OracleDataAdapter.RowUpdating Zdarzenie

Definicja

Występuje podczas Update(DataSet) przed wykonaniem polecenia względem źródła danych.Occurs during Update(DataSet) before a command is executed against the data source.

public:
 event System::Data::OracleClient::OracleRowUpdatingEventHandler ^ RowUpdating;
public event System.Data.OracleClient.OracleRowUpdatingEventHandler RowUpdating;
member this.RowUpdating : System.Data.OracleClient.OracleRowUpdatingEventHandler 
Public Custom Event RowUpdating As OracleRowUpdatingEventHandler 

Typ zdarzenia

OracleRowUpdatingEventHandler

Uwagi

W przypadku korzystania z Update metody istnieją dwa zdarzenia, które występują dla każdego wiersza danych.When using the Update method, there are two events that occur per data row updated. Kolejność wykonywania jest następująca:The order of execution is as follows:

  1. Wartości z DataRow są przenoszone do wartości parametrów.The values in the DataRow are moved to the parameter values.

  2. OnRowUpdatingZdarzenie jest zgłaszane.The OnRowUpdating event is raised.

  3. Wykonuje polecenie.The command executes.

  4. Jeśli UpdateRowSource Wyliczenie jest ustawione na FirstReturnedRecord , pierwszy zwrócony wynik jest umieszczany w elemencie DataRow.If the UpdateRowSource enumeration is set to FirstReturnedRecord, the first returned result is placed in the DataRow.

  5. Jeśli istnieją parametry wyjściowe, są one umieszczane w elemencie DataRow.If there are output parameters, they are placed in the DataRow.

  6. OnRowUpdatedZdarzenie jest zgłaszane.The OnRowUpdated event is raised.

  7. AcceptChanges jest wywoływana.AcceptChanges is called.

Dotyczy