DataSet.AcceptChanges Metoda

Definicja

Zatwierdza wszystkie zmiany wprowadzone w tym momencie DataSet od momentu załadowania lub od momentu ostatniego AcceptChanges() wywołania.Commits all the changes made to this DataSet since it was loaded or since the last time AcceptChanges() was called.

public:
 void AcceptChanges();
public void AcceptChanges ();
member this.AcceptChanges : unit -> unit
Public Sub AcceptChanges ()

Przykłady

Poniższy przykład dodaje DataRow do DataTable DataSet .The following example adds a DataRow to a DataTable in a DataSet. AcceptChangesMetoda jest następnie wywoływana w DataSet , która jest kaskadowo do wszystkich DataTable obiektów, które zawiera.The AcceptChanges method is then called on the DataSet, which cascades to all DataTable objects that it contains.

private void AcceptChanges()
{
  DataSet myDataSet;
  myDataSet = new DataSet();

  // Not shown: methods to fill the DataSet with data.
  DataTable t;
  t = myDataSet.Tables["Suppliers"];

  // Add a DataRow to a table.
  DataRow myRow;
  myRow = t.NewRow();
  myRow["CompanyID"] = "NWTRADECO";
  myRow["CompanyName"] = "NortWest Trade Company";

  // Add the row.
  t.Rows.Add( myRow );

  // Calling AcceptChanges on the DataSet causes AcceptChanges to be
  // called on all subordinate objects.
  myDataSet.AcceptChanges();
}
Private Sub AcceptChanges()
  Dim myDataSet As DataSet
  myDataSet = new DataSet()

  ' Not shown: methods to fill the DataSet with data.
  Dim t As DataTable

  t = myDataSet.Tables("Suppliers")

  ' Add a DataRow to a table.
  Dim myRow As DataRow
  myRow = t.NewRow()
  myRow("CompanyID") = "NWTRADECO"
  myRow("CompanyName") = "NortWest Trade Company"

  ' Add the row.
  t.Rows.Add( myRow )

  ' Calling AcceptChanges on the DataSet causes AcceptChanges to be
  ' called on all subordinate objects.
  myDataSet.AcceptChanges()
End Sub

Uwagi

DataRow DataTable Klasy i mają AcceptChanges metody.Both the DataRow and DataTable classes have AcceptChanges methods. Wywołanie AcceptChanges na DataTable poziomie powoduje, że AcceptChanges Metoda dla każdej DataRow z nich zostanie wywołana.Calling AcceptChanges at the DataTable level causes the AcceptChanges method for each DataRow to be called. Analogicznie, wywoływanie AcceptChanges dla DataSet przyczyn, AcceptChanges które mają być wywoływane dla każdej tabeli w obrębie DataSet .Similarly, invoking AcceptChanges on the DataSet causes AcceptChanges to be called on each table within the DataSet. W ten sposób masz wiele poziomów, na których można wywołać metodę.In this manner, you have multiple levels at which the method can be invoked. Wywołanie AcceptChanges elementu DataSet umożliwia wywołanie metody na wszystkich obiektach podrzędnych (na przykład tabelach i wierszach) przy użyciu jednego wywołania.Calling the AcceptChanges of the DataSet enables you to invoke the method on all subordinate objects (for example, tables and rows) with one call.

Po wywołaniu AcceptChanges w DataSet DataRow programie wszelkie obiekty nadal w trybie edycji kończą się pomyślnie.When you call AcceptChanges on the DataSet, any DataRow objects still in edit-mode end their edits successfully. RowStateWszystkie DataRow zmiany są zmieniane Added Modified , a wiersze stają się i Unchanged Deleted są usuwane.The RowState property of each DataRow also changes; Added and Modified rows become Unchanged, and Deleted rows are removed.

Jeśli DataSet zawiera ForeignKeyConstraint obiekty, wywoływanie AcceptChanges metody również powoduje AcceptRejectRule wymuszone.If the DataSet contains ForeignKeyConstraint objects, invoking the AcceptChanges method also causes the AcceptRejectRule to be enforced.

Uwaga

AcceptChanges i RejectChanges mają zastosowanie tylko do DataRow powiązanych zmian (to jest, Dodawanie, usuwanie, usuwanie i modyfikowanie).AcceptChanges and RejectChanges only apply to DataRow related changes (that is, Add, Remove, Delete, and Modify). Nie mają zastosowania do zmian schematu lub strukturalnego.They are not applicable to schema or structural changes.

Wywołanie metody AcceptChanges nie spowoduje replikowania tych zmian z powrotem do źródła danych, jeśli zestaw danych został wypełniony przy użyciu elementu DataAdapter.Calling AcceptChanges will not replicate these changes back to the data source if the DataSet was filled using a DataAdapter. W takiej sytuacji zamiast tego należy wywołać metodę Update .In that situation, call Update instead. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie źródeł danych za pomocą adapterów .See Updating Data Sources with DataAdapters for more information.

Dotyczy