DataSet Klasa

Definicja

Reprezentuje pamięć podręczną danych.Represents an in-memory cache of data.

public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataSet : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
[System.Serializable]
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
[System.Serializable]
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataSet : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
type DataSet = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface ISupportInitialize
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, IXmlSerializable
Public Class DataSet
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład składa się z kilku metod, które łączą, tworzą i wypełniają DataSet z bazy danych Northwind .The following example consists of several methods that, combined, create and fill a DataSet from the Northwind database.

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace Microsoft.AdoNet.DataSetDemo
{
  class NorthwindDataSet
  {
    static void Main()
    {
      string connectionString = GetConnectionString();
      ConnectToData(connectionString);
    }

    private static void ConnectToData(string connectionString)
    {
      //Create a SqlConnection to the Northwind database.
      using (SqlConnection connection =
            new SqlConnection(connectionString))
      {
        //Create a SqlDataAdapter for the Suppliers table.
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();

        // A table mapping names the DataTable.
        adapter.TableMappings.Add("Table", "Suppliers");

        // Open the connection.
        connection.Open();
        Console.WriteLine("The SqlConnection is open.");

        // Create a SqlCommand to retrieve Suppliers data.
        SqlCommand command = new SqlCommand(
          "SELECT SupplierID, CompanyName FROM dbo.Suppliers;",
          connection);
        command.CommandType = CommandType.Text;

        // Set the SqlDataAdapter's SelectCommand.
        adapter.SelectCommand = command;

        // Fill the DataSet.
        DataSet dataSet = new DataSet("Suppliers");
        adapter.Fill(dataSet);

        // Create a second Adapter and Command to get
        // the Products table, a child table of Suppliers. 
        SqlDataAdapter productsAdapter = new SqlDataAdapter();
        productsAdapter.TableMappings.Add("Table", "Products");

        SqlCommand productsCommand = new SqlCommand(
          "SELECT ProductID, SupplierID FROM dbo.Products;",
          connection);
        productsAdapter.SelectCommand = productsCommand;

        // Fill the DataSet.
        productsAdapter.Fill(dataSet);

        // Close the connection.
        connection.Close();
        Console.WriteLine("The SqlConnection is closed.");

        // Create a DataRelation to link the two tables
        // based on the SupplierID.
        DataColumn parentColumn =
          dataSet.Tables["Suppliers"].Columns["SupplierID"];
        DataColumn childColumn =
          dataSet.Tables["Products"].Columns["SupplierID"];
        DataRelation relation =
          new System.Data.DataRelation("SuppliersProducts",
          parentColumn, childColumn);
        dataSet.Relations.Add(relation);
        Console.WriteLine(
          "The {0} DataRelation has been created.",
          relation.RelationName);
      }
    }

    static private string GetConnectionString()
    {
      // To avoid storing the connection string in your code, 
      // you can retrieve it from a configuration file.
      return "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;"
        + "Integrated Security=SSPI";
    }
  }
}
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Data
Imports system.Data.SqlClient

Public Class NorthwindDataSet

  Public Shared Sub Main()
    Dim connectionString As String = _
      GetConnectionString()
    ConnectToData(connectionString)
  End Sub

  Private Shared Sub ConnectToData( _
    ByVal connectionString As String)

    ' Create a SqlConnection to the Northwind database.
    Using connection As SqlConnection = New SqlConnection( _
      connectionString)

      ' Create a SqlDataAdapter for the Suppliers table.
      Dim suppliersAdapter As SqlDataAdapter = _
        New SqlDataAdapter()

      ' A table mapping names the DataTable.
      suppliersAdapter.TableMappings.Add("Table", "Suppliers")

      ' Open the connection.
      connection.Open()
      Console.WriteLine("The SqlConnection is open.")

      ' Create a SqlCommand to retrieve Suppliers data.
      Dim suppliersCommand As New SqlCommand( _
        "SELECT SupplierID, CompanyName FROM dbo.Suppliers;", _
        connection)
      suppliersCommand.CommandType = CommandType.Text

      ' Set the SqlDataAdapter's SelectCommand.
      suppliersAdapter.SelectCommand = suppliersCommand

      ' Fill the DataSet.
      Dim dataSet As New DataSet("Suppliers")
      suppliersAdapter.Fill(dataSet)

      ' Create a second SqlDataAdapter and SqlCommand to get
      ' the Products table, a child table of Suppliers. 
      Dim productsAdapter As New SqlDataAdapter()
      productsAdapter.TableMappings.Add("Table", "Products")

      Dim productsCommand As New SqlCommand( _
        "SELECT ProductID, SupplierID FROM dbo.Products;", _
        connection)
      productsAdapter.SelectCommand = productsCommand

      ' Fill the DataSet.
      productsAdapter.Fill(dataSet)

      ' Close the connection.
      connection.Close()
      Console.WriteLine("The SqlConnection is closed.")

      ' Create a DataRelation to link the two tables
      ' based on the SupplierID.
      Dim parentColumn As DataColumn = _
        dataSet.Tables("Suppliers").Columns("SupplierID")
      Dim childColumn As DataColumn = _
        dataSet.Tables("Products").Columns("SupplierID")
      Dim relation As New DataRelation("SuppliersProducts", _
        parentColumn, childColumn)
      dataSet.Relations.Add(relation)

      Console.WriteLine( _
        "The {0} DataRelation has been created.", _
        relation.RelationName)
    End Using

  End Sub

  Private Shared Function GetConnectionString() As String
    ' To avoid storing the connection string in your code, 
    ' you can retrieve it from a configuration file.
    Return "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;" _
      & "Integrated Security=SSPI;"
  End Function
End Class

Uwagi

DataSet, która jest pamięcią podręczną danych pobieraną ze źródła danych, jest głównym składnikiem architektury ADO.NET.The DataSet, which is an in-memory cache of data retrieved from a data source, is a major component of the ADO.NET architecture. DataSet składa się z kolekcji obiektów DataTable, które można powiązać ze sobą za pomocą obiektów DataRelation.The DataSet consists of a collection of DataTable objects that you can relate to each other with DataRelation objects. Możesz również wymusić integralność danych w DataSet przy użyciu obiektów UniqueConstraint i ForeignKeyConstraint.You can also enforce data integrity in the DataSet by using the UniqueConstraint and ForeignKeyConstraint objects. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obiektami DataSet, zobacz zestawy danych, DataTables i DataViews.For further details about working with DataSet objects, see DataSets, DataTables, and DataViews.

Obiekty DataTable zawierają dane, DataRelationCollection pozwala na nawigowanie po hierarchii tabeli.Whereas DataTable objects contain the data, the DataRelationCollection allows you to navigate though the table hierarchy. Tabele są zawarte w DataTableCollection dostępnym za pomocą właściwości Tables.The tables are contained in a DataTableCollection accessed through the Tables property. Podczas uzyskiwania dostępu do DataTable obiektów należy pamiętać, że są warunkowo uwzględniać wielkość liter.When accessing DataTable objects, note that they are conditionally case sensitive. Na przykład, jeśli jeden DataTable ma nazwę "webtableion", a drugi o nazwie "webtablee", ciąg używany do wyszukiwania jednej z tabel jest traktowany jako uwzględniający wielkość liter.For example, if one DataTable is named "mydatatable" and another is named "Mydatatable", a string used to search for one of the tables is regarded as case sensitive. Jeśli jednak "istnieje" i "nie jest", to ciąg wyszukiwania jest traktowany jako nieuwzględniający wielkości liter.However, if "mydatatable" exists and "Mydatatable" does not, the search string is regarded as case insensitive. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obiektami DataTable, zobacz Tworzenie elementu DataTable.For more information about working with DataTable objects, see Creating a DataTable.

DataSet może odczytywać i zapisywać dane oraz schemat jako dokumenty XML.A DataSet can read and write data and schema as XML documents. Dane i schemat mogą następnie być transportowane przez protokół HTTP i używane przez dowolną aplikację na dowolnej platformie, która jest włączona w formacie XML.The data and schema can then be transported across HTTP and used by any application, on any platform that is XML-enabled. Schemat można zapisać jako schemat XML przy użyciu metody WriteXmlSchema, a zarówno schematu, jak i danych można zapisać przy użyciu metody WriteXml.You can save the schema as an XML schema with the WriteXmlSchema method, and both schema and data can be saved using the WriteXml method. Aby odczytać dokument XML zawierający schemat i dane, użyj metody ReadXml.To read an XML document that includes both schema and data, use the ReadXml method.

W typowej implementacji wielu warstw, kroki służące do tworzenia i odświeżania DataSet, a z kolei aktualizowania oryginalnych danych są następujące:In a typical multiple-tier implementation, the steps for creating and refreshing a DataSet, and in turn, updating the original data are to:

 1. Kompiluj i wypełnij poszczególne DataTable w DataSet za pomocą danych ze źródła danych przy użyciu DataAdapter.Build and fill each DataTable in a DataSet with data from a data source using a DataAdapter.

 2. Zmień dane w poszczególnych obiektach DataTable przez dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie obiektów DataRow.Change the data in individual DataTable objects by adding, updating, or deleting DataRow objects.

 3. Wywołaj metodę GetChanges, aby utworzyć drugi DataSet, który zawiera tylko zmiany w danych.Invoke the GetChanges method to create a second DataSet that features only the changes to the data.

 4. Wywołaj metodę Update DataAdapter, przekazując drugi DataSet jako argument.Call the Update method of the DataAdapter, passing the second DataSet as an argument.

 5. Wywołaj metodę Merge, aby scalić zmiany z drugiej DataSet do pierwszej.Invoke the Merge method to merge the changes from the second DataSet into the first.

 6. Wywołaj AcceptChanges w DataSet.Invoke the AcceptChanges on the DataSet. Alternatywnie Wywołaj RejectChanges, aby anulować zmiany.Alternatively, invoke RejectChanges to cancel the changes.

Uwaga

Obiekty DataSet i DataTable dziedziczą z MarshalByValueComponenti obsługują interfejs ISerializable na potrzeby komunikacji zdalnej.The DataSet and DataTable objects inherit from MarshalByValueComponent, and support the ISerializable interface for remoting. Są to jedyne ADO.NET obiekty, które można zdalnie.These are the only ADO.NET objects that can be remoted.

Uwaga

Klasy dziedziczone z DataSet nie są finalizowane przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych, ponieważ finalizator został pominięty w DataSet.Classes inherited from DataSet are not finalized by the garbage collector, because the finalizer has been suppressed in DataSet. Klasa pochodna może wywoływać metodę ReRegisterForFinalize w jej konstruktorze, aby umożliwić sfinalizowanie klasy przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych.The derived class can call the ReRegisterForFinalize method in its constructor to allow the class to be finalized by the garbage collector.

Konstruktory

DataSet()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataSet.Initializes a new instance of the DataSet class.

DataSet(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataSet, która ma dane serializacji i kontekst.Initializes a new instance of a DataSet class that has the given serialization information and context.

DataSet(SerializationInfo, StreamingContext, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataSet.Initializes a new instance of the DataSet class.

DataSet(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataSet o podaną nazwę.Initializes a new instance of a DataSet class with the given name.

Właściwości

CaseSensitive

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Porównywanie ciągów w DataTable obiektów jest rozróżniana wielkość liter.Gets or sets a value indicating whether string comparisons within DataTable objects are case-sensitive.

Container

Pobiera kontener dla składnika.Gets the container for the component.

(Odziedziczone po MarshalByValueComponent)
DataSetName

Pobiera lub ustawia nazwę bieżącego DataSet.Gets or sets the name of the current DataSet.

DefaultViewManager

Pobiera niestandardowy widok danych zawartych w DataSet, aby umożliwić filtrowanie, wyszukiwanie i Nawigowanie przy użyciu niestandardowego DataViewManager.Gets a custom view of the data contained in the DataSet to allow filtering, searching, and navigating using a custom DataViewManager.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value indicating whether the component is currently in design mode.

(Odziedziczone po MarshalByValueComponent)
EnforceConstraints

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy reguły ograniczeń są przestrzegane podczas próby wykonania jakiejkolwiek operacji aktualizacji.Gets or sets a value indicating whether constraint rules are followed when attempting any update operation.

Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego składnika.Gets the list of event handlers that are attached to this component.

(Odziedziczone po MarshalByValueComponent)
ExtendedProperties

Pobiera kolekcję dostosowanych informacji o użytkowniku skojarzonych z DataSet.Gets the collection of customized user information associated with the DataSet.

HasErrors

Pobiera wartość wskazującą, czy w żadnym z DataTable obiektów w tym DataSetwystępują błędy.Gets a value indicating whether there are errors in any of the DataTable objects within this DataSet.

IsInitialized

Pobiera wartość wskazującą, czy DataSet jest inicjowana.Gets a value that indicates whether the DataSet is initialized.

Locale

Pobiera lub ustawia informacje o ustawieniach regionalnych używane do porównywania ciągów w tabeli.Gets or sets the locale information used to compare strings within the table.

Namespace

Pobiera lub ustawia przestrzeń nazw DataSet.Gets or sets the namespace of the DataSet.

Prefix

Pobiera lub ustawia prefiks XML, który aliasuje przestrzeń nazw DataSet.Gets or sets an XML prefix that aliases the namespace of the DataSet.

Relations

Pobiera kolekcję relacji łączących tabele i zezwalającą na nawigowanie z tabel nadrzędnych do tabel podrzędnych.Gets the collection of relations that link tables and allow navigation from parent tables to child tables.

RemotingFormat

Pobiera lub ustawia SerializationFormat dla DataSet używany podczas komunikacji zdalnej.Gets or sets a SerializationFormat for the DataSet used during remoting.

SchemaSerializationMode

Pobiera lub ustawia SchemaSerializationMode dla DataSet.Gets or sets a SchemaSerializationMode for a DataSet.

Site

Pobiera lub ustawia ISite dla DataSet.Gets or sets an ISite for the DataSet.

Tables

Pobiera kolekcję tabel znajdujących się w DataSet.Gets the collection of tables contained in the DataSet.

Metody

AcceptChanges()

Zatwierdza wszystkie zmiany wprowadzone do tego DataSet od momentu jego załadowania lub od czasu ostatniego wywołania AcceptChanges().Commits all the changes made to this DataSet since it was loaded or since the last time AcceptChanges() was called.

BeginInit()

Rozpoczyna inicjalizację DataSet, która jest używana w formularzu lub używana przez inny składnik.Begins the initialization of a DataSet that is used on a form or used by another component. Inicjalizacja występuje w czasie wykonywania.The initialization occurs at run time.

Clear()

Czyści DataSet dowolnych danych, usuwając wszystkie wiersze ze wszystkich tabel.Clears the DataSet of any data by removing all rows in all tables.

Clone()

Kopiuje strukturę DataSet, w tym wszystkie schematy DataTable, relacje i ograniczenia.Copies the structure of the DataSet, including all DataTable schemas, relations, and constraints. Nie kopiuje żadnych danych.Does not copy any data.

Copy()

Kopiuje zarówno strukturę, jak i dane dla tego DataSet.Copies both the structure and data for this DataSet.

CreateDataReader()

Zwraca DataTableReader z jednym zestawem wyników na DataTable, w tej samej kolejności, w której tabele są wyświetlane w kolekcji Tables.Returns a DataTableReader with one result set per DataTable, in the same sequence as the tables appear in the Tables collection.

CreateDataReader(DataTable[])

Zwraca DataTableReader z jednym zestawem wyników na DataTable.Returns a DataTableReader with one result set per DataTable.

DetermineSchemaSerializationMode(SerializationInfo, StreamingContext)

Określa SchemaSerializationMode DataSet.Determines the SchemaSerializationMode for a DataSet.

DetermineSchemaSerializationMode(XmlReader)

Określa SchemaSerializationMode DataSet.Determines the SchemaSerializationMode for a DataSet.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element MarshalByValueComponent.Releases all resources used by the MarshalByValueComponent.

(Odziedziczone po MarshalByValueComponent)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element MarshalByValueComponent i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the MarshalByValueComponent and optionally releases the managed resources.

(Odziedziczone po MarshalByValueComponent)
EndInit()

Przerywa inicjalizację DataSet, która jest używana w formularzu lub używana przez inny składnik.Ends the initialization of a DataSet that is used on a form or used by another component. Inicjalizacja występuje w czasie wykonywania.The initialization occurs at run time.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetChanges()

Pobiera kopię DataSet, która zawiera wszystkie zmiany dokonane od momentu załadowania lub AcceptChanges() od momentu jego ostatniego wywołania.Gets a copy of the DataSet that contains all changes made to it since it was loaded or since AcceptChanges() was last called.

GetChanges(DataRowState)

Pobiera kopię DataSet zawierającego wszystkie zmiany wprowadzone do niego od momentu ostatniego załadowania lub od momentu, gdy AcceptChanges() został wywołany, przefiltrowany przez DataRowState.Gets a copy of the DataSet containing all changes made to it since it was last loaded, or since AcceptChanges() was called, filtered by DataRowState.

GetDataSetSchema(XmlSchemaSet)

Pobiera kopię XmlSchemaSet dla zestawu danych.Gets a copy of XmlSchemaSet for the DataSet.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia obiekt informacji serializacji danymi wymaganymi do serializacji DataSet.Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataSet.

GetSchemaSerializable()

Zwraca wystąpienie XmlSchema możliwy do serializacji.Returns a serializable XmlSchema instance.

GetSerializationData(SerializationInfo, StreamingContext)

Deserializacji dane tabeli ze strumienia binarnego lub XML.Deserializes the table data from the binary or XML stream.

GetService(Type)

Pobiera realizatora IServiceProvider.Gets the implementer of the IServiceProvider.

(Odziedziczone po MarshalByValueComponent)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetXml()

Zwraca reprezentację XML danych przechowywanych w DataSet.Returns the XML representation of the data stored in the DataSet.

GetXmlSchema()

Zwraca schemat XML przedstawiający reprezentację XML danych przechowywanych w DataSet.Returns the XML Schema for the XML representation of the data stored in the DataSet.

HasChanges()

Pobiera wartość wskazującą, czy DataSet zawiera zmiany, łącznie z nowymi, usuniętymi lub zmodyfikowanymi wierszami.Gets a value indicating whether the DataSet has changes, including new, deleted, or modified rows.

HasChanges(DataRowState)

Pobiera wartość wskazującą, czy DataSet zawiera zmiany, w tym nowe, usunięte lub zmodyfikowane wiersze, filtrowane przez DataRowState.Gets a value indicating whether the DataSet has changes, including new, deleted, or modified rows, filtered by DataRowState.

InferXmlSchema(Stream, String[])

Stosuje schemat XML z określonego Stream do DataSet.Applies the XML schema from the specified Stream to the DataSet.

InferXmlSchema(String, String[])

Stosuje schemat XML z określonego pliku do DataSet.Applies the XML schema from the specified file to the DataSet.

InferXmlSchema(TextReader, String[])

Stosuje schemat XML z określonego TextReader do DataSet.Applies the XML schema from the specified TextReader to the DataSet.

InferXmlSchema(XmlReader, String[])

Stosuje schemat XML z określonego XmlReader do DataSet.Applies the XML schema from the specified XmlReader to the DataSet.

InitializeDerivedDataSet()

Deserializować wszystkie dane tabel z pliku binarnego lub strumienia XML.Deserialize all of the tables data of the DataSet from the binary or XML stream.

IsBinarySerialized(SerializationInfo, StreamingContext)

Sprawdza format serializowanej reprezentacji DataSet.Inspects the format of the serialized representation of the DataSet.

Load(IDataReader, LoadOption, DataTable[])

Wypełnia DataSet wartościami ze źródła danych przy użyciu podanej IDataReader, używając tablicy wystąpień DataTable do dostarczania informacji o schemacie i przestrzeni nazw.Fills a DataSet with values from a data source using the supplied IDataReader, using an array of DataTable instances to supply the schema and namespace information.

Load(IDataReader, LoadOption, FillErrorEventHandler, DataTable[])

Wypełnia DataSet wartościami ze źródła danych przy użyciu podanej IDataReader, używając tablicy wystąpień DataTable do dostarczania informacji o schemacie i przestrzeni nazw.Fills a DataSet with values from a data source using the supplied IDataReader, using an array of DataTable instances to supply the schema and namespace information.

Load(IDataReader, LoadOption, String[])

Wypełnia DataSet wartościami ze źródła danych przy użyciu podanej IDataReader, używając tablicy ciągów do dostarczania nazw tabel w DataSet.Fills a DataSet with values from a data source using the supplied IDataReader, using an array of strings to supply the names for the tables within the DataSet.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Merge(DataRow[])

Scala tablicę DataRow obiektów w bieżącym DataSet.Merges an array of DataRow objects into the current DataSet.

Merge(DataRow[], Boolean, MissingSchemaAction)

Scala tablicę DataRow obiektów w bieżącym DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges an array of DataRow objects into the current DataSet, preserving or discarding changes in the DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

Merge(DataSet)

Scala określony DataSet i jego schemat do bieżącego DataSet.Merges a specified DataSet and its schema into the current DataSet.

Merge(DataSet, Boolean)

Scala określony DataSet i jego schemat do bieżącego DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w tym DataSet zgodnie z podanym argumentem.Merges a specified DataSet and its schema into the current DataSet, preserving or discarding any changes in this DataSet according to the given argument.

Merge(DataSet, Boolean, MissingSchemaAction)

Scala określony DataSet i jego schemat z bieżącą DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w bieżącym DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges a specified DataSet and its schema with the current DataSet, preserving or discarding changes in the current DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

Merge(DataTable)

Scala określony DataTable i jego schemat do bieżącego DataSet.Merges a specified DataTable and its schema into the current DataSet.

Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

Scala określony DataTable i jego schemat do bieżącego DataSet, zachowując lub odrzucając zmiany w DataSet i obsługujące niezgodny schemat zgodnie z podanymi argumentami.Merges a specified DataTable and its schema into the current DataSet, preserving or discarding changes in the DataSet and handling an incompatible schema according to the given arguments.

OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs)

Podnosi zdarzenie OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs).Raises the OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs) event.

OnRemoveRelation(DataRelation)

Występuje po usunięciu obiektu DataRelation z DataTable.Occurs when a DataRelation object is removed from a DataTable.

OnRemoveTable(DataTable)

Występuje po usunięciu DataTable z DataSet.Occurs when a DataTable is removed from a DataSet.

RaisePropertyChanging(String)

Wysyła powiadomienie o zmianie określonej właściwości DataSet.Sends a notification that the specified DataSet property is about to change.

ReadXml(Stream)

Odczytuje schemat XML i dane do DataSet przy użyciu określonego Stream.Reads XML schema and data into the DataSet using the specified Stream.

ReadXml(Stream, XmlReadMode)

Odczytuje schemat XML i dane do DataSet przy użyciu określonych Stream i XmlReadMode.Reads XML schema and data into the DataSet using the specified Stream and XmlReadMode.

ReadXml(String)

Odczytuje schemat XML i dane do DataSet przy użyciu określonego pliku.Reads XML schema and data into the DataSet using the specified file.

ReadXml(String, XmlReadMode)

Odczytuje schemat XML i dane do DataSet przy użyciu określonego pliku i XmlReadMode.Reads XML schema and data into the DataSet using the specified file and XmlReadMode.

ReadXml(TextReader)

Odczytuje schemat XML i dane do DataSet przy użyciu określonego TextReader.Reads XML schema and data into the DataSet using the specified TextReader.

ReadXml(TextReader, XmlReadMode)

Odczytuje schemat XML i dane do DataSet przy użyciu określonych TextReader i XmlReadMode.Reads XML schema and data into the DataSet using the specified TextReader and XmlReadMode.

ReadXml(XmlReader)

Odczytuje schemat XML i dane do DataSet przy użyciu określonego XmlReader.Reads XML schema and data into the DataSet using the specified XmlReader.

ReadXml(XmlReader, XmlReadMode)

Odczytuje schemat XML i dane do DataSet przy użyciu określonych XmlReader i XmlReadMode.Reads XML schema and data into the DataSet using the specified XmlReader and XmlReadMode.

ReadXmlSchema(Stream)

Odczytuje schemat XML z określonego Stream w DataSet.Reads the XML schema from the specified Stream into the DataSet.

ReadXmlSchema(String)

Odczytuje schemat XML z określonego pliku do DataSet.Reads the XML schema from the specified file into the DataSet.

ReadXmlSchema(TextReader)

Odczytuje schemat XML z określonego TextReader w DataSet.Reads the XML schema from the specified TextReader into the DataSet.

ReadXmlSchema(XmlReader)

Odczytuje schemat XML z określonego XmlReader w DataSet.Reads the XML schema from the specified XmlReader into the DataSet.

ReadXmlSerializable(XmlReader)

Ignoruje atrybuty i zwraca pusty zestaw danych.Ignores attributes and returns an empty DataSet.

RejectChanges()

Wycofuje wszystkie zmiany wprowadzone do DataSet od momentu jego utworzenia lub od czasu ostatniego wywołania AcceptChanges().Rolls back all the changes made to the DataSet since it was created, or since the last time AcceptChanges() was called.

Reset()

Czyści wszystkie tabele i usuwa wszystkie relacje, ograniczenia obce i tabele z DataSet.Clears all tables and removes all relations, foreign constraints, and tables from the DataSet. Podklasy powinny przesłonić Reset(), aby przywrócić DataSet do oryginalnego stanu.Subclasses should override Reset() to restore a DataSet to its original state.

ShouldSerializeRelations()

Pobiera wartość wskazującą, czy właściwość Relations powinna być utrwalona.Gets a value indicating whether Relations property should be persisted.

ShouldSerializeTables()

Pobiera wartość wskazującą, czy właściwość Tables powinna być utrwalona.Gets a value indicating whether Tables property should be persisted.

ToString()

Zwraca String zawierający nazwę Component, jeśli istnieje.Returns a String containing the name of the Component, if any. Ta metoda nie powinna być przesłaniana.This method should not be overridden.

(Odziedziczone po MarshalByValueComponent)
WriteXml(Stream)

Zapisuje bieżące dane dla DataSet przy użyciu określonego Stream.Writes the current data for the DataSet using the specified Stream.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Zapisuje bieżące dane i opcjonalnie schemat dla DataSet przy użyciu określonych Stream i XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataSet using the specified Stream and XmlWriteMode. Aby zapisać schemat, ustaw wartość parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(String)

Zapisuje bieżące dane dla DataSet do określonego pliku.Writes the current data for the DataSet to the specified file.

WriteXml(String, XmlWriteMode)

Zapisuje bieżące dane i opcjonalnie schemat dla DataSet do określonego pliku przy użyciu określonego XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataSet to the specified file using the specified XmlWriteMode. Aby zapisać schemat, ustaw wartość parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(TextWriter)

Zapisuje bieżące dane dla DataSet przy użyciu określonego TextWriter.Writes the current data for the DataSet using the specified TextWriter.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Zapisuje bieżące dane i opcjonalnie schemat dla DataSet przy użyciu określonych TextWriter i XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataSet using the specified TextWriter and XmlWriteMode. Aby zapisać schemat, ustaw wartość parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXml(XmlWriter)

Zapisuje bieżące dane dla DataSet w określonym XmlWriter.Writes the current data for the DataSet to the specified XmlWriter.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Zapisuje bieżące dane i opcjonalnie schemat dla DataSet przy użyciu określonych XmlWriter i XmlWriteMode.Writes the current data, and optionally the schema, for the DataSet using the specified XmlWriter and XmlWriteMode. Aby zapisać schemat, ustaw wartość parametru mode na WriteSchema.To write the schema, set the value for the mode parameter to WriteSchema.

WriteXmlSchema(Stream)

Zapisuje strukturę DataSet jako schemat XML do określonego Stream obiektu.Writes the DataSet structure as an XML schema to the specified Stream object.

WriteXmlSchema(Stream, Converter<Type,String>)

Zapisuje strukturę DataSet jako schemat XML do określonego Stream obiektu.Writes the DataSet structure as an XML schema to the specified Stream object.

WriteXmlSchema(String)

Zapisuje strukturę DataSet jako schemat XML do pliku.Writes the DataSet structure as an XML schema to a file.

WriteXmlSchema(String, Converter<Type,String>)

Zapisuje strukturę DataSet jako schemat XML do pliku.Writes the DataSet structure as an XML schema to a file.

WriteXmlSchema(TextWriter)

Zapisuje strukturę DataSet jako schemat XML do określonego TextWriter obiektu.Writes the DataSet structure as an XML schema to the specified TextWriter object.

WriteXmlSchema(TextWriter, Converter<Type,String>)

Zapisuje strukturę DataSet jako schemat XML do określonego TextWriter.Writes the DataSet structure as an XML schema to the specified TextWriter.

WriteXmlSchema(XmlWriter)

Zapisuje strukturę DataSet jako schemat XML do obiektu XmlWriter.Writes the DataSet structure as an XML schema to an XmlWriter object.

WriteXmlSchema(XmlWriter, Converter<Type,String>)

Zapisuje strukturę DataSet jako schemat XML do określonego XmlWriter.Writes the DataSet structure as an XML schema to the specified XmlWriter.

Zdarzenia

Disposed

Dodaje procedurę obsługi zdarzeń do nasłuchiwania na zdarzeniu Disposed w składniku.Adds an event handler to listen to the Disposed event on the component.

(Odziedziczone po MarshalByValueComponent)
Initialized

Występuje po zainicjowaniu DataSet.Occurs after the DataSet is initialized.

MergeFailed

Występuje, gdy element docelowy i źródłowy DataRow mają tę samą wartość klucza podstawowego, a EnforceConstraints jest ustawiona na wartość true.Occurs when a target and source DataRow have the same primary key value, and EnforceConstraints is set to true.

Jawne implementacje interfejsu

IListSource.ContainsListCollection

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ContainsListCollection.For a description of this member, see ContainsListCollection.

IListSource.GetList()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetList().For a description of this member, see GetList().

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Wypełnia obiekt informacji serializacji danymi wymaganymi do serializacji DataSet.Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataSet.

IXmlSerializable.GetSchema()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetSchema().For a description of this member, see GetSchema().

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ReadXml(XmlReader).For a description of this member, see ReadXml(XmlReader).

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz WriteXml(XmlWriter).For a description of this member, see WriteXml(XmlWriter).

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny dla wielowątkowych operacji odczytu.This type is safe for multithreaded read operations. Należy zsynchronizować wszystkie operacje zapisu.You must synchronize any write operations.

Zobacz też