydajności podczas wiązania parametrów wejściowych.This is not a native Oracle data type, but is provided to improve performance when binding input parameters. Aby uzyskać informacje na temat konwersji wartości numerycznych Oracle na typy danych środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR), zobacz OracleNumber .For information about conversion of Oracle numeric values to common language runtime (CLR) data types, see OracleNumber. Użyj .NET Framework Int16 lub OracleNumber typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework Int16 or OracleClient OracleNumber data type in Value.

Int32 28

Typ całkowity reprezentujący podpisane 32-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od-2147483648 do 2147483647.An integral type representing signed 32-bit integers with values between -2147483648 and 2147483647. To nie jest natywny typ danych programu Oracle, ale zapewnia wydajność podczas wiązania parametrów wejściowych.This is not a native Oracle data type, but is provided for performance when binding input parameters. Aby uzyskać informacje na temat konwersji wartości numerycznych Oracle do typów danych środowiska uruchomieniowego języka wspólnego, zobacz OracleNumber .For information about conversion of Oracle numeric values to common language runtime data types, see OracleNumber. Użyj .NET Framework Int32 lub OracleNumber typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework Int32 or OracleClient OracleNumber data type in Value.

IntervalDayToSecond 7

INTERVAL DAY TO SECONDTyp danych Oracle (Oracle 9i lub nowszy) zawierający interwał czasu w dniach, godzinach, minutach i sekundach i ma stały rozmiar 11 bajtów.An Oracle INTERVAL DAY TO SECOND data type (Oracle 9i or later) that contains an interval of time in days, hours, minutes, and seconds, and has a fixed size of 11 bytes. Użyj .NET Framework TimeSpan lub OracleTimeSpan typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework TimeSpan or OracleClient OracleTimeSpan data type in Value.

IntervalYearToMonth 8

INTERVAL YEAR TO MONTHTyp danych Oracle (Oracle 9i lub nowszy) zawierający interwał czasu w latach i miesiącach i ma ustalony rozmiar 5 bajtów.An Oracle INTERVAL YEAR TO MONTH data type (Oracle 9i or later) that contains an interval of time in years and months, and has a fixed size of 5 bytes. Użyj .NET Framework Int32 lub OracleMonthSpan typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework Int32 or OracleClient OracleMonthSpan data type in Value.

LongRaw 9

LONGRAWTyp danych Oracle zawierający dane binarne o zmiennej długości o maksymalnym rozmiarze wynoszącym 2 gigabajty.An Oracle LONGRAW data type that contains variable-length binary data with a maximum size of 2 gigabytes. Użyj .NET Framework Byte[] lub OracleBinary typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework Byte[] or OracleClient OracleBinary data type in Value.

Podczas aktualizowania kolumny o długim typie danych RAW wyjątek jest zgłaszany po wprowadzeniu wartości null w kolumnie.When you update a column with the LONG RAW data type, an exception is thrown when you enter a value of null in the column. Typ danych Long RAW Oracle jest typem przestarzałym w programie Oracle w wersji 8,0.The Oracle LONG RAW data type is a deprecated type in Oracle version 8.0. Aby uniknąć tego błędu, użyj typu danych BLOB zamiast Long RAW.To avoid this error, use the BLOB data type instead of LONG RAW.

LongVarChar 10

LONGTyp danych Oracle, który zawiera ciąg znaków o zmiennej długości o maksymalnym rozmiarze wynoszącym 2 gigabajty.An Oracle LONG data type that contains a variable-length character string with a maximum size of 2 gigabytes. Użyj .NET Framework String lub OracleString typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework String or OracleClient OracleString data type in Value.

NChar 11

NCHARTyp danych Oracle, który zawiera ciąg znaków o stałej długości, który ma być przechowywany w krajowym zestawie znaków bazy danych, o maksymalnym rozmiarze 2 000 bajtów (nie znaków), gdy jest przechowywany w bazie danych.An Oracle NCHAR data type that contains fixed-length character string to be stored in the national character set of the database, with a maximum size of 2,000 bytes (not characters) when stored in the database. Rozmiar wartości zależy od Narodowego zestawu znaków bazy danych.The size of the value depends on the national character set of the database. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację programu Oracle.See your Oracle documentation for more information. Użyj .NET Framework String lub OracleString typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework String or OracleClient OracleString data type in Value.

NClob 12

NCLOBTyp danych Oracle, który zawiera dane znakowe, które mają być przechowywane w krajowym zestawie znaków bazy danych, o maksymalnym rozmiarze wynoszącym 4 gigabajty (nie znaki), które są przechowywane w bazie danych.An Oracle NCLOB data type that contains character data to be stored in the national character set of the database, with a maximum size of 4 gigabytes (not characters) when stored in the database. Rozmiar wartości zależy od Narodowego zestawu znaków bazy danych.The size of the value depends on the national character set of the database. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację programu Oracle.See your Oracle documentation for more information. Użyj .NET Framework String lub OracleString typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework String or OracleClient OracleString data type in Value.

Number 13

NUMBERTyp danych Oracle, który zawiera dane liczbowe o zmiennej długości z maksymalną dokładnością i skalą 38.An Oracle NUMBER data type that contains variable-length numeric data with a maximum precision and scale of 38. To mapuje na Decimal .This maps to Decimal. Aby powiązać oprogramowanie Oracle, NUMBER które przekracza to MaxValue , co może zawierać, należy użyć OracleNumber typu danych lub użyć String parametru oraz funkcji Oracle TO_NUMBER lub TO_CHAR konwersji parametrów wejściowych i wyjściowych.To bind an Oracle NUMBER that exceeds what MaxValue can contain, either use an OracleNumber data type, or use a String parameter and the Oracle TO_NUMBER or TO_CHAR conversion functions for input and output parameters respectively. Użyj .NET Framework Decimal lub OracleNumber typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework Decimal or OracleClient OracleNumber data type in Value.

NVarChar 14

NVARCHAR2Typ danych Oracle, który zawiera ciąg znaków o zmiennej długości przechowywany w krajowym zestawie znaków bazy danych, o maksymalnym rozmiarze 4 000 bajtów (nie znaków), gdy jest przechowywany w bazie danych.An Oracle NVARCHAR2 data type that contains a variable-length character string stored in the national character set of the database, with a maximum size of 4,000 bytes (not characters) when stored in the database. Rozmiar wartości zależy od Narodowego zestawu znaków bazy danych.The size of the value depends on the national character set of the database. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację programu Oracle.See your Oracle documentation for more information. Użyj .NET Framework String lub OracleString typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework String or OracleClient OracleString data type in Value.

Raw 15

RAWTyp danych Oracle, który zawiera dane binarne o zmiennej długości o maksymalnym rozmiarze 2 000 bajtów.An Oracle RAW data type that contains variable-length binary data with a maximum size of 2,000 bytes. Użyj .NET Framework Byte[] lub OracleBinary typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework Byte[] or OracleClient OracleBinary data type in Value.

RowId 16

Reprezentacja ciągu Base64 ROWID typu danych Oracle.The base64 string representation of an Oracle ROWID data type. Użyj .NET Framework String lub OracleString typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework String or OracleClient OracleString data type in Value.

SByte 26

Typ całkowity reprezentujący 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem z wartościami z przedziału od-128 do 127.An integral type representing signed 8 bit integers with values between -128 and 127. Nie jest to natywny typ danych programu Oracle, ale jest udostępniany w celu zwiększenia wydajności podczas wiązania parametrów wejściowych.This is not a native Oracle data type, but is provided to improve performance when binding input parameters. Użyj .NET Framework SByte Typ danych w Value .Use the .NET Framework SByte data type in Value.

Timestamp 18

Oracle TIMESTAMP (Oracle 9i lub nowszy) zawierający datę i godzinę (w tym sekundy) i zakresy w rozmiarze od 7 do 11 bajtów.An Oracle TIMESTAMP (Oracle 9i or later) that contains date and time (including seconds), and ranges in size from 7 to 11 bytes. Użyj .NET Framework DateTime lub OracleDateTime typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework DateTime or OracleClient OracleDateTime data type in Value.

TimestampLocal 19

Oracle TIMESTAMP WITH LOCAL TIMEZONE (Oracle 9i lub nowszy) zawierający datę, godzinę i odwołanie do oryginalnej strefy czasowej oraz zakresy w rozmiarze od 7 do 11 bajtów.An Oracle TIMESTAMP WITH LOCAL TIMEZONE (Oracle 9i or later) that contains date, time, and a reference to the original time zone, and ranges in size from 7 to 11 bytes. Użyj .NET Framework DateTime lub OracleDateTime typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework DateTime or OracleClient OracleDateTime data type in Value.

TimestampWithTZ 20

Oracle TIMESTAMP WITH TIMEZONE (Oracle 9i lub nowszy) zawierający datę, godzinę i określoną strefę czasową o stałym rozmiarze wynoszącym 13 bajtów.An Oracle TIMESTAMP WITH TIMEZONE (Oracle 9i or later) that contains date, time, and a specified time zone, and has a fixed size of 13 bytes. Użyj .NET Framework DateTime lub OracleDateTime typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework DateTime or OracleClient OracleDateTime data type in Value.

UInt16 24

Typ całkowity reprezentujący 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku z wartościami z zakresu od 0 do 65535.An integral type representing unsigned 16-bit integers with values between 0 and 65535. Nie jest to natywny typ danych programu Oracle, ale jest udostępniany w celu zwiększenia wydajności podczas wiązania parametrów wejściowych.This is not a native Oracle data type, but is provided to improve performance when binding input parameters. Aby uzyskać informacje na temat konwersji wartości numerycznych Oracle na typy danych środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR), zobacz OracleNumber .For information about conversion of Oracle numeric values to common language runtime (CLR) data types, see OracleNumber. Użyj .NET Framework UInt16 lub OracleNumber typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework UInt16 or OracleClient OracleNumber data type in Value.

UInt32 25

Typ całkowity reprezentujący niepodpisane 32-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od 0 do 4294967295.An integral type representing unsigned 32-bit integers with values between 0 and 4294967295. Nie jest to natywny typ danych programu Oracle, ale jest udostępniany w celu zwiększenia wydajności podczas wiązania parametrów wejściowych.This is not a native Oracle data type, but is provided to improve performance when binding input parameters. Aby uzyskać informacje na temat konwersji wartości numerycznych Oracle na typy danych środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR), zobacz OracleNumber .For information about conversion of Oracle numeric values to common language runtime (CLR) data types, see OracleNumber. Użyj .NET Framework UInt32 lub OracleNumber typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework UInt32 or OracleClient OracleNumber data type in Value.

VarChar 22

VARCHAR2Typ danych Oracle, który zawiera ciąg znaków o zmiennej długości o maksymalnym rozmiarze 4 000 bajtów.An Oracle VARCHAR2 data type that contains a variable-length character string with a maximum size of 4,000 bytes. Użyj .NET Framework String lub OracleString typu danych OracleClient w Value .Use the .NET Framework String or OracleClient OracleString data type in Value.

Dotyczy