OracleDataAdapter.RowUpdated Zdarzenie

Definicja

Występuje podczas operacji aktualizacji po wykonaniu polecenia względem bazy danych.Occurs during an update operation after a command is executed against the database.

public:
 event System::Data::OracleClient::OracleRowUpdatedEventHandler ^ RowUpdated;
public event System.Data.OracleClient.OracleRowUpdatedEventHandler RowUpdated;
member this.RowUpdated : System.Data.OracleClient.OracleRowUpdatedEventHandler 
Public Custom Event RowUpdated As OracleRowUpdatedEventHandler 

Typ zdarzenia

OracleRowUpdatedEventHandler

Uwagi

W przypadku korzystania z Update metody istnieją dwa zdarzenia, które występują dla każdego wiersza danych.When using the Update method, there are two events that occur per data row updated. Kolejność wykonywania jest następująca:The order of execution is as follows:

  1. Wartości z DataRow są przenoszone do wartości parametrów.The values in the DataRow are moved to the parameter values.

  2. OnRowUpdatingZdarzenie jest zgłaszane.The OnRowUpdating event is raised.

  3. Wykonuje polecenie.The command executes.

  4. Jeśli UpdateRowSource Wyliczenie jest ustawione na FirstReturnedRecord , pierwszy zwrócony wynik jest umieszczany w elemencie DataRow.If the UpdateRowSource enumeration is set to FirstReturnedRecord, the first returned result is placed in the DataRow.

  5. Jeśli istnieją parametry wyjściowe, są one umieszczane w elemencie DataRow.If there are output parameters, they are placed in the DataRow.

  6. OnRowUpdatedZdarzenie jest zgłaszane.The OnRowUpdated event is raised.

  7. AcceptChanges jest wywoływana.AcceptChanges is called.

Dotyczy