OracleParameter Klasa

Definicja

Reprezentuje parametr do OracleCommand i opcjonalnie jego mapowanie do DataColumn.Represents a parameter to an OracleCommand and optionally its mapping to a DataColumn. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class OracleParameter sealed : MarshalByRefObject, ICloneable, System::Data::IDbDataParameter
public ref class OracleParameter sealed : System::Data::Common::DbParameter, ICloneable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Data.OracleClient.OracleParameter/OracleParameterConverter))]
public sealed class OracleParameter : MarshalByRefObject, ICloneable, System.Data.IDbDataParameter
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Data.OracleClient.OracleParameter/OracleParameterConverter))]
public sealed class OracleParameter : System.Data.Common.DbParameter, ICloneable
type OracleParameter = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface IDbDataParameter
  interface IDataParameter
  interface ICloneable
type OracleParameter = class
  inherit DbParameter
  interface ICloneable
  interface IDbDataParameter
  interface IDataParameter
Public NotInheritable Class OracleParameter
Inherits MarshalByRefObject
Implements ICloneable, IDbDataParameter
Public NotInheritable Class OracleParameter
Inherits DbParameter
Implements ICloneable
Dziedziczenie
OracleParameter
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład tworzy wiele wystąpień OracleParameter za pomocą OracleParameterCollection w OracleDataAdapter.The following example creates multiple instances of OracleParameter through the OracleParameterCollection within the OracleDataAdapter. Te parametry służą do wybierania danych z bazy danych i umieszczania danych w DataSet.These parameters are used to select data from the database and place the data in the DataSet. W tym przykładzie przyjęto założenie, że DataSet i OracleDataAdapter zostały już utworzone przy użyciu odpowiedniego schematu, poleceń i połączenia.This example assumes that a DataSet and an OracleDataAdapter have already been created by using the appropriate schema, commands, and connection.

public void AddOracleParameters()
 {
 // ...
 // create dataSet and adapter
 // ...
  adapter.SelectCommand.Parameters.Add("pEName", OracleType.VarChar, 80).Value = "Smith";
  adapter.SelectCommand.Parameters.Add("pEmpNo", OracleType.Int32).Value = 7369;
  adapter.Fill(dataSet);
 }

Public Sub AddOracleParameters()
  ' ...
  ' create dataSet and adapter
  ' ...
adapter.SelectCommand.Parameters.Add("pEName", OracleType.VarChar, 80).Value = "Smith"
adapter.SelectCommand.Parameters.Add("pEmpNo", OracleType.Int32).Value = 7369
adapter.Fill(dataSet)
End Sub 

Uwagi

W nazwach parametrów nie jest rozróżniana wielkość liter.Parameter names are not case-sensitive.

Podczas wykonywania zapytania dotyczącego bazy danych Oracle przy użyciu Microsoft OLE DB Provider dla Oracle (MSDAORA I) i ODBC.NET Framework Dostawca danych, przy użyciu klauzuli LIKE do zapytania wartości pól o stałej długości mogą nie zwracać wszystkich oczekiwanych dopasowań.When querying an Oracle database using the Microsoft OLE DB Provider for Oracle (MSDAORA) and the ODBC.NET Framework Data Provider, using the LIKE clause to query values in fixed-length fields may not return all expected matches. Przyczyną jest to, że gdy program Oracle dopasowuje wartości dla pól o stałej długości w klauzuli LIKE, dopasowuje całą długość ciągu, włącznie z dowolnymi końcowymi spacjami.The reason is that when Oracle matches values for fixed-length fields in a LIKE clause, it matches the entire length of the string, including any padding trailing spaces. Na przykład jeśli tabela w bazie danych programu Oracle zawiera pole o nazwie "pole1" zdefiniowane jako char(3)i wprowadzisz wartość "a" do wiersza tej tabeli, poniższy kod nie zwróci wiersza.For example, if a table in an Oracle database contains a field named "Field1" that is defined as char(3), and you enter the value "a" into a row of that table, the following code will not return the row.

Dim queryString As String = "SELECT * FROM Table1 WHERE Field1 LIKE ?" 
Dim command As OleDbCommand = New OleDbCommand(queryString, connection) 
command.Parameters.Add("@p1", OleDbType.Char, 3).Value = "a" 
Dim reader As OleDbDataReader = command.ExecuteReader() 
string queryString = "SELECT * FROM Table1 WHERE Field1 LIKE ?"; 
OleDbCommand command = new OleDbCommand(queryString, connection); 
command.Parameters.Add("@p1", OleDbType.Char, 3).Value = "a"; 
OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

Jest to spowodowane tym, że program Oracle przechowuje wartość kolumny jako "a" (uzupełnienie "a", z spacjami końcowymi, do stałej długości pola wynoszącej 3), której Oracle nie traktuje jako zgodnej wartości parametru "a" w przypadku LIKE porównanie pól o stałej długości.This is because Oracle stores the column value as "a " (padding "a", with trailing spaces, to the fixed field length of 3), which Oracle does not treat as a match for the parameter value of "a" in the case of a LIKE comparison of fixed-length fields.

Aby rozwiązać ten problem, Dołącz symbol wieloznaczny ("%") do wartości parametru ("a%") lub zamiast tego użyj porównania = SQL.To resolve this problem, append a percentage ("%") wildcard character to the parameter value ("a%"), or use an SQL = comparison instead.

Konstruktory

OracleParameter()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OracleParameter.Initializes a new instance of the OracleParameter class.

OracleParameter(String, Object)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OracleParameter, która używa nazwy parametru i obiektu OracleParameter.Initializes a new instance of the OracleParameter class that uses the parameter name and an OracleParameter object.

OracleParameter(String, OracleType)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OracleParameter, która używa nazwy parametru i typu danych.Initializes a new instance of the OracleParameter class that uses the parameter name and data type.

OracleParameter(String, OracleType, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OracleParameter, która używa nazwy parametru, typu danych i długości.Initializes a new instance of the OracleParameter class that uses the parameter name, data type, and length.

OracleParameter(String, OracleType, Int32, ParameterDirection, Boolean, Byte, Byte, String, DataRowVersion, Object)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OracleParameter, która używa nazwy parametru, typu danych, długości, nazwy kolumny źródłowej, kierunku parametru, dokładności liczbowej i innych właściwości.Initializes a new instance of the OracleParameter class that uses the parameter name, data type, length, source column name, parameter direction, numeric precision, and other properties.

OracleParameter(String, OracleType, Int32, ParameterDirection, String, DataRowVersion, Boolean, Object)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OracleParameter, która używa nazwy parametru, typu danych, rozmiaru, kierunku, kolumny źródłowej, wersji źródłowej i innych właściwości.Initializes a new instance of the OracleParameter class that uses the parameter name, data type, size, direction, source column, source version, and other properties.

OracleParameter(String, OracleType, Int32, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OracleParameter, która używa nazwy parametru, typu danych, długości i nazwy kolumny źródłowej.Initializes a new instance of the OracleParameter class that uses the parameter name, data type, length, and source column name.

Właściwości

DbType

Pobiera lub ustawia DbType parametru.Gets or sets the DbType of the parameter.

Direction

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy parametr jest tylko wejściowy, tylko w trybie wyjściowym, dwukierunkowym lub parametrem wartości zwracanej procedury składowanej.Gets or sets a value that indicates whether the parameter is input-only, output-only, bidirectional, or a stored procedure return value parameter.

IsNullable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy parametr akceptuje wartości null.Gets or sets a value that indicates whether the parameter accepts null values.

Offset

Pobiera lub ustawia przesunięcie do właściwości Value.Gets or sets the offset to the Value property.

OracleType

Pobiera lub ustawia OracleType parametru.Gets or sets the OracleType of the parameter.

ParameterName

Pobiera lub ustawia nazwę OracleParameter.Gets or sets the name of the OracleParameter.

Precision

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę cyfr używaną do reprezentowania właściwości Value.Gets or sets the maximum number of digits used to represent the Value property.

Scale

Pobiera lub ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, do których Value zostanie rozwiązany.Gets or sets the number of decimal places to which Value is resolved.

Size

Pobiera lub ustawia maksymalny rozmiar danych w kolumnie w bajtach.Gets or sets the maximum size, in bytes, of the data within the column.

SourceColumn

Pobiera lub ustawia nazwę kolumny źródłowej zamapowanej na DataSet i użytą do załadowania lub zwrócenia ValueGets or sets the name of the source column mapped to the DataSet and used for loading or returning the Value

SourceColumnNullMapping

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kolumna źródłowa dopuszcza wartość null.Gets or sets a value which indicates whether the source column is nullable. Dzięki temu OracleCommandBuilder prawidłowo generować instrukcje Update dla kolumn dopuszczających wartości null.This allows OracleCommandBuilder to correctly generate Update statements for nullable columns.

SourceVersion

Pobiera lub ustawia DataRowVersion do użycia podczas ładowania Value.Gets or sets the DataRowVersion to use when you load Value.

Value

Pobiera lub ustawia wartość parametru.Gets or sets the value of the parameter.

Metody

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego obiektu MarshalByRefObject.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
ResetDbType()

Resetuje typ skojarzony z tym OracleParameter.Resets the type associated with this OracleParameter.

ResetOracleType()

Resetuje typ skojarzony z tym OracleParameter.Resets the type associated with this OracleParameter.

ToString()

Pobiera ciąg zawierający ParameterName.Gets a string that contains the ParameterName.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Clone().For a description of this member, see Clone().

IDataParameter.SourceVersion (Odziedziczone po DbParameter)
IDbDataParameter.Precision

Wskazuje precyzję parametrów liczbowych.Indicates the precision of numeric parameters.

(Odziedziczone po DbParameter)
IDbDataParameter.Scale

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Scale.For a description of this member, see Scale.

(Odziedziczone po DbParameter)

Dotyczy